Axel Schmidt/Nord Stream 2

4896 kilometer rör ger Europa energi

När det sista röret placerats ut i Östersjön år 2021 har ­världens längsta gasledning på havsbotten blivit dubbelt så lång. De närmare 500 milen rör ska ­varje år leverera 110 kubikkilo­meter ­naturgas från Sibirien till drygt 50 miljoner hushåll i Västeuropa. Det fossila bränslet ska inte bara säkra energiförsörjningen utan också bana väg för grön energi.

Varma bad, lysande glödlampor och kläder på kroppen. I stort sett allt i västvärlden kräver el. Tills för bara några årtionden sedan täcktes det enorma energibehovet främst av kol, olja och kärnkraft.

Risken för föroreningar, klimatförändringar och atomolyckor har dock gjort att politikerna ser sig om efter renare och säkrare alternativ. Vissa har fastnat för naturgas, som trots att den är en fossil energi­källa som kol och olja orsakar mindre koldioxidutsläpp och ger upphov till betydligt mindre luftföroreningar.

Europa har knappt någon naturgas längre och fyndigheterna i bland annat Norge och England går åt så snabbt att de kommer att vara uttömda redan år 2030.

Längre österut, i Ryssland, ser det dock annorlunda ut. Med den nuvarande förbrukningen tar gasen slut först år 2075, och även om förbrukningen ökar räcker den till minst år 2050.

Fabriksfartyg lägger tre kilometer rör per dygn

200 000 – så många tolv meter långa rör ska monteras ihop och läggas ut innan Nord Stream 2 är klar. En stor del av arbetet sker på Östersjöns botten och utförs av fartyg som lägger tre kilometer rör per dygn.

Pioneering Spirit är världens största rörläggningsfartyg, men det har flera funktioner och kan bland annat flytta konstruktioner som väger upp emot 48 000 ton.

1

Dubbelskrovet, som är 382 meter långt och 124 meter brett, ger stabilitet i alla ­typer av väder. I mitten är vattnet lugnt och idealiskt för känsliga operationer.

2

I manskapsdelen ska det ­finnas plats för 571 personer när fartyget är fullt bemannat. För det krävs sovplatser och ett kök som kan servera cirka 2 000 måltider om dagen.

3

Tolv motorer under vattnet ser till att fartyget aldrig ­driver ur kurs och alltid seglar i samma hastighet, så att ­rörledningen inte vrids när den sänks ner i vattnet.

4
© Axel Schmidt/Nord Stream 2

Nordeuropa importerar redan mycket gas från Ryssland genom rörledningen Nord Stream, som låg klar på Östersjöns botten år 2012. Men redan år 2018 hade den nått sin fulla kapacitet och kan inte längre tillgodose den ständigt ökande efterfrågan.

Men lösningen är redan på väg. Enligt planen ska en ny naturgasledning, Nord Stream 2, vara klar under 2021. Trots att försörjningslinjen möter politiskt motstånd, så tyder allt på att den ryska gasen är på väg till konsumenter i flera europeiska länder.

Lösningen är dock redan på väg. Enligt planen ska en ny naturgasledning, Nord Stream 2, vara klar i slutet av år 2019.

Naturgasen är nödvändig, inte bara för att säkerställa en stabil energiförsörjning utan också på längre sikt för Nordeuropas omställning till miljövänlig energi.

Växthusgas ger grön energi

Naturgas består av kolvätet metan, en enda kolatom bunden till fyra väteatomer.

Metan är en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid. Det är denna gas som släpps ut i stora mängder av betande kor och som gör nötkött till ett klimatproblem.

Därför är det viktigt att ingen gas släpps ut, vare sig under utvinningen eller transporten.

Rör monteras i 24 meter långa delar

1. Tio transportfartyg levererar rör

Dygnet runt levererar tio små transportfartyg nya sektioner av de upp till 24 ton tunga naturgasrören från lager på land.

2. Rörens ändar snedslipas

Rören rengörs med tryckluft och ändarna snedslipas, vilket gör svetsfogarna så starka som möjligt.

3. Robotar monterar dubbelrör

Svetsrobotar sätter ihop två stycken tolv ­meter långa rör med en diameter på 115 centimeter till ett enda 24 meter långt rör.

4. Ultraljud hittar fel på röret

Svetsfogarna kontrolleras med ultraljud för att garantera kvaliteten. Om ett fel upptäcks svetsas rören om och kontrolleras på nytt.

