Sociopat

Sociopat - Så känner du igen en sociopat

En sociopat är inte alls lika charmerande som en psykopat. Sociopater kännetecknas däremot ofta av kort stubin, extrem oberäknelighet och att de varken har jobb eller familj.

En sociopat är inte alls lika charmerande som en psykopat. Sociopater kännetecknas däremot ofta av kort stubin, extrem oberäknelighet och att de varken har jobb eller familj.

Shutterstock

Vad är en sociopat?

Sociopat är en form av personlighetsstörning som inom psykiatrin faller inom diagnoskod F60.2 – antisocial personlighetsstörning.

Diagnosen kan inte ställas på någon som är under 18 år, men tecken på sociopati finns nästan alltid där innan 15 års ålder.

För klinisk diagnos inom psykiatrin i Sverige används Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) som ges ut av American Psychiatric Association.

I manualen beskrivs att det mest väsentliga inslaget av antisocial personlighetsstörning är:

 • Ett genomgripande beteendemönster av både försummelse och kränkning av andras rättigheter. Ett beteendemönster som även kallas psykopati, sociopati eller asocial personlighetsstörning.

Men det innebär inte ovillkorligen att begreppen psykopat och sociopat är samma sak.

En sociopats karaktärsdrag

Enligt den amerikanske psykologen dr. John Grohol kännetecknas sociopatens karaktärsdrag i generella termer av att:

 • Vara impulsiva och oberäkneliga.
 • Ha svårt att knyta an till andra människor.
 • Inte behålla ett arbete i några längre perioder åt gången.
 • Inte ha någon familj.
 • Ha lätt för att bli upprörda och arga, vilket kan resultera i våldsamma utbrott.

Dessa karaktärsdrag gör att personen kan ha svårt att bli förstådd av sin omvärld.

Och om de begår kriminella handlingar tänker de sällan på konsekvenserna av sina handlingar.

Person med huvtröja sittande vid bord

En sociopat har ett flertal identifierbara drag.

© Shutterstock

Sociopat Test: Är du sociopat?

Det amerikanska diagnos- och klassificeringssystemet för psykiatriska sjukdomar, DSM-5, definierar sex diagnoskriterier för antisocial personlighetsstörning.

Här nedan följer ett förkortat test som kan ge dig en indikation på vad som krävs för att en diagnos ska kunna ställas. Psykiatriska diagnoser kan endast ställas av en psykolog eller läkare:

 1. Något av följande påståenden stämmer in (a eller b):
  a. Självkänsla kommer från personlig vinst, makt eller nöje.
  b. Målsättning baseras på personlig tillfredställelse där lag och etik inte är ett hinder.

 2. Samt att något av nedan stämmer (a eller b):
  a. Bristande omtanke för andra när det kommer till deras känslor, behov eller lidande. Avsaknad av skuldkänslor efter att ha skadat eller sårat andra.
  b. Ej kapabel till ömsesidiga intima relationer, samt brukande av dominans eller hot för att kontrollera andra. Sociopat och kärlek hör helt enkelt inte ihop.

 3. Följande personlighetsdrag och beteenden finnas:
  a. Manipulativ
  b. Oärlig och bedräglig
  c. Cynisk
  d. Aggressiv
  e. Oansvarig
  f. Impulsiv
  g. Risktagande

 4. Minst 18 år fyllda.

Skillnad mellan sociopat, psykopat och narcissist

Dessa tre personlighetsstörningar påminner om varandra, beteendena är snarlika på flera punkter och de hör också hemma under samma kluster av diagnoser.

DSM-5 framhåller även att flera diagnoser kan ställas på samma person om kriterierna uppfylls.

Men det finns flera viktiga aspekter som skiljer personlighetsstörningarna åt.

Däremot är det endast sociopati och psykopati som har den gemensamma diagnosen antisocial personlighetsstörning.

Sociopat och psykopat

Båda kategoriseras inom den gemensamma diagnosen antisocial personlighetsstörning och de uppvisar exempelvis ofta en likgiltighet inför andra personers säkerhet och kan utgöra en risk för samhället.

Det betyder dock inte att sociopater och psykopater alltid är våldsamma människor, även om de ofta skildras så på film och i media.

Kriminalpsykologen Robert D. Hare, tillika professor vid University of British Columbia, använder inte begreppet sociopat när han pratar om psykopater.

Enligt Dr. Hare är psykopati i högre grad genetiskt betingat där man föds som psykopat.

Sociopati däremot, menar Dr. Hare, är något som till större grad beror på miljöfaktorer, som till exempel att växa upp i ett hem med fysisk- eller psykisk misshandel.

Därtill anser Dr. Hare att en sociopat är kapabel till att känna ånger eller skuld, till skillnad mot psykopaten.

Sociopat och narcissist

Individer med antisocial- och narcissistisk personlighetsstörning har de gemensamma dragen att båda tenderar att vara härdade, talföra, ytliga, utnyttjande och ha bristande empati.

Narcissisten är däremot inte impulsiv, aggressiv och bedräglig i samma grad.

Dessutom är narcissister i behov av beundran och avundsjuka från andra, vilket inte stämmer in på sociopaten.

Det betyder dock inte att sociopater och psykopater alltid är våldsamma människor, även om de ofta skildras så på film och i media.

Empatitest: Testa om du är empatisk