Shutterstock

Vad består jord av?

Jord skiljer sig från exempelvis sand. Men hur definieras begreppet jord, hur bildas jord och vad består jord av?

Jord består av fem komponenter: mineraler, organiskt material, levande organismer, vatten och luft.

Mineralerna är bland annat lerpartiklar eller sandkorn av kvarts, medan det organiska materialet är döda växtdelar och ämnet humus. De levande organismerna kan vara allt från bakterier till daggmaskar och sorkar.

Forskare som studerar jord har klassifikationssystem för att skilja mellan och bedöma många olika typer av jord.

Planeten förlorar jord

© Shutterstock

Enorma mängder jord spolas varje år bort av regnvatten eller översvämningar, till exempel på grund av avskogning, då jorden inte längre hålls kvar av trädens rötter.

© Shutterstock

I regnfattiga områden är jorden utsatt, eftersom en enda nederbördsfattig regntid kan förstöra jorden. Klimatförändringar kan göra detta hot mot jorden vanligare.

Jordmånen på en viss plats påverkas av dels utgångsmaterialet, exempelvis lera eller smältvattengrus, dels klimatet.

Jorden förändras dessutom konstant. Vissa ämnen omvandlas, medan nederbörd för ner andra till grundvattnet och ytterligare andra ansamlas.

Det tar årtionden för en jord att bildas, i vissa fall århundraden eller årtusenden. En bra jord är därför mycket värdefull för exempelvis jordbruket, där jordkvaliteten är helt avgörande för skördarna.