Sjunker inte marken ihop, när vi pumpar upp olja?

Alla den olja vi pumpar upp måste väl efterlämna enorma hålrum i underjorden. Är det ingen risk att jorden sjunker ihop?

Olja och gas ligger i mikroskopiska hålrum i mer eller mindre porösa bergarter. Dessa kolväten, som de också kallas, finns på olika djup, ofta två till fyra kilometer ned. Hålrummen kan sammanlagt utgöra över 30 procent av bergarternas volym. På grund av de överliggande lagren av bergarter har oljan ett förhållandevis stort tryck i hålrummen. När en oljeproduktion sätter i gång, och olja pumpas upp, faller trycket i hålrummen i det oljeförande lagret, som då pressas samman av de överliggande lagren. Detta får faktiskt marken eller havsbottnen att sjunka ihop. Man kan dock till viss del kompensera för detta genom att pumpa in saltvatten i borrhålen. Insjunkningen har bland annat konstaterats i Nordsjön. Under 1987 – 16 år efter det att produktionen började i Ekofiskfältet – tvingades man lyfta oljeplattformarna sex meter för att undvika att havet spolade över dem, men 1994 hade insjunkningen hunnit ikapp dessa sex meter, så ett nytt komplex av plattformar måste konstrueras.