Shutterstock
Omikron - coronavariant

Omikron - Här är allt vi vet om den nya coronavarianten

Omikron har tagit över som den dominerande coronavarianten i hela världen. Och även om den ger ett lindrigare förlopp, så har den redan gett upphov till flera undervarianter som kan hota den immunitet vi har byggt upp med hjälp av vacciner och tidigare smitta. Håll dig uppdaterad om omikron och undervarianterna BA.5 och BA.4 här.

Omikron-varianten tar över

Tisdagen den 23 november identifierades en ny coronavariant med fler än 30 mutationer i Sydafrika.

Tre dagar senare kategoriserade Världshälsoorganisationen, WHO, varianten som oroande eftersom initiala analyser tydde på att de många mutationerna kunde öka risken för att vaccinerade och tidigare infekterade återinfekteras.

Den nya coronavarianten fick samma dag namnet omikron.

Efter att sydafrikanska myndigheter gjorde världen uppmärksam på omikron den 23 november införde flera länder reseförbud till området. Den nya coronavarianten hade dock redan spridits och nu är omikron den dominerande varianten i hela världen.

coronavirus-partiklar
© Shutterstock

Fakta om omikronvarianten

 • Smittsamhet: Enligt en ännu inte fackgranskad dansk studie är omikron upp till en och halv gång så smittsam som deltavarianten. Deltavarianten är omkring 50-60 procent mer smittsam än alfavarianten, som spreds i början av 2020.
 • Undervarianter: Under 2022 har flera undervarianter av omikron sett dagens ljus, bland annat BA.2, som i synnerhet spreds under vintermånaderna och som enligt en dansk studie är ännu mer smittsam är den ursprungliga omikronvarianten. Under senvåren har undervarianterna BA.5, BA.2.12.1 och BA.4 också börjat spridas, och man uppskattar att framför allt BA.5 kan bli dominerande under sommaren. BA.5 tros vara ännu mer smittsam än undervarianten BA.2. Dessutom är både BA.4 och BA.5 mindre känsliga för den immunitet som har uppstått till följd av vacciner och tidigare smitta.
 • Symtom: Studier tyder på att omikron ger symtom som uttalad trötthet, rinnande näsa, hosta och halsont. Symtom som feber och förlust av lukt- och smaksinnen är mindre vanliga. De olika undervarianterna visar samma symtombild.
 • Risk för svår sjukdom: Risken att bli inlagd på sjukhus med omikronvarianten är hälften så stor jämfört med deltavarianten. Undervarianter som BA.4 och BA.5 ser inte heller ut att leda till allvarligare sjukdom.

Omikron och smittsamhet

Mutationer kända för ökad smittsamhet

Den ursprungliga omikronvarianten har 50 mutationer, varav så många som 43 sitter på det spikeprotein som viruset använder för att infektera kroppens celler.

En del mutationer är kända för att öka smittsamheten och den egenskapen står klar i både smittotal och forskning.

Smitta med omikron ökade explosivt över hela världen i slutet av 2021 och början av 2022 och inom kort konkurrerade omikron ut deltavarianten.

Enligt en ännu inte fackgranskad studie från University of Hong Kong replikerar sig omikron också 70 gånger fortare i luftvägarna jämfört med deltavarianten.

Omikron uppskattas dock vara upp till en och en halv gång så smittsam som deltavarianten.

BA.5 och BA.4 oroar

De senaste undervarianterna av omikron – BA.4 och BA.5 – kategoriserades i mitten av maj som oroväckande varianter av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Det beror främst på undervarianternas förmåga att smitta och undvika den immunitet som stora delar av världens befolkning har uppnått genom vaccinprogram och tidigare smitta.

BA.4 och BA.5, som upptäcktes i januari respektive februari 2022, har på sistone legat bakom en större smittökning i Sydafrika och Portugal, och enligt Folkhälsomyndigheten klassas de nya undergrupperna som ”virusvarianter av särskild betydelse”.

Man uppskattar att BA.5 kan bli dominerande i Sverige inom bara ett par veckor. Det finns dock ingenting som tyder på att BA.4 och BA.5 ger ett svårare sjukdomsförlopp.

Omikron och symtom

Omikron ger lindrigare symtom

När omikron först började spridas i Sydafrika, började sydafrikanska läkare rapportera om lindriga förlopp med lite annorlunda symtom än deltavariantens.

Läkarnas tidiga observationer pekade på att omikron ger dessa symtom:

 • Mycket uttalad trötthet
 • Smärta i kroppen
 • Huvudvärk

En rapport från Sydafrikas medicinska forskningsråd pekade sedan i samma riktning och det noterades att inlagda patienter inte behövde syre i samma utsträckning som tidigare och att de inte visade samma symtom i de nedre luftvägarna.

