Hur mäts energin i livsmedel?

Hur mäts energin i livsmedel? Vad betyder det till exempel att 100 gram lättmjölk innehåller 190 kJ energi?

Energivärdet i ett livsmedel mäts genom att man förbränner det i en så kallad bombkalorimeter. En sådan består av en sluten, isolerad behållare, som är nedsänkt i vatten. De livsmedel som man vill beräkna energiinnehållet i placeras i bombkalorimetern och kammaren sluts. Därefter fylls kammaren med rent syre. Med hjälp av ett gnistsystem antänds livsmedlet. De brännbara delarna förbränns fullständigt, så att bara vatten och koldioxid blir kvar. Förbränningen ger en temperaturstegring som kan avläsas, eftersom vattnet runt behållaren värms upp. Vattnets temperaturstegring är ett direkt uttryck för livsmedlets förbränningsvärde och därmed för den energi som finns i maten. Den kan räknas om till matens totala energiinnehåll uttryckt i kilojoule, kJ. Processen som sker under förbränningen motsvarar processen i vår ämnesomsättning. Här sker förbränningen enbart med hjälp av enzymer, men resultatet är detsamma: energi, koldioxid och vatten samt några osmältbara delar, till exempel olösliga kostfibrer, som förs ut med avföringen. De osmältbara delarna utgör cirka 15 procent av matens totala energiinnehåll.