Yanchang Wei
Möss med ungar skapade utan dna från en mushane

Möss föder ungar utan någon pappa

Jungfrufödslar bland däggdjur har tidigare varit nära nog omöjliga. Nu har en forskargrupp dock lyckats skapa en kull musungar med bara en förälder genom genmanipulerade, obefruktade ägg.

Jungfrufödslar, eller partenogenes som det heter inom biologin, är ovanliga i naturen.

Ändå har några kräldjur, fiskar och sniglar lyckats föröka sig genom asexuell reproduktion. Komodovaranen är det största djurhonan som har dokumenterats lägga ägg som obefruktade har utvecklats till foster utan tillförsel av spermier.

Men människor och andra däggdjur kan bara föröka sig genom att honans ägg befruktas av hanens spermier.

Nu har dock en forskargrupp från Shanghai Jiao Tong University i Kina lyckats få en mus att föda en kul ungar – enbart med hjälp av obefruktade ägg. Det vill säga helt utan gener från en hane.

Forskare löser gammalt problem

När däggdjur förökar sig på det traditionella sättet sker det en sammanblandning av dna från hanen och honan, vilket innebär att ungarna får två kopior av varje gen i sin arvsmassa – en från mamman och en från pappan.

Beroende på vilket kön generna kommer ifrån är en del av generna aktiva medan andra är passiva – en process kallad genetisk prägling.

Tidigare försök med jungfrufödslar har ofta misslyckats just därför att forskarna inte har kunnat imitera de aktiva och passiva gener som härskar i naturen.

I det nye försöket tog de kinesiska forskarna en obefruktad äggcell från en mushona med två kopior av varje kromosom och använde en speciell teknik, som går ut på att de injicerar ett enzym i äggcellen, som klistrade fast sig vid utvalda punkter på dna:t.

På så sätt kunde de aktivera och stänga av olika gener i den ena delen av kromosomparen och imitera de kromosomer en mushane skulle ha bidragit med.

Bara en mus blev vuxen

Sedan delades äggcellen i två delar, så att forskarna kunde "befrukta" den ena äggcellen med sin egen genredigerade systercell. Och det sparkade i gång den biokemiska process som fick ägget att växa till ett foster.

De kinesiska forskarna använde tekniken på 220 obefruktade musägg, varpå 192 foster överfördes till surrogatmödrar. Bara en av mössen lyckades dock att föda en kull på tre ungar, varav en uppnådde vuxen ålder.

Det är inte första gången som vetenskapen har lyckats skapa nya däggdjur utan någon pappa.

Ska bekämpa allvarliga sjukdomar

År 2004 lyckades en japansk forskargrupp skapa musen Kaguya utan spermier eller sexuell reproduktion. Då använde forskarna två ägg, varav det ena fungerade som det ägg som skulle bära fostret, och det andra skulle imitera en spermies bidrag till blandningen av arvsmassan. Kaguya var därmed barn till två mödrar.

Men i det nya försöket har man alltså för första gången lyckats befrukta ett däggdjur helt utan gener utifrån – och med bara en enda förälder.

För människor kan framsteget skapa en helt ny förståelse för genetiska sjukdomar som uppstår under genetisk prägling, enligt forskarna.

Och kanske kan forskarnas nya verktyg användas till att förhindra sjukdomar som exempelvis Prader-Willis syndrom, som leder till att barn föds med en konstant känsla av hunger och utvecklingshämning, eller Beckwith-Wiedemanns syndrom, som kan leda till ökad risk för cancer hos barn.