Shutterstock
Vindmoelle

Är buller från vindkraftverk farligt?

Det går många historier om att folk som bor nära ett vindkraftverk har blivit sjuka av bullret från vingarna. Kan det verkligen stämma?

När en 60 meter lång vinge skär genom luften i 150 kilometer i timmen ger det upphov till en del buller, som kan vara störande för grannarna i området.

Vindkraftverk avger både så kallat lågfrekvent buller (10–160 hertz) och infraljud (4–20 hertz). De ljud vi människor kan höra ligger normalt mellan 50 och 12 500 hertz.

Infraljudet ligger därmed utanför vårt hörbara område, medan vi mycket väl kan höra det lågfrekventa bullret. Det känner vi igen från det dova mullret från exempelvis kompressorer, transformatorer och dieselmotorer.

Om man står alldeles intill ett modernt vindkraftverk låter det lika mycket som en gräsklippare eller en motorsåg, men redan på 100 meters avstånd har bullret minskat så pass mycket att vindkraftverkets ljud motsvarar vanlig samtalsnivå.

Bullret ökar med storleken – och minskar med avståndet

Stora vindkraftverk bullrar mer än små. För ett 100 meter högt vindkraftverk är bullernivån acceptabel om de närmaste grannarna bor minst 400 meter bort.

vindmølle støj
© Daniel Vala/Shutterstock

1. Låter som en gräsklippare

Alldeles intill vindkraftverket motsvarar bullret det från en gräsklippare, det vill säga cirka 105 decibel, men på 30 meters avstånd är det nere på en nivå som motsvarar en hårtork (cirka 90 decibel).

vindmølle støj
© Daniel Vala/Shutterstock

2. Sjunker till normal samtalsnivå

På 40–50 meters avstånd från vindkraftverket har bullernivån minskat till 80 decibel, vilket motsvarar en dammsugare och på 80–90 meters avstånd är det nere på en nivå som motsvarar normal samtalsnivå (60 decibel).

vindmølle støj
© Daniel Vala/Shutterstock

3. Brummar som ett kylskåp

På 400 meters avstånd är bullret från vindkraftverket nere i 40 decibel, vilket motsvarar det brummande ljudet från ett kylskåp. De närmaste grannarna till ett 100 meter högt vindkraftverk bor normalt 400–500 meter därifrån.

Flera studier har visat att både infraljudet och det lågfrekventa bullret som vindkraftverk avger ligger långt under de gränsvärden som våra myndigheter anger.

Din egen irritation gör dig dålig

År 2014 publicerade en forskargrupp vid MIT i USA en omfattande studie av vindkraftverkens inverkan på vår hälsa.

Forskarna kom fram till att bullret inte medför några direkta skadeverkningar, men att det kan irritera vissa människor så mycket att de utvecklar symptom som sömnbesvär och huvudvärk. Flera senare studier har visat samma resultat.

Upplevelsen av hur irriterande bullret är beror självklart på ljudets styrka, men även andra faktorer spelar in.

Studier har visat att om man kan se vindkraftverket från sin bostad upplevs bullret som mer störande, medan det upplevs som mindre störande om man själv har ekonomiska intressen i vindkraftverket.