Shutterstock

Ilska kan orsaka ett flertal cancerformer

Om du ofta är arg eller sur och skäller ut folk till höger och vänster, tyder den senaste vetenskapen på att det kan öka risken för vissa former av cancer. Detsamma gäller om du undertrycker din ilska och aldrig löser orsaken till det som ligger och puttrar.

Det är inte bara din psykiska hälsa som kan ta skada om du ofta känner dig arg. Kroppens celler kan skadas om ilskan är tillräckligt våldsam och varar under en längre period. I en del fall kan det leda till kroniska inflammationstillstånd i cellerna, som kan utveckla cancer.

Forskare har i många år försökt att ta reda på om – och i vilken utsträckning – det finns något samband mellan negativa känslor och sjukdom. Även om man har vetat att dålig psykisk hälsa allmänt sett kan leda till kroppsliga sjukdomar, så har det hittills varit svårt att få fram någon enhetlig bild.

Men två nya, stora studier från USA och Kina visar med långt större evidens än tidigare att långvarig och våldsam ilska kan ge överdödlighet: i synnerhet i form av hjärtsjukdomar och vissa cancerformer.

I studien från USA, som pågick under en 20-årsperiod, ingick över 17 352 män i åldrarna 49 till 87 år. De var alla friska och hälsosamma vid studiens början och tillfrågades om hur ofta de kände sig arga och hur ilskan tog sig uttryck.

Det visade sig att i synnerhet män, som ofta blev riktigt arga och visade det "aggressivt" genom att exempelvis slå i dörrar eller höja rösten mot andra människor, till slut hade en överdödlighet på mellan fyra och åtta procent jämfört med dem som bara hade liten eller ingen tendens till våldsam ilska.

Kronisk inflammation

Det finns flera förklaringar till varför ilska kan ge sjukdomar som exempelvis cancer och vad den biologiska orsaken är. En av de mest belysta teserna finns i det som kallas "kronisk inflammation".

Tittar man exempelvis på de celler som kallas leukocyter och proteinet cytokin, så hjälper de båda till att bevara och stärka kroppens immunitet gentemot sjukdomar.

Cytokiner är proteiner som är avgörande för tillväxt och aktivering av kroppens immunförsvar. Om dessa cytokiner blir kroniskt inflammerade kan det leda till cancer.

© Wikimedia Commons

Om exempelvis cytokinerna i visst område av kroppen blir inflammerade är det i regel ingenting den enskilda personen känner av eller är uppmärksam på.

Men om inflammationstillståndet blir kroniskt försvagar det immunförsvaret och gör det möjligt för cancerceller att börja utvecklas.

"Samtidigt visar flera studier att en hög nivå av ilska är associerad med inflammation i kroppens celler", säger Dr. Claudia Trudel-Fitzgerald, adjunkt i psykologi, som är huvudförfattare till den amerikanska studien från Harvard University.

Specifika cancerformer

Som det ser ut nu är det långt ifrån alla cancerformer som kan relateras till stor och våldsam ilska.

I den kinesiska studien sökte man konkret efter ett samband mellan matstrupscancer, negativa känslor och trauman hos mer än 14 000 kvinnor och män.

Matstrupscancer är en av de vanligaste formerna av cancer med över 400 000 döda i världen årligen, och de kinesiska forskarna hittade en varierande men tydlig överdödlighet hos människor med hög, konstant grad av irritabilitet och surhet.

I den amerikanska studien visade det sig att även cancer i bukspottkörteln och prostatacancer är förknippat med ilska.

Immunforsvaret - Immuncelle bekjemper virus
© Shutterstock

Leukocyter

Vita blodkroppar, leukocyter, utgör bara en procent av vårt blod, men de har en mycket viktig funktion. De skyddar mot inflammation och bakterier, och om det uppstår sjukdom någonstans i kroppen försöker leukocyterna bekämpa den.

Leukocyter finns också i andra kroppsvätskor och är leukocytantalet förhöjt är det en indikation på inflammation eller andra sjukdomar, som exempelvis cancer.

Det handlar om kontroll

Det kan finnas många anledningar att bli arg, och det i sig själv behöver absolut inte göra dig sjuk. Du ska alltså inte oroa dig för att du har ett par högljudda gräl med pojk- eller flickvännen.

Det har faktiskt påvisats att det är när man håller tillbaka ilskan under en längre period som risken för sjukdom ökar, och tidigare studier har flera gånger kommit fram till att kvinnor som i extrem utsträckning undertrycker sin ilska under lång tid löper större risk att drabbas av bröstcancer.

Dr. Trudel- Fitzgerald förklarar att det i hög grad handlar om hur man hanterar sin ilska. Som beteendepsykolog har hon forskat mycket hantering av känslor i största allmänhet.

Hon förklarar att det är viktigt att komma ihåg att ilska i sig självt inte är en dålig känsla, och om man klarar att lösa det som orsakar ilskan; det vill säga att tala konstruktivt med partnern eller chefen om det som ligger och gror inuti en, så har det ingen konsekvens för huruvida man utvecklar cancer.

"Inom cancerforskning är det intressant att titta på känslor som ilska, därför att det är något man kan lära sig att kontrollera och hantera bättre", säger Trudel-Fitzgerald.