Shutterstock

Vad kännetecknar din idealiska partner? Det beror enligt forskare på din ålder

Efterhand som vi blir äldre blir det för många mindre viktigt att vår bättre hälft är attraktiv, visar forskning. När vi blir äldre värdesätter vi andra egenskaper högre.

Vi har ofta mycket specifika krav på en potentiell partner.

Många söker efter en partner som ser bra ut, har mycket pengar och som åtminstone till viss del delar våra intressen.

Men är det nyckeln till ett långt, lyckligt förhållande?

Inte nödvändigtvis, enligt tysk forskning.

Vår inställning till värdet av ett antal personlighetsdrag ser ut att förändras över tid.

Det framgår av en studie i tidskriften Personality and Social Psychology Bulletin, som bygger på resultat insamlade under en 13-årsperiod.

I studien har forskarna använt sig av information om deltagare i den så kallade Berlin Speed Dating Study från 2006.

Studien inkluderade 382 deltagare med en genomsnittlig ålder på 32,8 år. Samtliga besvarade ett antal frågor kring vilka egenskaper de ville se hos en idealisk partner.

13 år senare lyckades forskarna spåra upp 204 av deltagarna – 104 kvinnor och 100 män – och ställde ett antal frågor till dem för att belysa om deras preferenser hade ändrats under årens lopp.

Deltagarna ombads värdera 58 personlighetsdrag som forskarna delade in i åtta överordnade kategorier.

Forskarnas kategorier:

  • Värme/trovärdighet
  • Vitalitet/attraktivitet
  • Status/resurser
  • Familjeorientering
  • Intelligens
  • Kreativitet
  • Humor
  • Äventyrslusta/självsäkerhet

Forskarnas resultat visar att många deltagare värderade samma egenskaper högt – både vid studiens början och 13 år senare.

Om någon exempelvis ansåg att intelligens var viktigare än status och resurser vis studiens början, såg det vanligtvis likadant ut 13 år senare.

Utseendet blev mindre viktigt

Men forskarna kunde också se ett mönster i hur flera preferenser för många förändrades över tid.

Tvärs över studien hade deltagarna en tendens att lägga mer vikt vid egenskaperna värme/trovärdighet och status/resurser med tiden.

Däremot visade resultaten att värdet av att ha en attraktiv partner för många minskade med åren.

Hos den yngre delen av deltagarna i studien kunde forskarna dessutom se att det ansågs viktigare att hitta en familjeorienterad partner över tid.

Hos den äldre gruppen av deltagare kunde forskarna konstatera att både attraktionskraft, humor och intelligens uppfattades som mindre viktiga drag efterhand som åren gick.

I linje med tidigare studier värderade kvinnorna status/resurser och intelligens högre än männen gjorde, både i den första och den uppföljande frågerundan.

Männen värderade i gengäld i allmänhet vitalitet/attraktivitet högre än kvinnorna gjorde.