Shutterstock
Biogasanläggning i användning

Vad är biogas?

Biogas kan i framtiden bli en viktig energikälla till miljövänlig värme och el. Men hur grön är gasen från matavfall och exkrement egentligen?

Vad är biogas?

Biogas kallas gaser som utvinns ur bland annat organiska rester som matavfall, gödsel och kompost och kan användas för att producera värme och el eller som bränsle i fordon.

Biogas framställs av organiska rester som matavfall, gödsel och kompost.

I naturen förekommer metan i syrefattiga miljöer som träsk och marskland. Där lever en grupp mikroorganismer som kallas metanogener.

Bakterierna omvandlar ämnen som väte, koldioxid och acetat till näringsämnen som de använder för att överleva. Överskottsprodukten från detta är metan, som är den vanligaste formen av biogas.

Metanogener lever även i matsmältningssystem hos människor och idisslare, där de hjälper till att bryta ner mat – och så småningom släpper ut metan i det fria i form av fisar.

Vad är den kemiska termen för biogas?

Biogas är en paraplyterm som främst omfattar:

  • Metan med den kemiska formeln CH4
  • Koldioxid eller CO2, samt
  • Svavelsulfid eller H2S
Illustration av metanmolekyl
© Shutterstock

Metan

Illustration av koldioxidmolekyl
© Shutterstock

Koldioxid

H2S
© Wikimedia Commons

Svavelsulfid

Vad kan man använda biogas till?

Biogas används främst till värme och elektricitet.

När biogas omvandlas till el sker det i en förbränningsmotor som använder biogasen som bränsle. Motorn driver en generator och omvandlar därigenom energin i gasen till el som kan skickas ut till elnätet.

Men relativt mycket energi går förlorad i omvandlingen, eftersom biogasgeneratorns effektivitet är cirka 40 procent.

Genom att avlägsna svavelväte och koldioxid från biogasen så att bara metan blir kvar kan gasen komprimeras precis som naturgas. I den formen kan den även användas som bränsle till fordon.

Är biogas en miljövänlig energikälla?

Biogas är en relativt miljövänlig energikälla i och med att den både minskar utsläppen från jordbruket och ersätter fossila energikällor som naturgas eller olja.

En studie från Aarhus universitet visar att klimatavtrycket från jordbruk med nötkreatur kan reduceras med ända upp till 41 procent om kornas gödsel omvandlas till biogas. För grisar kan klimatbelastningen minskas med 25 procent.

Det beror på att metan är en skadlig växthusgas om den släpps ut i miljön och det därmed är det fördelaktigt att i stället omvandla det till energi.

Samtidigt ersätter biogas till exempel naturgas, som är ett fossilt bränsle och först måste utvinnas ur marken innan den kan användas som energikälla. Det har oftast negativ inverkan på både klimat och natur när gasen utvinns.

Men insamling och förädling av biogas utgör också ett hot mot klimatet, eftersom metan kan släppas ut från anläggningarna.

Var produceras biogas?

Det produceras mest biogas i Kina och Europa enligt en sammanställning från International Energy Agency.

Kina är världens största producent av biogas och har mer än 100 000 biogasanläggningar. Den näst största producenten av den gröna gasen är Tyskland med drygt 10 000 anläggningar.

I de flesta biogasproducerande länder används majoriteten av gasen till el och värme. Sverige, som är världens femte största producent, använder däremot mer än hälften av sin biogas som bränsle.

Är biogas en hållbar energikälla?

Biogas är en förnybar energikälla som vind, sol, vatten och geotermisk energi.

Eftersom biogas utvinns ur organiskt avfall kommer det att finnas resurser att göra biogas så länge det finns människor, djur och växter som genererar avfall.

Fördelen med bioenergi är att gasen kan lagras och användas först när villkoren för exempelvis sol- eller vindenergi är mindre fördelaktiga. Än så länge är möjligheterna att lagra energi från sol och vind inte optimala, i och med att stora mängder av den insamlade energin går förlorad i omvandlingsprocessen till exempelvis gas eller väte.

Både våg-, havs-, vind- och kärnenergi förorenar mindre per kilowattimme än biogas . Däremot gör biogas ett mindre klimatavtryck än energi från solceller, även om de i dag skapar el med högre effektivitet.