shutterstock
Coronavirus mondkapje

Coronavirus och barn - så drabbas barn av viruset

Barn har varit underrepresenterade i coronastatistiken, men i och med deltavariantens entré har bilden förändrats drastiskt.

Hur många barn smittas med coronaviruset?

Små barn smittas ofta av exempelvis influensa och förkylningar, men när det gäller coronaviruset står de för en mindre del av det totala smittotalet.

Så såg verkligheten ut under pandemins tidiga skede.

Men sedan gjorde deltavarianten av SARS-CoV-2 entré.

Deltavarianten dominerar bland barn och unga

I England, där deltavarianten härjar, dominerar åldersgruppen 2-24 år statistiken, där 1,8-2,8 procent av årgångarna smittas. För dem över 70 ligger siffran på 0,6.

Antalet personer med covid som vårdas på sjukhus

Andelen inlagda och döda toppas fortfarande av äldre personer, men barn och ungdomar utgör en allt större andel av smittotalen.

© Office for National Statistics and Public Health England

Siffrorna från USA, som också genomgår en ny smittvåg i och med deltavarianten, visar att de yngre generationerna också drabbas i så hög grad att media nu kallar hälsokrisen de ungas pandemi.

Statistiken visade att 1,4 av 100 000 barn och unga upp till 17 år i mitten av augusti 2021 var inlagda på sjukhus till följd av covid-19.

Siffran motsvarar antalet personer som behövde vårdas på sjukhus i samma befolkningsgrupp i januari 2021, trots att smittvågen då var mycket mer omfattande i USA.

Två överordnade faktorer driver det förändrade mönstret:

 • Deltavarianten är dubbelt så smittsam som andra varianter
 • Barn och unga är den sista befolkningsgruppen att vaccineras.

Ökningen visar sig genom att en högre andel av alla som är inlagda på sjukhus med covid-19 nu är barn jämfört med tidigare. Den förskjutna statistiken ska dock ses i ljuset av att färre behöver sjukhusvård i de andra befolkningsgrupperna.

Rädslan bland forskare är att deltavarianten förvärrar sjukdomsförloppet för barn, men det ser inte ut att vara fallet.

I USA, där deltavarianten är den vanligaste varianten behöver 23 procent av de inlagda barnen intensivvård. Tidigare var den siffran 27 procent.

Barns symtom på coronavirus

Mycket tyder som tur är fortfarande på att barn under 18 år ofta upplever milda symtom om de smittas med coronaviruset.

De här är några av de vanligaste symtomen på coronavirus hos barn:

 • Torr hosta
 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla ­– ofta blir barnen trötta, håglösa och förlorar lusten att leka
 • Halsont
 • Förkylning
 • Diarré

Deltavarianten ger andra symtom

Med deltavarianten tycks barn i något fler fall få hosta, feber och, mer sällsynt, förkylning, diarré och utslag.

Ofta får barnen inte alla symtom samtidigt.

I en tidigare kinesisk studie av 2143 coronasmittade barn (0-18 år) hade omkring hälften lindriga symtom som feber, hosta och trötthet, medan 39 procent hade allvarligare symtom som exempelvis lunginflammation.

Fyra procent hade inga symtom alls, men forskning visar att det inte betyder att de inte smittar.

En del forskare uppskattar att barn oftare får symtom av deltavarianten, men den uppskattningen har ännu inte underbyggts av vetenskapliga artiklar.

Studier visar dock att bara 4,4 procent av smittade barn drabbas av långtidscovid, jämfört med cirka var tredje i den vuxna befolkningen.

De yngsta – 0-29-åringar – blir också fortast friska från långtidscovid.

Enligt forskare har deltavarianten inte förändrat symtomens varaktighet hos barn.

Barn och coronavacciner

Orsakerna till att barn ännu inte har blivit erbjudna coronavacciner är en extra hög försiktighet vad gäller biverkningar, samt att de yngsta hittills har haft få symtom och de lindrigaste sjukdomsförloppen.

Men utvecklingen på senare tid har lett till att barn och unga nu står på tur i vaccinationskön.

I vissa länder erbjuds redan 12- till 18-åringar vaccin och enligt forskningsresultaten är vaccinerna säkra.

Vaccintillverkarna Moderna och Pfizer har båda sedan i mars testat coronavacciner på barn ned till sex månader. Resultaten förväntas bli klara under 2021.

Coronavacciner skyddar barn och unga

I USA är tio gånger så många ovaccinerade 12-17-åringar med covid-19 inlagda på sjukhus än vaccinerade i samma åldersgrupp.

Därför uppmanar myndigheter att föräldrar låter vaccinera sina barn.

Turkiska barn har munskydd i skolan

För skolbarn som inte har vaccinerats är munskydd, distans och avskärmning de enda skydden mot covid-19.

