Quinten de Graaf/Unsplash
Psykopat

Vad är en psykopat?

Vi använder ordet ofta som skällsord men vad är en psykopat egentligen och vad är den vetenskapliga definitionen? Vilka typiska psykopatiska drag och beteenden har psykologer identifierat?

Vad är en psykopat?

I motsats till vad många nog tror är psykopati inte någon sinnessjukdom. Det rör sig om en störning i personligheten, en karaktärsavvikelse.

Oenigheten bland expertisen är fortfarande stor om vad begreppet egentligen är. Genom tiderna har diagnosen haft olika namn, till exempel galenskap utan vanföreställningar och moraliskt vanvett.

I dag säger man i USA sociopat i stället för psykopat, och inom den amerikanska psykiatrin används diagnosen antisocial personlighetsstörning.

I Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika diagnoser (den internationella Klassificeringen av Sjukdomar, ICD) hamnar psykopati i begreppsklassen asocial personlighetsstörning.

Att det framkommit nya termer beror dels på att ordet psykopat ofta används som glåpord och dels på att definitionen hittills felaktigt har fokuserat på individen och inte har innefattat personens problematiska förhållande till sin omgivning.

Psykopatiska drag

Hur är en psykopat och vad kännetecknar en psykopat? Trots oenigheter kring definitionen är experterna i mångt och mycket eniga om flera saker som karakteriserar den antisociala personlighetsstrukturen:

 • De är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad. Han eller hon har emellertid ingen som helst empati och saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner.
 • De övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och är samvetslös när någon lider på grund av dem. De är ofta opålitliga och lögnaktiga.
 • De kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar. De kan strunta i en utbildning eller säga upp sig från sitt jobb om något eller någon lägger hinder i vägen för dem. De skuldsätter sig – även å andras vägnar – och återfinns inte sällan bland våldsamma äkta män.
 • De kan inte ens medge att de har ett problem, vilket gör det väldigt svårt att behandla dem.
Kvinna tittar i krossad spegel

En kvinnlig psykopat påminner om den manlige psykopaten, men har några speciella kännetecken.

© Shutterstock

Enligt en amerikansk och en norsk studie är kvinnliga psykopater ofta mer diskreta än manliga.

En kvinnlig psykopat påminner om den manlige motsvarigheten, men har några speciella drag.

Dessutom är den kvinnliga versionen ofta mycket svartsjuk, hon stjäl och bedrar och kan vara väldigt flirtig.

Psykopat test

Psykopati har länge mätts enligt den så kallade HARE-skalan där en poäng tilldelas efter hur en person rankas inom 20 kategorier, exempelvis brist på empati och överskattning av egna förmågor. Testet måste utföras av en psykolog och alla som får 30 eller mer poäng får diagnosen.

Skalan har dock fördömts vid ett flertal tillfällen de senaste åren då den anklagas för att vara för vag och subjektiv.

Det finns olika test på nätet som påstår sig kunna berätta om du är psykopat eller inte. Resultatet av sådana test bör dock inte ses som en riktig diagnos, även om dessa psykopati symptom stämmer in på dig, eftersom diagnosen endast kan ställas av en läkare.

Ted Bundy black and white photo
© Donn Dughi / State Archives of Florida, Florida Memory

Här är fyra kända psykopater

Ted Bundy var en amerikansk seriemördare som dödade 30 kvinnor mellan 1974 och 1978. Enligt psykologer hade han många psykopatiska drag, inklusive brist på empati och manipulerande, våldsamt och lögnaktigt beteende.

Richard Ramirez - även känd som The Night Stalker - var en amerikansk seriemördare som 1989 dömdes till döden för bland annat 13 mord och många våldsamma och sexuella övergrepp.

Precis som Ted Bundy saknade Richard Ramirez empati och var uppenbart våldsam. Dessutom kände han ingen skuld och tog inget ansvar för sina handlingar.

Jane Toppan var en amerikansk seriemördare som genom sitt arbete som sjuksköterska misshandlade och förgiftade sina patienter.

1901 erkände hon elva mord och uppges ha sagt att hennes ambition var att döda fler hjälplösa människor än någon man eller kvinna som någonsin har levt.

Senare genomgångar av hennes beteende visar klara tecken på psykopati, exempelvis kände hon ingen skuld över sina gärningar och var ytterst charmerande, manipulerande och lögnaktig.

Dennis Rader - även känd som BTK-mördaren - var en amerikansk seriemördare som dödade tio människor mellan 1974 och 1991.

En mental undersökning visade att Dennis Rader var narcissist och psykopat. Han saknade empati, var manipulerande och ansåg sig stå över lagen. Det visade sig bland annat genom att han hånade polisen i brev och var övertygad om att han var för smart för att fångas.

Vet psykopater om att de är psykopater?

Enligt den kanadensiska psykologen och författaren Robert D. Hare, upphovsman till HARE-skalan, är psykopater medvetna om vad de gör och varför.

De är inte psykotiska eller hallucinerar, vilket kan ske med schizofreni exempelvis, utan agerar helt efter fri vilja

Varför blir man psykopat?

Orsaken till att man blir psykopat beror sannolikt på en blandning av arv och miljö, där försummelse i barndomen anses vara en avgörande faktor. Även om en till synes vanlig uppväxt inte utesluter att en person utvecklar diagnosen.

En antisocial personlighetsstörning kommer inte som en blixt från klar himmel i vuxen ålder, utan de första tecknen kan i de allra flesta fall ses i unga år. Tecken på psykopati hos barn i tidig skolålder är:

 • ljuger återkommande och nonchalant,
 • likgiltig till- eller inkapabel att förstå andras känslor eller smärtor,
 • trotsighet mot föräldrar, lärare och regler,
 • hamnar ständigt i konflikter och trots tillrättavisande eller varningar,
 • stjäl från andra barn eller föräldrar,
 • envetenhet när det kommer till aggressivitet, mobbande och bråk,
 • håller inte löften, stannar ute sent och är sällan hemma,
 • skadar eller dödar djur,
 • vandaliserar och startar bränder

De kan styra sina impulser

Den traditionella uppfattningen av psykopaten som en hänsynslös kriminell brottsling stämmer inte.

Under senare år har forskare påpekat att det finns många vardagspsykopater ute i samhället och att de mycket väl kan avstå från våldsamt och antisocialt beteende.

En studie från Virginia Commonwealth University pekar exempelvis på att en psykopat, som inte begår brott, ofta har lärt sig att känna samvete och har en bättre kontroll över sitt aggressiva beteende.

I studien framgår att de som kan kontrollera sitt beteende, besitter i större omfattning, annorlunda psykologiska drag än de som inte lyckas med det. Den framgångsrika gruppen är exempelvis i högre grad mer orädda och vederpart mer impulsiva.

Men studien framhäver ändock, att egenskaperna inte enskilt förutsäger hur väl personerna lyckas kontrollera sitt beteende.

Hur mår en psykopat?

Precis som med alla människor, har även dessa personer ett medfött behov av att bli älskade och omtyckta.

Men en psykopats beteende, gör det minst sagt, inte enkelt för andra att komma personen nära och därför förblir detta behov allt som oftast obesvarat. Åtminstone periodvis kan en dessa personer vara medveten om hur beteendet påverkar andra negativt.

Försök till att förbättra sitt beteende slås ofta ned av den bristande förmågan att lära sig av erfarenhet. Något som leder personen in på negativa, frustrerande och depressiva tankegångar.