Enligt nya siffror från US Centers for Disease Control (CDC) verkar de vanligaste symtomen på omikron att vara:

 • Hosta
 • Trötthet
 • Täppt och rinnande näsa

Symtomen underbyggs av en engelsk studie som kontinuerligt samlar in data om de symtom som coronasmittade personer upplever. Däribland ingår även huvudvärk, nysningar och halsont som typiska symtom på omikron och generellt är sjukdomsbilden att 74 procent får rinnande näsa, 64 procent har ont i halsen, 64 procent upplever trötthet och 60 procent nyser.

Tidigare var några av coronavirusets mest framträdande symptom feber samt nedsatt eller förlorat smak- och luktsinne. Efter omikrons intåg upplever, enligt studien, enbart en av fem nedsatt eller förlorat smak- och luktsinne.

Undervarianterna BA.4 och BA.5 ser ut att ge samma symtom som den ursprungliga varianten av omikron.

Symtom på omikron jämfört med delta och alfa

Nedan kan du se vilka av delta- och alfavariantens symtom som har varit vanligast.

Vid infektion med deltavarianten är de vanligaste symtomen:

 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Muskelsmärta
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Halsont
 • Nedsatt eller förlorat smak-och luktsinne

I jämförelse gav alfavarianten ofta dessa symtom:

 • Feber
 • Torrhosta
 • Nedsatt eller förlorat smak-och luktsinne

Omikron och allvarlig sjukdom

Mindre risk för sjukhusvård

Omikron ger generellt ett lindrigare sjukdomsförlopp och minskad risk för sjukhusvård jämfört med deltavarianten.

En studie från University of Hong Kong visade också att omikron är bra på att replikeras i luftvägarna, men sämre på att replikeras i lungvävnad jämfört med delta- och alfavarianterna – och det kan bidra till att lindra sjukdomsförloppen och minska risken att bli inlagd på sjukhus.

Det ska dock poängteras att en del blir inlagda med omikron – enligt en studie från Skånes universitetssjukhus är det i synnerhet personer över 65 år som är ovaccinerade och inte har haft sjukdomen tidigare som löper hög risk för svår sjukdom och sjukhusvård vid insjuknande i omikron.

Aktuella data pekar på att undervarianterna BA.4 och BA.5 inte generellt ökar risken för svår sjukdom och sjukhusvård.

Omikron och vaccin

Vacciner har mindre effekt på omikronvarianten

Den ursprungliga omikronvarianten hade 43 mutationer på det spikeprotein som sitter på virusets yta och gör det möjligt att invadera kroppens celler, sprida RNA och massproducera sig själv.

Alla coronavacciner på marknaden är inriktade på spikeproteinet och när omikronvarianten började florera fanns det därför oro för att vaccinerna inte var lika effektiva mot omikronvarianten.

I dag vet vi att det tyvärr stämmer.

Personer som nyligen har injicerats med två doser av Pfizer hade ett skydd mot smitta med deltavarianten på 87 procent. Den siffran låg på 88 procent för Moderna.

Mot omikronvarianten minskar skyddet mot smitta till 55,2 respektive 36,7 procent för Pfizer och Moderna.

Utöver det minskar vaccinernas effektivitet efter ett par månader, vilket är anledningen till att man i många länder erbjuder möjligheten att få en tredje injektion.

En tredje injektion med Pfizer ger ett smittskydd på 54,6 procent efter ett par veckor. Hur stort skyddet är efter en tredje injektion med Moderna har ännu inte kartlagts.

Undervarianterna BA.4 och BA.5 ser ut att vara ännu mindre känsliga för immunitet från vacciner än den ursprungliga omikronvarianten. Men i vilken grad har ännu inte kartlagts.

Även om vaccinerna inte ger ett lika gott smittskydd mot omikron, så ger de skydd mot sjukhusvård.

Enligt engelsk forskning halverar två injektioner risken att behöva sjukhusvård efter 25 veckor eller mer. Efter en tredje injektion reduceras risken till 68 procent. De här siffrorna har sammanställts med utgångspunkt i den ursprungliga omikronvarianten, och inte BA.4 och BA.5 som ser ut att bli dominerande under sommaren 2022.

Vaccinerna kan anpassas efter omikron – om det behövs

Eftersom vaccinerna inte ger samma skydd mot omikronsmittan måste de eventuellt anpassas efter den nya varianten. Det behöver som tur är inte ta särskilt lång tid.

Förberedelserna för att uppdatera de befintliga coronavaccinerna började redan när betavarianten och senare deltavarianten dök upp.

Därför är företagen bakom coronavaccinerna väl rustade för att tackla omikron och dess undervarianter.

Det uppskattas ta fyra till sex månader innan de uppdaterade vaccinerna kommer ut på marknaden.