Svart olja

Hur bildas olja?

Jag har hört att olja bara bildas i ett oljefönster. Vad är det egentligen?

Olja bildas av alger

Oljan i berggrunden bildas ofta från alger, men innan algerna blir till olja krävs ett antal speciella omständigheter.

Oljebildning kräver två saker. För det första måste organiskt material begravas i ett syrefritt sediment. Sediment är vad som finns kvar efter olika stenarters nedbrytning. Om det finns syre, finns det nämligen även djur, som bryter ned det organiska materialet, vilket förhindrar att olja bildas. För det andra måste organiska material utsättas för både tryck och värme. Det sker genom att ytterligare sediment lagras ovanför.

Oljebildning med hjälp av den geotermiska gradienten

Geologerna talar om ett oljefönster när omvandlingen av organiskt material ligger mellan 90 och 120°C, då omvandlingen är som störst. Oljefönstret beror därmed på den så kallade geotermiska gradienten. Den geotermiska gradienten berättar hur mycket temperaturen stiger när man kommer ned till 100 meters djup under marken. För att bilda olja måste gradienten ligga mellan 1,8°C och 5,5°C per 100 meter. Den tunga råoljan bildas vid lägst temperatur och tryck, exempelvis 40°C på 1000 meters djup.

När oljan väl har bildats måste den förflyttas till en annan bergart, eftersom de bergarter som kan bilda olja är mycket massiv lersten och skiffer, som oljan inte kan pumpas ut ur. Olja är emellertid lättare än den omgivande stenmassan och förflyttar sig därför mot markytan. För att undvika att oljan avdunstar måste den porösa bergarten dock ha ett lock, exempelvis ett lerlager.

Hur utvinner man olja?

Olja utvinns som råolja från jorden med hjälp av stora borr, som finns på borrplattformar ute på havet. Den olja som borras upp kallas råolja och kan inte användas i befintlig form. Råoljan måste först raffineras på ett raffinaderi, där råoljan omvandlas till den olja vi använder till bensin, diesel och eldningsolja.

Hur utvinner man olja?