5. Dubbelrör monteras på rörledning

Dubbelrören läggs på ett transportband i ­fartygets akter och svetsas ett efter ett fast i rörledningen medan fartyget seglar framåt.

6. Skum skyddar fogar

Som en sista säkerhetsåtgärd täcks alla svetsfogar med en särskild plast och ­packas in i mycket tåligt polyuretanskum.

Naturgas är i likhet med kol och olja ett fossilt bränsle. Ordet fossilt syftar på att det har bildats av or­ganiskt material som begravts långt ner i marken och under miljontals år utsatts för högt tryck och tresiffriga temperaturer.

Vid förbränning avger naturgas, precis som kol och olja, växthusgasen koldioxid. Ändå är naturgasen betydligt mer klimatvänlig.

En av de stora fördelarna med natur­gasen är att den avger mer energi per molekyl koldioxid som produceras. Jämfört med kol är klimatpåverkan från gas därför minst 40 procent lägre, medan den jämfört med olja är cirka 25 procent lägre.

Svetsare övervakar ­robotarna som svetsar ihop två stycken tolv meter långa rör.

© Paul Langrock/Nord Stream 2

En annan fördel är att naturgasen innehåller ytterst få orenheter som kan orsaka luftföroreningar när gasen förbränns.

Här är kolet den stora syndaren, som tillsammans med svavel och kväveföreningar bidrar till de globala luftföroreningar som varje år kostar upp emot 7,2 miljoner människor livet.

Ryssland värmer upp Västeuropa

Att världen inte redan nu kan ställa om till miljövänlig energi beror bland annat på att tekniken inte är färdigutvecklad. Inte ens de bäs­ta och dyraste solcellspanelerna utnyttjar mer än 20 procent av solljusets energi.

Därför krävs ett överväldigande antal kvadratkilometer för att behovet i en större stad ska kunna täckas. Men panelerna blir hela tiden mer effektiva, så tekniken förbättras och kommer att bli lönsam. Den är dock inte helt mogen än.

Samtidigt är miljövänlig energi i hög grad beroende av bland annat vädret och tidpunkten på dygnet. Solen måste lysa, vindarna blåsa och vattnet forsa i älven för att man ska kunna producera energi.

Dessa fluktuationer kan fortfarande bara utjämnas genom att låta en betydande andel av energin komma från kraftverk med ett bränsle som kan kontrolleras.

10 år till – så länge kan de kända europeiska fälten leverera naturgas.

Naturgas är den bästa brobyggaren till en grön framtid, men efter cirka 30 år med lokal gas i kranarna är fyndigheterna i Europa snart uttömda.

Enligt energijätten British Petroleum (BP) innehåller den norska och den nederländska marken, Europas största lager, bara gas så det räcker till ytterligare tio år, även om det hela tiden dyker upp nya förekomster. Därför vänder sig de europeiska länderna nu blicken mot Ryssland.

De stora ryska fyndigheterna innehåller gas så att det räcker till flera årtiondens förbrukning, men innan gasen kan användas måste den transporteras de hundratals milen från produktionsfälten i västra Sibirien, på Jamalhalvön samt i Karahavet och Barents hav norr om Ryssland.

Det sker genom rörledningar, som redan utnyttjas maximalt.

Avfall genererar ström till miljardtals kosumenter

Naturgas betraktades tidigare som en avfallsprodukt från olja eftersom gasen var för besvärlig och för dyr att utvinna. Så är det inte längre. Övertryck i marken och kemisk rening har gjort naturgas till en lättillgänglig energikälla. I dag står gasen för 20 procent av världens totala energiförbrukning.

Shutterstock

1. Fyndigheter av rå gas i marken

Gas och olja bildas när alger begravda i syrefritt sediment utsätts för högt tryck och höga ­temperaturer i miljontals år. Tung råolja bildas vid låga temperaturer och tryck, medan naturgas bildas vid höga temperaturer långt ner i marken. Gasen rör sig upp på grund av ett naturligt övertryck eller tvingas upp genom att vatten eller koldioxid pumpas ner.

Shutterstock

2. Kemikalier renar gasen från svavelväte och koldioxid

När gasen har pumpats upp renas den från vatten och orenheter som ­koldioxid och svavelväte med hjälp av ett antal ­kemikalier. Om gasen inte renas kan vattnet få metallen i rörledningarna att rosta, medan orenheterna tär på den. Detta kan göra röret otätt.

