Hur kan galaxer kollidera?

Big Bang-teorin säger att universum utvidgar sig. Därför borde galaxerna dra sig bort från varandra, men man hör av och till talas om att de kolliderar. Hur kan de göra det?

Fjern galakse
© Shutterstock

Trots att universum utvidgar sig, är kollisioner mellan galaxer vanliga. Nästan alla universums galaxer har uppstått genom kollisioner mellan flera mindre galaxer. Förklaringen skall sökas i balansen mellan universums utvidgning, som drar galaxerna från varandra, och tyngdkraften, som för galaxerna tätare ihop. Har två galaxer bildats inte allt för långt bort från varandra, har tyngdkraften mellan dem goda möjligheter att vinna över utvidgningen. Det är till exempel fallet i vår lokala galaxhop, där Andromedagalaxen och Vintergatan närmar sig varandra, trots att deras avstånd är över två miljoner ljusår. Att det är möjligt beror på att båda galaxerna är mycket tunga, med massor på upp emot en halv biljon gånger solens massa. För tyngdkraften var det lättare att vinna över utvidgningen då universum var ungt och galaxerna låg närmare varandra. Det stämmer också med vår nuvarande kunskap om galaxerna: att de flesta kollisioner mellan galaxer ägde rum för miljarder år sedan. Kollisioner sker fortfarande, men med tiden kommer de att bli alltmer sällsynta och endast ske i små och kompakta galaxhopar. I slutänden kommer utvidgningen att vinna, och universum kommer att bestå av vitt skilda supergalaxer, som har vuxit sig stora genom kollisioner, medan dessa ännu var möjliga. Vid denna tid kommer utsikten från en galax att vara mycket mörk. Även med de kraftigaste teleskopen kommer andra galaxer att framstå som mycket svaga dimfläckar.