Vad är en salthorst?

Jag har läst att det finns salthorstar på många platser i världen, men hur har de egentligen bildats?

Zagros mountains

En salthorst kan i princip liknas vid en jättelik ballong av salt, som har stigit upp från underjorden. I underjorden förekommer salt som geologiska lager bildade genom att vattnet i isolerade bassänger med saltvatten har avdunstat, varvid saltet har blivit kvar. Sådana avdunstningsbergarter kallas på fackspråk evaporiter.

Geologiskt sett är det mest spektakulära exemplet på sådana avdunstningsepisoder nog att Medelhavet under en tid för mellan fem och sex miljoner år sedan i flera omgångar har avdunstat fullständigt. Därvid har det bildats tjocka lager av evaporiter, som efteråt har täckts av andra sediment som sand och lera.

Salthorstarna uppkommer på grund av att salt har en relativt låg täthet jämfört med de sediment som är avlagrade ovanpå. Salt har således en täthet på 2,2 g/cm3, medan omgivande bergarter normalt har en täthet på 2,8 g/ cm3. På grund av den låga tätheten och ett högre tryck från de omkringliggande bergarterna kommer saltet att söka sig uppåt som en varmluftsballong i luft.

halit

I denna process deformeras de omkringliggande lagren, varvid lagren ovanpå knuffas uppåt, så att de bildar en bula i landskapet. Högt tryck och hög temperatur i underjorden kommer att ytterligare hjälpa till i processen, eftersom salt blir plastiskt under sådana förhållanden – vid 100 grader Celsius och 600 atmosfärers tryck uppför sig salt i det närmaste som varmt smör.

En salthorst kan resa sig flera kilometer upp genom de ovanpåliggande geologiska lagren. I vissa fall kan saltet till och med bryta genom jordytan och bilda uttalade saltglaciärer, som man bland annat känner till från Zagrosbergen i Iran.

Salthorst har flera funktioner

Salthorstar är användbara av flera orsaker. Dels är de källor till salt som råvara – både som ätbart salt och som det vägsalt vi sprider ut på vintern.

Därutöver kan saltet på grund av sin ogenomtränglighet fungera som ”oljefällor”, där olja kan samlas i fickor. Slutligen används salthorstar också som upplagsplats för olika slags avfall.