Before big bang

Vad fanns före Big Bang?

Om hela universum en gång i tiden skapades vid Big Bang, vad fanns då innan dess?

För att förstå detta kosmiska perspektiv måste vi bortse från vår vanliga upplevelse av tid.

Tid kræver en målestok

Tiden är inte någonting absolut som existerar oberoende av allt annat. Skulle någon till exempel påstå att tiden börjat gå dubbelt så fort, hade det varit ett meningslöst påstående. Det måste nämligen även gälla alla de klockor som vi använder för att mäta tiden, och därmed skulle vi inte kunna konstatera någon förändring.

På samma sätt är frågan om vad som fanns före Big Bang tämligen meningslös.

Før big bang var der ingenting

Begreppet tid är inte relevant utan ett rum att relatera den till, och detta rum uppstod först med Big Bang. Utan fysiska förändringar kan det ena ögonblicket ju inte skiljas från det andra – utan en sol som vandrar över himlen finns det inget sätt att mäta tiden.

Vetenskapen kan inte ge något tillfredsställande svar på vad tid är, men om det förhåller sig så att tiden blev till samtidigt som rummet, måste frågan om vad som fanns före Big Bang besvaras med ”ingenting”. En ironisk kosmolog skulle kanske påpeka det paradoxala i frågan genom att fråga:”Hur mycket var klockan före tidens begynnelse?”