Forskare skriver handbok om hur vi bör kontakta utomjordingar

Ingen vet om vi någonsin kommer att få höra av några rymdvarelser, men om det sker är en sak säker: Vi har inte en susning om vad vi ska göra. Nu ska forskare ta fram en handbok som steg för steg går igenom hur vi bör göra för att avkoda meddelandena – och råda oss om vi över huvud taget bör svara på dem.

Handbok för utomjordingar
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Ett nattligt lugn vilar över den sydafrikanska regionen Karoo, men MeerKAT-observatoriets 64 radioteleskop registrerar ett ihållande brus från den mörka himlen. Med sina 13,5 meter breda paraboler fångar de ett inferno av radiovågor från Vintergatans miljontals himlakroppar.

Plötsligt sticker en viss radiosignal ut i bruset. Den byter frekvens i ett mönster som astronomerna inte har stött på tidigare. Efter att ha granskat signalen noga tvivlar de inte på sin sak: Den kan omöjligt ha skapats av ett naturfenomen, utan måste komma från en främmande civilisation.

En epokgörande händelse av det här slaget kan i princip bli verklighet i morgon, och då kommer världens forskare och ledare att stå fullkomligt handfallna.

Hur ska meddelandet avkodas? Bör vi ens svara på det? Det är det ingen som kan svara på. Det finns nämligen ingen handbok att slå upp ifall vi plötsligt kontaktas av E.T.

Teleskop i MeerKAT-observatoriet

MeerKAT-observatoriet i Sydafrika består av 64 radioteleskop som ständigt lyssnar efter signaler från en miljon stjärnor i vårt närmaste grannskap i Vintergatan.

© South African Radio Astronomy Observatory (SARAO)

Det ska en forskargrupp vid University of St Andrews i Skottland nu ändra på med projektet SETI Post-Detection Hub. I samarbete med experter från olika delar av världen ska de skriva en handbok som är tänkt att förbereda mänskligheten inför den första kontakten med intelligent liv i rymden.

Forskarna ska rådfråga FN

De så kallade SETI-forskarna, som ägnar sig åt att leta efter eventuella utomjordiska intelligenta varelser, har i dag bara ett enda dokument att förhålla sig till ifall E.T. ringer.

År 1989 skrev organisationen International Academy of Astronautics (IAA) en principförklaring med nio punkter, som uppdaterades år 2010 och samtidigt minskades till åtta punkter.

I principförklaringen står inte mycket annat än att sökandet efter eventuella intelligenta signaler ska följa sedvanliga principer för vetenskaplig forskning och att nyheten ska delas med allmänheten.

Samtalet från E.T. är till oss alla

Enligt de internationella riktlinjerna från år 2010 tillhör en signal från rymdvarelser hela mänskligheten. Därför ska upptäckten offentliggöras så snart den har bekräftats vetenskapligt.

Signal till dator
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Forskarna ska dela med sig av sin upptäckt

När ett radioteleskop tar emot en signal (orange) som skiljer sig från rymdens övriga radiobrus och har ett mönster som tyder på intelligens ska forskarna dela med sig av sina data, så att andra kan gå igenom dem och göra en bedömning av upptäckten.

Signaler på datorer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Signalen måste upprepas

För att säkert veta att signalen är äkta måste den registreras igen, då helst av andra radioteleskop. Dessutom måste forskarna kunna utesluta att signalen kommer från en mänsklig källa eller naturliga objekt i rymden, till exempel pulsarer.

Samtal till jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Avsändaren måste kunna lokaliseras

Om signalen även uppfattas av andra radioteleskop i världen kan forskarna lokalisera exakt vilken punkt på himlen den kommer ifrån och därmed ta reda på till vilket solsystem vi ska skicka vårt eventuella svar.

Vad som ska ske när en signal har bekräftats vetenskapligt säger principförklaringen ingenting om. Den understryker bara att ingen får lov att svara på meddelandet utan att först konsultera en bred internationell institution, exempelvis FN.

Det duger inte, menar forskarna bakom projektet SETI Post-Detection Hub.

”Vi vet inte när vi kommer att höra av E.T. eller om vi någonsin kommer att göra det. Men vi har inte råd att vara dåligt förberedda, varken vetenskapligt, socialt eller politiskt”, säger projektets koordinator John Elliott.

SETI Post-Detection Hub kommer att utgöra navet i det nätverk som ska utveckla en strategi för hur vi ska reagera på en intelligent signal från rymden.

