Shutterstock

Så utnyttjar ledare lojala medarbetare

Ställer du alltid upp lite extra på jobbet? Då är du enligt forskare i farozonen för att hamna i en jobbig kategori hos chefen.

Ser du det som självklarhet att vara flexibel på jobbet för att göra extra bra ifrån dig?

Då har du kanske också fått en känsla av att ditt engagemang ibland blir utnyttjat?

Om du känner igen dig i ovanstående, finns det nu en studie som visar att det kan vara så det ligger till.

En amerikansk forskningsartikel publicerad i Journal of Experimental Social Psychology kastar nu ljus över hur ledare i högre grad ber lojala medarbetare att ta på sig extraarbete – utan kompensation – än de medarbetare som anses vara mindre engagerade.

Forskarnas resultat bygger på svar från knappt 1 400 ledare, som alla ombads fylla i ett webbformulär om en fiktiv medarbetare, "John".

Ledarna fick veta att deras företag arbetade utifrån en stram budget. Mot den bakgrunden skulle cheferna besluta om de skulle ålägga John extra timmar och ansvar – utan att kompensera honom ekonomiskt väl att märka – för att hålla nere sina omkostnader.

Lojalitet kopplad till ökad arbetsbörda

Det fanns en tydlig röd tråd i svaren. De allra flesta ledarna var mer villiga att be John att åta sig det oavlönade arbetet om de samtidigt hade fått intrycket att han var en lojal medarbetare.

Ett annat test som forskarna genomförde visade samma tendens. En grupp av ledarna läste olika rekommendationer av John.

I en version rosades han för att vara lojal, vilket ökade ledarnas intresse för att ge honom frivilliga arbetsuppgifter. Rekommendationer som i stället poängterade att han var ärlig och rättvis, gav inte ledarna samma incitament att erbjuda honom oavlönat arbete.

Ärliga och hederliga

Forskarna kunde också bekräfta sin tes under motsatta omständigheter. När de beskrev att John hade rykte om sig att acceptera extra timmar och en ökad arbetsbörda, ansåg ledarna att han var mer lojal än en John som hade rykte om sig att tacka nej till samma arbetsbörda.

De två versionerna av den fiktiva medarbetaren bedömdes dock vara lika ärliga och hederliga.

Det indikerar enligt forskarna att ledarnas uppfattning om en lojal medarbetare inte är knutet till vederbörandes moraliska kompass, utan i högre grad till medarbetarens villighet att åta sig extraarbete utan att få någon ekonomisk belöning för sin möda.

Forskarna poängterar att det inte nödvändigtvis är av illvilja som chefer utnyttjar sina medarbetare. Utnyttjandet kan delvis bero på det som psykologer kallar "etisk blindhet", det vill säga en temporär brist i moraliskt omdöme, då man handlar emot sin egen moraliska övertygelse.