Shutterstock
Sociopat

Sociopat - så känner du igen en sociopat

En sociopat är inte alls lika charmerande som en psykopat. Sociopater kännetecknas däremot ofta av kort stubin, extrem oberäknelighet och att de varken har jobb eller familj.

En sociopat och en psykopat har många gemensamma drag och förväxlas därför ofta. Men det finns trots allt stora skillnader mellan de båda formerna av personlighetsstörningar.

I den här artikeln kan du lära dig mer om vad en sociopat är, hur psykopater och sociopater skiljer sig åt och hur du känner igen en sociopat.

Läs vidare och lär dig allt du behöver veta om sociopater.

Vad är en sociopat?

Sociopat är beteckningen på en person som har sociopati, vilket är en form av personlighetsstörning.

Sociopati eller psykopati används ofta i dagligt tal, men den korrekta beteckningen för båda är dissocial eller antisocial personlighetsstruktur, som inom psykiatrin har diagnoskoden F60.2.

Sociopater vanligtvis ansvarslösa, hämningslösa, impulsiva, utnyttjande, hänsynslösa och har ofta ett kriminellt eller antisocialt beteende.

Personer under 18 år kan inte diagnostiseras med dissocial personlighetsstörning, men tecken på sociopati finns nästan alltid från 15 års ålder

Sociopatiska karaktärsdrag: Hur känner man igen en sociopat?

Enligt den amerikanske psykologen dr. John Grohol kännetecknas sociopatens karaktärsdrag i generella termer av att:

 • Vara impulsiva och oberäkneliga.
 • Ha svårt att knyta an till andra människor.
 • Inte behålla ett arbete i några längre perioder åt gången.
 • Inte ha någon familj.
 • Ha lätt för att bli upprörda och arga, vilket kan resultera i våldsamma utbrott.

Dessa karaktärsdrag gör att personen kan ha svårt att bli förstådd av sin omvärld.

Och om de begår kriminella handlingar tänker de sällan på konsekvenserna av sina handlingar.

Person med huvtröja sittande vid bord

En sociopat har ett flertal identifierbara drag.

© Shutterstock

Vad är skillnaden mellan en sociopat, en psykopat och en narcissist?

Dessa tre personlighetsstörningar påminner om varandra och beteendena liknar varandra i flera avseenden. De tillhör också samma diagnosgrupp.

Men det finns flera viktiga aspekter som skiljer personlighetsstörningarna åt.

Däremot är det endast sociopati och psykopati som har den gemensamma diagnosen antisocial personlighetsstörning.

Sociopat och psykopat

Båda kategoriseras inom den gemensamma diagnosen antisocial personlighetsstörning och de uppvisar exempelvis ofta en likgiltighet inför andra personers säkerhet och kan utgöra en risk för samhället.

Det betyder dock inte att sociopater och psykopater alltid är våldsamma människor, även om de ofta skildras så på film och i media.

Kriminalpsykologen Robert D. Hare, tillika professor vid University of British Columbia, använder inte begreppet sociopat när han pratar om psykopater.

Enligt Dr. Hare är psykopati i högre grad genetiskt betingat där man föds som psykopat.

Sociopati däremot, menar Dr. Hare, är något som till större grad beror på miljöfaktorer, som till exempel att växa upp i ett hem med fysisk- eller psykisk misshandel.

Därtill anser Dr. Hare att en sociopat är kapabel till att känna ånger eller skuld, till skillnad mot psykopaten.

Sociopat och narcissist

Individer med antisocial- och narcissistisk personlighetsstörning har de gemensamma dragen att båda tenderar att vara härdade, talföra, ytliga, utnyttjande och ha bristande empati.

Narcissisten är däremot inte impulsiv, aggressiv och bedräglig i samma grad.

Dessutom är narcissister i behov av beundran och avundsjuka från andra, vilket inte stämmer in på sociopaten.

Det betyder dock inte att sociopater och psykopater alltid är våldsamma människor, även om de ofta skildras så på film och i media.

Sociopat Test: Är du sociopat?

Det amerikanska diagnos- och klassificeringssystemet för psykiatriska sjukdomar, DSM-5, definierar sex diagnoskriterier för antisocial personlighetsstörning.

Här nedan följer ett förkortat test som kan ge dig en indikation på vad som krävs för att en diagnos ska kunna ställas. Psykiatriska diagnoser kan endast ställas av en psykolog eller läkare:

 1. Något av följande påståenden stämmer in (a eller b):
  a. Självkänsla kommer från personlig vinst, makt eller nöje.
  b. Målsättning baseras på personlig tillfredställelse där lag och etik inte är ett hinder.

 2. Samt att något av nedan stämmer (a eller b):
  a. Bristande omtanke för andra när det kommer till deras känslor, behov eller lidande. Avsaknad av skuldkänslor efter att ha skadat eller sårat andra.
  b. Ej kapabel till ömsesidiga intima relationer, samt brukande av dominans eller hot för att kontrollera andra. Sociopat och kärlek hör helt enkelt inte ihop.

 3. Följande personlighetsdrag och beteenden finnas:
  a. Manipulativ
  b. Oärlig och bedräglig
  c. Cynisk
  d. Aggressiv
  e. Oansvarig
  f. Impulsiv
  g. Risktagande

 4. Minst 18 år fyllda.

DSM-5 framhåller även att flera diagnoser kan ställas på samma person om kriterierna uppfylls.

Varför blir man sociopat?

Forskare är oeniga kring hur dissociala personlighetsstörningar (sociopati och psykopati) uppkommer, men orsaken är högst sannolikt en blandning av arv och miljö.

En del forskare, som Robert D. Hare från University of British Columbi, anser att psykopati är genetiskt bestämt, medan sociopati i högre grad är socialt betingat och beror på uppväxten.

Forskning tyder på det kan finnas ett samband mellan uppväxt, miljö och utveckling av antisocial personlighetsstörning.

Studier har bland annat hittat ett starkt samband mellan svektrauman och utvecklingen av sociopati eller psykopati. Det handlar framför allt om trauman där tilliten brutits mellan barn och föräldrar. En studie av kriminella har även antytt att personer med antisocial personlighetsstörning ofta har varit med om fysiska eller sexuella övergrepp i barndomen.

Dessutom kan det finnas ett nära samband mellan beteendestörningar och antisociala personlighetsstörningar, trots att man inte kan diagnostisera barn med sociopati eller psykopati. Men studier har visat att barn med beteendestörningar oftare diagnostiseras med sociopati eller psykopati som vuxna.

Hur många har dissocial personlighetsstörning?

Man uppskattar att omkring två till tre procent av jordens befolkning lider av dissocial personlighetsstörning.

Dessutom har man i en studie från 2013 kommit fram till att män löper tre gånger högre risk att utveckla socio- eller psykopati än kvinnor.

Hur behandlas sociopati?

Personer med sociopatiska eller psykopatiska drag diagnostiseras sällan, om de inte har tvingats till det, exempelvis inom rättssystemet.

Sociopater eller psykopater förnekar i regel sina handlingar och är inte motiverade att söka behandling.

Men om man visar symtom på dissocial personlighetsstörning kan det vara viktigt att undersökas för att fastställa om man verkligen har en störning eller lider av någon annan psykisk eller fysisk sjukdom. Både för personen själv och för omgivningarna.

Behandlingen av antisocial personlighetsstörning kan bestå av psykoterapi, medicinsk behandling eller psykoedukation, som är undervisning i vad det innebär att ha en psykisk sjukdom.

Empatitest – testa hur empatisk du är