Shutterstock

3. Överproduktion ­lagras i marken

Behovet av naturgas varierar betänkligt under året. Den extra gas som ­produceras på sommaren kan sparas i en tank, exempelvis i nedlagda saltgruvor eller ­vattenreservoarer. Europas största lager finns i Frankrike, Tyskland och Danmark.

Shutterstock

4. Kylning gör gasen flytande

Om gasen behöver ­användas på en plats som inte är förbunden med en rörledning kan gasen kylas till -162 grader. Då blir ­gasen flytande så att den kan transporteras med exempelvis tankfartyg. När den flytande naturgasen kommer fram värms den igen så att den kan pumpas ut i det lokala nätet.

Shutterstock

5. Förbrukarna bränner själva gasen

Precis som i en oljebrännare kan förbrukaren själv utvinna energin ur naturgasen i en panna som ger varmvatten och varma element. ­Gasen kan även brännas centralt i ett ­elkraftverk som förser konsumenter med ström via elnätet.

Shutterstock

Sedan år 2012 har Nord Stream levererat gas från Sibirien till Tyskland via Östersjön, men belastningen på de två rören – som har ökat för varje år – slog i taket år 2018.

Nya Nord Stream 2 fördubblar i ett slag kapaciteten för gastransporter från Ryss­land via Östersjön, och just nu lägger ingenjörerna sista handen vid rörledningen. Den planerade sträckningen för Nord Stream 2 är i princip parallell med den existerande Nord Stream.

Det är tänkt att rörledningen ska gå från den ryska staden Ust-Luga i Finska viken och fortsätta via ryskt, finskt, svenskt, danskt och tyskt farvatten innan den når land i den tyska hamnstaden Greifs­wald, där den ska anslutas till Europas naturgas­nät.

Var och en av de två ledningarna består av ett dubbelrör och har en kapacitet på cirka 55 miljarder kubikmeter gas per år. Det räcker till 26 miljoner västerländska hushålls energiförbrukning och täcker enligt beräkningarna 30 procent av Europas behov av importerad gas fram till cirka år 2040.

Två tekniker monterar en undervattens­mikrofon som ska mäta bullret vid byggnationen under havsytan.

© Axel Schmidt/Nord Stream 2

Bomber utmaning för bygget

En naturgasledning som nästan helt och hållet ligger under havsytan hör till sällsyntheterna, och med sina 123 mil är Nord Stream världens längsta i sitt slag.

Även kortare anläggningsarbeten på havsbotten är besvärliga. Rören måste inte bara sättas ihop på plats utan också läggas ut med tämligen hög precision på stora djup. Arbetet utförs därför på specialbyggda fartyg.

När det gäller Nord Stream 2 lägger världens största rörläggningsfartyg Pioneering Spirit den djupa delen av rörledningen. Detta schweiziska fartyg är 382 meter långt och 124 meter brett. Med sin utrustning kan det lägga rörledningar på över 2 000 meters djup. Det kommer dock inte att behövas i Östersjön, som inte är mer än cirka 500 meter på den djupaste platsen.

Pioneering Spirit, som kan lägga cirka tre kilometer rör om dagen, påbörjade arbetet på finskt farvatten den 22 december 2018, och redan den 1 mars 2019 låg de första 70 milen på havsbotten.

De cirka 200 000 enskilda rören svetsas ihop och kontrolleras ombord på fartyget Pioneering Spirit. Rören hopsvetsas i fartygets ena ände och till höger följer ett försörjningsfartyg.

© Axel Schmidt/Nord Stream 2

De två flatbottnade fartygen Audacia och Solitaire står för de mest komplicerade anläggningsarbetena vid kusten. Där måste rörledningen säkras mot bland annat trålfiske. De sista 3,5 kilometerna vid den ryska kusten och de sista fem milen vid den tyska kusten ska ledningen till och med grävas ner.

Operationen kompliceras ytterligare av att det på flera ställen, främst i Finska viken, ligger både minor och rester av ammunition från andra världskriget på botten, som röret antingen måste läggas bredvid eller som experter i vissa fall måste spränga bort.

Miljön har varit ett av de största orosmomenten med Nord Stream 2. Därför har undersökningsfartyg seglat 59 000 kilometer i Östersjön för att hitta den mest skonsamma och bästa dragningen.

Rörledningens stålväggar är upp till 41 millimeter tjocka och alla 200 000 svetsfogar som håller ihop de tolv meter långa och 24 ton tunga rören inspekteras noga för att man ska hitta eventuella otätheter innan de läggs ner på havs­botten.

