Shutterstock

Hur mycket förorenar braskaminen?

De höga priserna på gas, olja och el får många att elda i braskaminen. Men vad innebär detta för luftföroreningarna – och för den globala uppvärmningen?

År 2021 visade en studie från Danmarks Teknologiske Institut att koncentrationen av partiklar i ett bostadsområde med många braskaminer ökar med i genomsnitt 20 procent när det eldas i kaminerna. Det innebär att luftföroreningarna är lika stora som på en trafikerad gata i en storstad.

I experimentet uppmätte sensorer de partiklar som var mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5), det vill säga miljondelar av en meter. Inandning av denna typ av mikropartiklar kan enligt Världshälsoorganisationen, WHO, orsaka hjärt- och lungsjukdomar samt cancer.

45 procent av Europas luftföroreningar av hälsoskadliga mikropartiklar kommer från vedeldning i braskaminer.

Braskaminen kan även orsaka dålig luftkvalitet inomhus. Kaminens ålder, filter samt sättet som den tänds på avgör hur många partiklar kaminen belastar inomhusklimatet med. Det viktigaste rådet för att undvika dålig luftkvalitet inomhus är att alltid hålla luckan stängd när kaminen används.

Det tar lång tid innan nya träd fångar upp koldioxid igen

Inte heller sett till det globala klimatet går det att frikänna vedeldade kaminer.

När ved eldas frigörs den mängd koldioxid som träet har absorberat under sin livstid. Man skulle kunna hävda att förbränningen är koldioxidneutral eftersom det frigörs lika mycket koldioxid som trädet har tagit upp.

Men i praktiken leder förbrukningen av ved till ytterligare koldioxidutsläpp från de maskiner som fäller träden och kapar dem samt från de lastbilar och fartyg som transporterar virket vidare.

Det behöver också tas hänsyn till att eldning av ved släpper ut koldioxid i atmosfären här och nu, och det kommer att ta decennier för ett nyplanterat träd att suga upp ur luften igen.