© Shutterstock

Den senaste statistiken från USA visar också att smittan bland barn är lägst i de områden där de flesta är vaccinerade.

Oavsett om vaccinet hos en del ger ett begränsad skydd, kommer den högre vaccinuppslutningen att dämpa smittspridningen i samhället och därmed drabba färre ovaccinerade, som i huvudsak är yngre.

Studier har visat att risken för smitta existerar överallt från förskolor till gymnasier, men att deltavarianten inte ökar risken för smitta på dessa platser, så längre vissa restriktioner efterföljs.

Smittan har tidigare främst gått från vuxna till barn, men med återöppnade skolor kan det förändras, så att smittan i högre grad går från barn till barn.

Symptom på coronavirus hos barn

Det är mycket som tyder på att barn under 18 år ofta upplever milda symptom om de smittas av coronaviruset.

Barns symptom på coronavirus

Här är några av de vanligaste symptomen på coronavirus hos barn:

 • Torr hosta
 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla - barnet blir trött, hängigt och tappar lusten att leka
 • Ont i halsen
 • Förkylning
 • Diarré

Barn har vanligtvis inte alla symtom på en gång.

I en kinesisk studie av 2 143 coronasmittade barn hade cirka hälften milda symptom som feber, hosta och trötthet medan 39 procent hade måttliga symptom som exempelvis lunginflammation.

Fyra procent hade inga symptom alls, men forskning visar att det inte innebär att de inte smittar..

125 barn, motsvarande sex procent, utvecklade svåra till kritiska symptom som krävde sjukhusbehandling. I jämförelse får 14 procent av coronasmittade vuxna allvarliga symptom, medan sex procent får kritiska symptom som exempelvis lungsvikt.

Feber - symptom på coronavirus hos barn

Feber är ett av de vanligaste symptomen när barn smittas av coronavirus.

© Shutterstock

Ökad risk hos spädbarn

Enligt studien har spädbarn och yngre barn en något ökad risk för att utveckla svåra symptom.

Siffrorna för ett allvarligt förlopp fördelade på ålder:

 • Knappt 11 procent för spädbarn
 • 7 procent för barn i åldrarna 1-5 år,
 • 4 procent för barn i åldrarna 6-10 år
 • 3 procent för barn från 16 år och uppåt

Forskare vet ännu inte varför spädbarn och yngre barn inte är lika motståndskraftiga som äldre barn. En förklaring kan dock vara att deras andningsorgan inte är helt färdigutvecklade ännu och att de därför drabbas hårdare av en luftvägsinfektion.

Siffrorna för allvarliga symptom bland barn är dock fortfarande relativt låga och det är en stor skillnad i förhållande till den årliga säsongsinfluensan. Där riskerar barn nämligen att få svåra symptom om de smittas.

Ungt immunförsvar kan skydda barnen

Forskare har flera teorier om varför de flesta barn klarar sig väl i ett möte med det nya coronaviruset. En teori går ut på att barnens unga immunsystem skyddar dem mot en så kallad cytokinstorm.

När vårt immunförsvar registrerar en infektion triggas särskilda signalproteiner som kallas cytokiner. Cytokiner hjälper kroppen att bekämpa infektioner och kan ge symptom som exempelvis feber och muskel-och ledsmärta eftersom de verkar inflammationsfrämjande i kroppen.

I vissa fall kan immunförsvaret överreagera på infektionen och utsöndra stora mängder cytokiner som kan leda till allvarliga och livshotande inflammationer på exempelvis lungorna.

Flera dödsfall till följd av coronaviruset har inträffat just på grund av en cytokinstorm. Ju äldre man är, desto högre är risken för att immunförsvaret kan löpa amok.

Därför ska inte barn vaccineras – än

##
Det finns två avgörande skäl till att barn ännu inte vaccineras mot coronaviruset.

Eftersom små barn löper mindre risk att smittas och drabbas av svåra sjukdomsförlopp, har de hittills nedprioriterats i vaccinationsprogrammen.

Barn anses också tillhöra en sårbar grupp när det gäller läkemedel överlag, vilket beror på att de kan få avvikande biverkningar och att effektiviteten kan variera.

Därför vidtas alltid särskilda åtgärder när det är dags att testa och godkänna vacciner och läkemedel till barn.

Dessutom måste riskerna för följdverkningar av ett vaccin alltid vägas mot konsekvenserna av att smittas.

Om nya coronamutationer utgör en större risk för barn än de tidigare varianterna, kommer de därför att prioriteras i köerna till vaccinerna.

Pfizer-BioNTech och Moderna har dock redan inlett försök, så att deras vacciner i framtiden ska bli godkända för barn.