Det går inte helt att undvika att alla dessa kilometer rör påverk­ar miljön, däribland djurlivet. Skadan uppvägs dock av de positiva effekterna, för om naturgasen ersätter koleldade kraftverk minskar enbart Nord Stream 2 koldioxid­utsläppen från Europas totala energiproduktion med cirka 14 procent.

Britter hittar Europas reservtank

Europas kända lager av naturgas sjunger visserligen på sista versen, men det är inte uteslutet att nya stora fyndigheter kan hittas i de delar av havet som inte har undersökts noga.

Tre fält försörjer Europa

Jordens största naturgasfyndigheter ligger ofta långt från konsumenterna. I Europa kommer merparten av naturgasen från stora gasfält i Sibirien och Persiska viken och transporteras genom hundratals mil långa rör.

Nordsjön är rik men besvärlig

Nordsjön har ett av ­världens största områden med naturgasresurser, men eftersom gasen är fördelad i små fält är både svår och dyr att utvinna.

1

Jättefält under ­Persiska viken

Världens största fält ligger i Persiska viken, cirka 3 000 meter under havsytan. Det innehåller fem gånger mer gas än det näst största fältet, Urengoy i Sibirien.

2

Rysk gas utvinns på land

I västra Sibirien finns några av världens största gasfält som totalt innehåller cirka 45 procent av de ryska reserverna. Fördelen med dem är att produktionen sker på land.

3
© Shutterstock

Ett av de mest intressanta är ett 7 000 kvadratkilometer stort område mellan Skottland och Norge, Rattrays vulkaniska provins. År 2019 visade en brittisk forskargrupp vid University of Aberdeen, Skottland, att området faktiskt aldrig har haft några vulkaner som hade kunna bränna upp råmaterialet till olja och gas vid sina utbrott.

Därmed har sannolikheten att hitta fossila bränslen i området gått från noll till mycket hög. Det är ovisst exakt hur mycket gas det finns i området, men det är jämförbart med några av de rikaste fälten i Norge och Storbritannien.

Oavsett krävs emellertid fortfarande import om omställningen till miljövänlig energi ska kunna ske utan kol.

Gasreserver på djupt vatten

Världen har betydligt mer naturgas än de resurser vi i dag känner till och utnyttjar, men gasen ligger under havet så långt från land och på så djupt vatten att den är väldigt svår att utvinna och transportera.

Gasledningar ger Europa energi

Stora rörledningar (gula linjer) säkerställer att Europa får energi från naturgasfyndigheter.

Tre stora ledningar ger gas åt Europa

40 procent av natur­gasen i Europa är rysk. Den kommer till Europa via tre stora rörledningar, bland ­annat den 400 mil långa ­Jamal–Europa.

1

Nord Stream ger Europa energi

Den första versionen av Nord Stream blev klar år 2012. Det var något nytt att den drogs via Östersjön och inte över land, som exempelvis den långa Jamal–Europa.

2

Baltic Pipe ger Polen norsk gas

År 2020 inleds ­anläggningsarbetet med ­Baltic Pipe. Rörledningen går från Norge via Danmark till Polen och ska förse polska ­invånare med gas från de ­stora norska fälten.

3
© Shutterstock

Geologer uppskattar att cirka 60 procent av världens gasresurser finns på platser där de inte kan utvinnas på traditionellt vis. Den 26 december 2018 startade dock
produktion av flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG) på Shells fartyg Prelude, som ligger cirka 500 kilometer från Australiens kust.

Ombord finns en anläggning för rening och kylning av gasen. Båda dessa processer sker normalt på land och kräver en lång och mycket dyr rör­ledning samt utrustning som kräver fyra gånger så mycket plats än det som ingenjörerna har lyckats klämma in på Prelude.

När gasen kyls till -162 grader övergår den från gas- till vätskeform och kräver därmed bara en sexhundradel så mycket plats. Det innebär att den kan transporteras med ett specialbyggt tankfartyg till alla delar av världen.

Det kanske gör att Nord Stream 2 låter som en mindre god idé, men faktum är att den bara blir bättre av detta.

LNG behöver nämligen lastas av på en plats där den kan återföras till gasform. En sådan terminal byggs nu i Ust-Luga, där Nord Stream dyker ner i Östersjön. Därmed kan Europa i framtiden inte bara värma sig med rysk gas utan med gas från hela världen.