Shutterstock
Man med munskydd

5 saker du bör veta om munskydd

Det krävs dock att du bär dem i rätt kombination.

Tre lager textil har delat upp världen.

Det ena lägret anser att munskydd utgör det starkaste vapnet mot coronapandemin för tillfället. Det andra lägret hävdar att munskydd inskränker vår frihet utan att ha någon bevisligt gynnsam effekt – snarare tvärtom.

Vi låter vetenskapen avgöra sanningen om munskydden.

1. Fungerar munskydd mot coronaviruset?

Tidigare var många länder restriktiva med att rekommendera munskydd som redskap i bekämpningen av coronaviruset SARS-CoV-2, eftersom forskningen inte entydigt kunde säg att maskerna fungerade.

Men den hittills mest omfattande genomgången av forskningen har sammanställt resultaten från 172 vetenskapliga artiklar om munskyddens effekt mot SARS-CoV-2 OCH har inkluderat 44 studier av andra, liknande virus, som MERS och SARS.

Slutsatsen är tydlig: En mask minskar risken att bli smittad med corona med i genomsnitt 85 procent.

Den bästa kvaliteten – så kallade FFP3-masker eller andningsskydd – ger den största säkerheten och reducerar smittrisken med upp till 96 procent.

Andra typer av masker – de som kallas munskydd – reducerar risken med 67 procent, och även hemmagjorda munskydd kan skydda mot smitta.

Det är bland annat därför de amerikanska hälsomyndigheterna, CDC, nu uppskattar att ett totalt maskkrav i offentliga utrymmen kan utplåna COVID-19 i USA på fyra-åtta veckor.

Metaanalysen konstaterar dock samtidigt att viruspartiklar i viss omfattning kan tränga igenom även de bästa maskerna.

Munskydd på gatan i Hongkong

I Sydostasien var befolkningen snabb att använda munskydd efter coronavirusets utbrott, bland annat i Hongkong.

© Studio Incendo / Wikimedia Commons

Munskydd visar sitt värde i verkligheten

2. Vilken sorts munskydd ska jag använda?

Olika sorters munskydd

Du kan välja mellan allt från effektiva FFP-andningsskydd till hemtillverkade tygmunskydd. En del varianter skyddar främst dig själv, medan andra snarare skyddar andra omkring dig mot eventuell smitta.

© Shutterstock

Coronaviruspartiklar är i genomsnitt 0,125 mikrometer i diameter – en mikrometer är en tusendel av en millimeter.

Inte ens de bästa munskydden filtrerar så fina partiklar, men coronaviruset svävar aldrig ensamt runt i luften.

Partiklarna är hopklumpade i salivdroppar eller mikroskopiska aerosoler från luftvägarna, som är huvudmisstänkta för att överföra smitta med COVID-19 från person till person. Och dem kan ansiktsmaskerna fånga – med varierande effektivitet.

Maskerna kan delas in i tre kategorier:

  • Andningsskydd – eller FFP-masker
  • Operationsmasker – även kallade munskydd
  • Tygmasker
Olika masker i form av andningsskydd, munskydd och tygmasker

Masker är olika, ded finns både i form av andningsskydd, munskydd och tygmasker.

© Shutterstock

Hitta din ansiktsmask: Här är de tre olika typerna

Munskydd består oftast av tre lager olika material, och deras effektivitet beror bland annat på materialens sammansättning och täthet. Till skillnad från andningsskydd sitter munskydd inte helt tätt vid ansiktet och salivdroppar tar sig både in och ut den vägen.

Andningsskydd ger det bästa skyddet i laboratorietester, men i försök i verkligheten utanför laboratorierna har medicinska munskydd visat sig skydda lika bra.

Även en hemmagjord mask är bättre än ingen mask alls, enligt flera coronarelaterade forskningresultat.

En ny studie från USA har undersökt minskningen av salivdroppar med olika slags munskydd.

FFP-masker och medicinska munskydd blockerade majoriteten av dropparna, men alla testade masker – med undantag av halskragar av fleece – blockerade faktiskt minst hälften av vätskepartiklarna.

Se varför din fleecekrage inte duger som mask:

Ju fler gröna sken, desto fler partiklar slapp igenom försöken med ingen mask, en bomullsmask, ett medicinskt munskydd respektive en fleecekrage.

WHO rekommenderar enbart hemmagjorda masker i perioder då det råder brist och så länge även andra smittodämpande åtgärder efterföljs.

