Shutterstock

Hungrig nanosvamp kan rädda djurliv från oljeförorening

Forskare har utvecklat en billig och hållbar nanosvamp som kan suga upp 30 gånger sin egen vikt i olja från havet – utan att utsätta djurlivet för fara.

Oljeutsläpp är en av de största katastrofer som kan drabba kustområden. Tyvärr händer detta alltför ofta och dessvärre är saneringsarbetet dyrt, ineffektivt och skadligt för djurlivet.

Nu har en grupp forskare – vid Northwestern University i USA – utvecklat en intelligent svamp som målinriktat kan suga upp 30 gånger sin egen vikt i olja utan att suga upp vatten.

När svampen är mättad av olja vrider man enkelt ur den, varpå den återigen är redo att använda utan att den förlorar sin effekt.

Se hur svampen suger upp olja utan att ta upp vatten:

Kan återanvändas mer än 25 gånger

Den banbrytande uppfinningen är en magnetisk, "oljetilldragande" och vattenavvisande nanobeläggning som appliceras på en vanlig tvättsvamp. Beläggningen består av ett kolbaserat material som innehåller en mängd små porer som binder olja samtidigt som vattnet passerar.

Beläggningen gör på så sätt svampen “intelligent” eftersom den på egen hand kan sortera vatten och olja.

Porerna håller kvar oljan till dess att svampen pressas ihop och processen kan återupprepas mer än 25 gånger, vilket gör svampen mer återanvändbar än många rengöringsverktyg.

Det mest imponerande med uppfinningen är kanske att beläggningen kan användas på alla vanliga svampar, som på så sätt får superkrafter. De behöver bara doppas i beläggningen och torkas innan de är klara för användning. Det gör tekniken billig och lätt att skala upp.

Därför menar forskarna också att uppfinningen kan vara ett genombrott – inte bara för städningen efter oljespill – men också som föregångsteknik för liknande svampar som kan suga upp andra oönskade partiklar ur vatten och luft.

Nanosvampen kan exempelvis fyllas i flottörbarriärer som därefter kastas ut i oljeförorenat vatten. Tolv tum motsvarar drygt 30 centimeter.

© Northwestern University

Skadar varken djur eller havsmiljö som andra metoder gör

Den nya oljesvampen kan på sikt bli ett hållbart alternativ till andra välkända saneringsmetoder som används i nuläget: Kemisk nedbrytning, att oljan bränns av, skimning från vattenytan eller att oljan avlägsnas med hjälp av absorberande material.

Samtliga lösningar innebär nackdelar. Kemisk nedbrytning är skadligt för djurlivet, att bränna bort den innebär koldioxidutsläpp, skimning fungerar inte vid hög sjö och absorberande material är dyra och icke återanvändbara.

Den nya svampen är dock billig att producera, återanvändbar och åtskiljer även olja från vatten utan att skada miljö eller djurliv.