John Elliott
© John Elliott/University of St Andrews

”Vi vet inte när vi kommer att höra av E.T. eller om vi någonsin kommer att göra det. Men vi har inte råd att vara dåligt förberedda.”

John Elliott, koordinator för projektet SETI Post-Detection Hub

Hur många utomjordiska civilisationer som i teorin skulle kunna kontakta oss är naturligtvis ovisst. Astronomernas gissningar sträcker sig från noll till hundratusentals.

Vissa forskare menar att det mest sannolika är att vi aldrig kommer att höra av några rymdvarelser, eftersom det inte finns några.

Andra tror att det finns en chans till kontakt. I de flesta fall argumenterar de utifrån Drakes ekvation, som uppställdes av den amerikanske astrofysikern och SETI-forskaren Frank Drake år 1961.

Drakes ekvation innehåller sju faktorer, som multiplicerade med varandra anger antalet civilisationer i Vintergatan som vi i teorin skulle kunna komma i kontakt med.

Frank Drake

Astrofysikern Frank Drakes ekvation gör det möjligt att beräkna hur många rymdcivilisationer vi skulle kunna komma i kontakt med. I ekvationen ingår bland annat hur många stjärnor som bildas.

© Seth Shostak/SETI Institute

De sju faktorerna i Drakes ekvation

Problemet med ekvationen är att den innehåller faktorer som vi inte kan ange några exakta värden för, bland annat antalet stjärnor med beboeliga planeter. Men faktum är att astronomerna har lärt sig en hel del mer om detta under senare årtionden.

Nya stjärnor bildas över dubbelt så ofta som Drake trodde och betydligt fler av dem har planeter i omloppsbana.

Språkbarriären är enorm

Upptäckten av exoplaneter där intelligent liv kan ha uppstått har gjort det möjligt för SETI-forskarna att rikta sina teleskop mot dem, vilket ökar chansen att registrera eventuella signaler.

Det samma gäller mer avancerade instrument för avlyssning. På senare år har ytterligare radioteleskop satts in i SETI-forskningen, bland annat de 64 radioteleskopen i Sydafrika, som tillsammans utgör observatoriet MeerKAT.

I samarbete med SETI-projektet Breakthrough Listen ska observatoriet under loppet åren 2023 och 2024 lyssna efter signaler från en miljon stjärnor i vårt närmaste grannskap i Vintergatan.

Signal från rymden

År 1977 tog teleskopet Big Ear emot en signal som stack ut från den övriga strålningen. Astronomen Jerry R. Ehman skrev ”Wow!” på utskriften. Signalen har dock aldrig upprepats.

© Big Ear Radio Observatory and North American Astrophysical Observatory (NAAPO)

Så känner vi igen ett meddelande från E.T.

Om SETI-forskarna som studerar data från MeerKAT upptäcker en intelligent signal och den bekräftas av andra forskare är nästa steg att avkoda signalen.

I det ligger en enorm utmaning, för språkbarriären kommer naturligtvis att vara större än någonsin förr.

Vi kan bara hoppas att rymdvarelserna följer ungefär samma tankegångar som ligger bakom de signaler som vi själva har sänt ut i rymden.

År 1974 skickade en grupp SETI-forskare med Frank Drake i spetsen det berömda Arecibomeddelandet.

Detta meddelande, som skickades från radioteleskopet Arecibo i Puerto Rico, formulerades i binär kod med 1 679 nollor och ettor, som utgjordes av olika radiofrekvenser.

Om rymdvarelser någon gång registrerar signalen är de förhoppningsvis intelligenta nog att förstå den bakomliggande logiken och avkoda innehållet. I så fall kommer de att introduceras för bland annat tiotalssystemet, numren på ett antal grundämnen samt enkla grafiska framställningar av solsystemet, människokroppen, dna-molekylen och Areciboobservatoriet.

Arecibomeddelandet består av tecken som människokroppen, dna-molekylen och tiotalssystemet.

Arecibomeddelandet sändes ut av ett radioteleskop år 1974. Meddelandets 1 679 bitar visar bland annat enkla illustrationer av människokroppen, dna-molekylen och tiotalssystemet.

© Arne Nordmann

John Elliott, som till vardags forskar på utmaningarna med att avkoda hypotetiska utomjordiska språk, menar att tankegången bakom Arecibomeddelandet i grunden är ett bra sätt att förhålla sig till en första kontakt och att rymdvarelser mycket väl kan tänka likadant.

”Universella fysiska lagar och vanliga, observerbara fenomen är en strålande utgångspunkt”, säger John Elliott till Illustrerad Vetenskap.

