Shutterstock
Oljeproduktion Ryssland

Kan vi helt undvara fossila bränslen?

Är det möjligt att sluta helt med kol, olja och gas i Nordeuropa och bli självförsörjande med grön energi? Och vilka typer ska vi i så fall använda?

I dag täcker fossila bränslen som olja, kol och gas mer än 50 procent av energibehovet för de flesta länderna i Europa. Och för länder som Nederländerna ligger siffran nära 90 procent.

Men enligt en internationell forskargrupp under ledning av professor Mark Z. Jacobson kan samtliga 139 nationer som offentliggör tal från sina energisektorer vara 100 procent självförsörjande med hållbar energi år 2050.

Vi ska satsa på vind-, sol- och vattenkraft

En forskargrupp har räknat ut om länderna bör satsa på vindkraftverk på land eller till havs, vågkraft, vattenkraft eller solceller för att bli självförsörjande med grön energi.

Sol ersätter gas

Nederländerna är ett av jordens mest gasberoende nationer och måste satsa på en markant utbyggnad av gröna energikällor. Där finns större potential för solenergi än i länderna längre norrut.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Västanvind levererar energi

Danmark är placerat i västanvindsbältet och vindkraftverk täcker i dag cirka tio procent av energiförbrukningen. Det måste höjas till över 60 procent till 2050, medan även solenergin måste byggas ut kraftigt.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Älvar fungerar som batteri

Norge använder redan vattenkraft i stor utsträckning, men behöver bygga fler vindkraftverk. De många älvarna ger dessutom möjlighet att lagra den gröna överskottsenergin genom att pumpa upp vatten för backar.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Kärnkraftverk blir överflödigt

Sverige får mycket lite av sin energi från gas, men i gengäld en stor andel från kärnkraftverk. När den utfasas, ska energin komma från vindkraftverk på land och till havs, dammbyggnader och solcellsparker.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Stor omställning är nödvändig

Cirka 60 procent av Finlands energi kommer från fossila bränslen och kärnkraft, och nästan ingen från sol och vind. Vindpotentialen är som tur är stor och ska täcka hela 80 procent i framtiden.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Forskargruppen räknar inte kärnkraft, som täcker en ansenlig andel av energibehovet i bland annat Sverige och Finland, som hållbar energi. För även om det inte är ett fossilt bränsle, så finns det andra problem – bland annat deponeringen av kärnavfall.

Detsamma gäller förbränning av avfall och biomassa, som annars är koldioxidneutralt. Förbränningen är förknippad med luftförorening och dessutom uppskattar forskarna att hela världens jordbruksareal i framtiden kommer att användas till produktion av mat till den ständigt växande befolkningen. Därmed finns det inte plats för de så kallade energigrödorna.

Den gröna energiförbrukningen minskar

Trots att prognoser från FN visar att jordens befolkning kommer att växa till 9,74 miljarder människor 2050, så ska de 139 nationerna producera mindre energi. Faktiskt i genomsnitt så mycket som 42,5 procent mindre energi per person i år 2050.

Reduktionen av energiförbrukningen är möjlig i och med att grön elproduktion är långt mer effektiv än exempelvis kolkraft, och eftersom tekniker som luft-vatten-värmepumpar producerar varmt vatten med en lägre energiförbrukning än exempelvis naturgas.

Om driftplanerna följs i detalj fram till 2050 är forskarna övertygade om att den globala uppvärmningen stannar under 1,5 grader, och att det samtidigt skapas 24,3 miljoner nya heltidsjobb.