3. Hur använder jag munskyddet rätt?

Felaktig användning av munskydd

Medicinska munskydd är engångsprodukter och får inte sitta i pannan, på hakan eller om handleden under användning.

© Shutterstock

Både WHO och hälsomyndigheterna i 160 länder antingen kräver eller rekommenderar att allmänheten bär munskydd där smittorisken är som högst och avståndskraven omöjliga att följa, exempelvis på offentliga transportmedel och i affärer.

Forskning har visat att partiklar fastnar på munskyddens framsida och just därför är korrekt hantering av maskerna extremt viktig. Annars riskerar munskydden att sprida smittan i stället för att bromsa den.

Så här använder du munskydd rätt

WHO har dragit upp riktlinjer som gör det enkelt att använda munskydd rätt.

Tvätta händerna innan du vidrör munskyddet
© WHO

Förberedelse

Tvätta dina händer noga innan du tar på munskyddet.

Sätt på munskyddet rätt
© WHO

Användning

Vänd munskyddets färgade sida utåt, placera metallskenan över näsan och gummibanden bakom öronen.

Justera öronbanden på munskyddet
© WHO

Justering

Se till att munskyddet täcker mun, näsa och kinder utan mellanrum vid sidorna.

Vidrör aldrig munskyddet
© WHO

Hantering

Undvik att vidröra munskyddets framsida. Ta av munskyddet genom att tag i öronbanden.

Kassera munskyddet direkt efter användning
© WHO

Kassering

Kasta munskyddet i skräpkorgen och tvätta därefter händerna noga.

Munskydd av tyg kan tvättas och återanvändas, men de måste tvättas och torkas ordentligt efter användning.

4. Hur köper jag rätt munskydd?

Köp rätt munskydd CE-märkning

CE-märket dokumenterar att munskyddet följer EU:s säkerhetskrav för skyddsutrustning. Märkningen innebär bland annat att tillverkaren tillhandahåller teknisk dokumentation och låter sin produkt testas av en tredje part som har godkänts av EU.

© Shutterstock

FFP3-masker ger sannolikt det bästa skyddet, eftersom det finns viss risk för att det kan uppstå brist på dem världen över, så rekommenderar WHO att de huvudsakligen används av vårdpersonal och bland utsatta befolkningsgrupper.

Tygmasker rekommenderar WHO bara i nödfall.

För vardagsbruk är medicinska munskydd av typerna I, II eller IIR både mest ändamålsenliga – och fullt tillräckliga, så länge andra smittodämpande åtgärder som frekvent handtvätt och socialt avstånd också efterföljs.

I mars konfiskerade europeiska myndigheter 34 000 falska eller icke-godkända munskydd, som i värsta fall kan förvärra coronavirusets spridning.

När du köper munskydd bör du därför:

  • Se till att utrustning av medicinsk kvalitet har ett tydligt CE-märke på förpackningen.
  • Köpa munskydd i en obruten förpackning med en bruksanvisning på köparens språk. Det är inte tillåtet att sälja enstaka munskydd.
  • Kontrollera tillverkaren, vars namn bör framgå tydligt på förpackningen. Dessutom ska det finnas ett så kallat LOT-nummer och referensnummer på paketet, så att den specifika produkten kan identifieras.

5. Kan jag bli sjuk av munskydd?

På internet myllrar det av konspirationsteorier om de potentiella farorna med att bära munskydd. De cirkulerande anklagelserna omfattar allt från syrebrist och förhöjd nivå av koldioxid i blodet till ansamling av vätska och svamp i lungorna.

Samtliga av dessa påståenden är grundlösa.

Munskydd är utformade för att släppa in syremolekyler och stänga koldioxid ute, men samtidigt blockera större partiklar.

I en studie, i vilken puls, syre, koldioxid och fuktansamlingar under en timmes tid uppmättes i blodet på vårdpersonal i högt tempo, fann forskarna ingen mätbar skillnad mellan att bära mask eller inte.

Se hur användandet av sex munskydd inte förändrar syrehalten i blodet:

En studie har dock visat att cirka var tredje person som använder FFP3-masker i lite längre perioder åt gången, kan drabbas av huvudvärk. En del får hudirritationer.

Flera länder har fastlagda regler för hur länge anställda får bära andningsskydd.

WHO rekommenderar att FFP3-masker inte används under mer än fyra timmar.