Vi borde kanske gömma oss

En forskargrupp ledd av astrofysikern Jonathan Jiang vid Nasa har faktiskt redan skrivit och utformat ett tänkbart meddelande. Det kallas Beacon in the galaxy (BITG) och är klart att sändas ut.

BITG består av 204 000 bitar, över 100 gånger fler än Arecibomeddelandet.

BITG-meddelandet är en illustration av en man och en kvinna och en dna-spiral

En Nasaforskare vill sända ut detta meddelande i rymden. Det så kallade BITG-meddelandet innehåller bland annat en illustration av en man och en kvinna som håller upp handen i hälsning intill en dna-spiral.

© Jiang et al./NASA Jet Propulsion Laboratory/Lotte Fredslund

Meddelandet innehåller bland annat en visuell framställning av människan, inspirerad av den illustration som rymdsonderna Pioneer 10 och 11 bar med sig när de sändes upp åren 1972 och 1973.

Båda illustrationerna visar en man och en kvinna, men medan det på illustrationen som skickades med Pioneersonderna bara var mannen som höjde handen i en hälsning, vinkar både mannen och kvinnan till E.T. i den nya versionen.

Frågan är dock om det verkligen vore klokt att ge oss till känna för eventuella utomjordingar.

”Den frågan är mycket omdebatterad i SETI-kretsar, där folk är jämnt fördelade för och emot. Avgörande faktorer är hur nära meddelandets avsändare befinner sig oss och om meddelandet är riktat direkt till oss”, förklarar John Elliott.

Vi behöver vara beredda med flera svar

Ett nätverk av forskare, SETI Post-Detection Hub, har börjat utarbeta riktlinjer för hur vi ska avkoda och besvara en signal från utomjordingar. Tre frågor är centrala för nätverkets arbete.

Intelligent kodspråk
© Lotte Fredslund

1. Vilket är budskapet?

En grupp experter på hypotetiska utomjordiska språk ska vara beredda att avkoda meddelandet. Eftersom E.T. med stor sannolikhet inte tänker på samma sätt som vi, behöver gruppen även inkludera beteendebiologer, som studerar djurs kommunikation.

Rymdvarelse och jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Är E.T. vän eller fiende?

Forskarnätverket ska bedöma om det är riskabelt att svara på meddelandet. I denna bedömning ingår bland annat avståndet till rymdvarelserna, deras tekniska nivå och om meddelandet är riktat direkt till oss eller bara är ”flaskpost”.

Antenn sänder ut signal i rymden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Vad ska vi svara?

Nätverket ska förbereda flera alternativa svar, både vad gäller innehållet och hur det ska förmedlas. I slutändan är det upp till världssamfundet, exempelvis FN, om vi ska svara och vilket vårt svar i så fall ska vara.

Om rymdvarelserna har sänt ut meddelandet brett har vi fortfarande alternativet att ligga lågt. Och om innehållet visar att främlingarna är så tekniskt överlägsna att de kan ta sig till oss och skada oss är det kanske bäst att bara låta bli att svara.

Den brittiske astrobiologen Simon Conway Morris är tveksam till att avslöja vår existens för en främmande civilisation. Han tror att evolutionens breda drag är förutsägbara och att rymdvarelserna därför med stor sannolikhet lär uppvisa ett lika aggressivt beteende som vi.

Rädslan för att fientliga, tekniskt överlägsna rymdvarelser försöker ta över eller förstöra jorden är ett populärt tema inom science fiction, bland annat i filmen Independence Day från år 1996 och dess uppföljare år 2016.

Angrepp från rymdvarelser är ett vanligt tema i science fiction.

Angrepp från rymdvarelser är ett vanligt tema i science fiction, bland annat i filmen Independence Day. Många forskare varnar för att ta kontakt med högt utvecklade rymdcivilisationer.

© 20th Century Fox/Allstar/Ritzau Scanpix

Andra forskare, däribland John Elliott, har ett mer optimistiskt synsätt, både när det gäller mänskligheten och rymdvarelserna.

Deras argument är att om en civilisation ska överleva tillräckligt länge för att lära sig att bemästra stjärnresor, så måste den utvecklas i en mindre destruktiv riktning än den som vi hittills har sett hos oss själva. Annars utrotar civilisationen sig själv.

Därför tycker Elliott att vi ska inleda en dialog med främlingarna.

”Om alla civilisationer väljer att vara tysta kommer allt intelligent liv för alltid att vara isolerat och ensamt.”