Vad är sjörök?

Havet ryker ibland. Vad beror det på? När inträffar det normalt?

Lighthouse in fog

Sjörök är ett slags dimma, som ligger strax ovanför vattnet. Den uppstår, när varmt vatten förångas upp i kallare luft och kondenseras till droppar. Fenomenet, som innebär att vattenspegeln ser ut att dölja tusentals små skorstenar, uppstår därför i typiska fall när en luftmassa med temperaturer under fryspunkten ligger över öppet vatten.

Att ångan kondenseras till droppar i den kalla luften beror på att denna kan innehålla mindre vatten i form av ånga än varmare luft. Principen är densamma som vid vanlig molnbildning, då avkylning skapar vattendroppar eller iskristaller i luften. Mängden ånga bestäms av vattnets temperatur, och i sjörökens fall pumpas alltså mer ånga upp i luften än den kan innehålla.

Sjörök kommer med vinden

Några centimeter över ytan förtätas de relativt stora mängderna ånga, men då en klar och kall luftmassa oftast är rätt så torr, förångas vattendropparna igen, när de kommer några meter upp i luften. I vindstilla väder gör denna förångning ofta att dropparna inte upplöses, och det bildas då en vanlig dimma. Sjörök är alltså ett fenomen som man stöter på när det blåser. Ofta har vinden en tendens att ordna ångsjoken i rader, vilket bara förstärker illusionen av en rad skorstenar under vattnet. Detta har fått namnet ”sjörök”.

På nordliga breddgrader är det oftast vid två tillfällen som fenomenet kan upplevas. För det första, när kall och torr luft på vintern pressas ut över öppet hav, vilket får hela havet att ånga. För det andra kan sjörök i mindre skala upplevas efter en stjärnklar natt med stark avkylning över land. Det varma vattnet utlöser en bris över land, vilken drar ut den kyliga luften över vattnet. Där bildas sjöröken några meter ut över vattnet med riktning bort från kusten.

Sjörök är också vanlig i arktiska områden, där kall och torr luft från is- och snöklädda områden förs ut över öppet vatten.