Shutterstock
Symboler för kön - man, trans och kvinna

Hur många kön finns det?

Traditionellt sett har de flesta människor sett sig själva och andra som man eller kvinna. Men på senare år har ökat fokus på och förståelse av kön, jämlikhet och sexualitet tillfört allt fler könsidentiteter till listan.

Vad är kön?

De flesta människor är födda med två könskromosomer – två X-kromosomer eller en X-kromosom och en Y-kromosom.

Två X-kromosomer sätter i gång utvecklingen av kvinnliga könsorgan, medan en X- och en Y-kromosom sätter i gång utvecklingen av manliga könsorgan Könsorganen börjar senare producera hormoner som vi vanligtvis kallar manliga och kvinnliga könshormoner – testosteron för män och östrogen för kvinnor.

Men den vetenskapliga bilden av kön är inte så enkel. För det första föds vissa människor med flera könskromosomer och andra kombinationer, exempelvis XXY, XYY eller XXYY.

En del människor föds också med variationer av könskromosomerna, vilket kan medföra speciella biologiska könsdrag. Ett exempel är Turners Syndrom, då den enda av de två X-kromosomerna saknas helt eller delvis.

Denna mutation kan bland annat leda till korthet, bred bröstkorg och nedsatt funktion i äggstockar, vilket kan leda till att menstruation, könsbehåring och utveckling av bröst uteblir.

Att en person föds med tvetydiga könsliga kännetecken – rent biologiskt – betyder inte att vederbörande upplever sitt kön på ett visst sätt.

Vilket kön människor identifierar sig med – deras upplevda könsidentitet – är oberoende av biologin.

För de flesta människor stämmer naturen överens med självuppfattningen – de känner dig som det kön biologin säger att de tillhör. Men könsidentitet är inte bara biologi, det är också en uppsättning normer för hur människor uppför sig och tänker om varandra.

Hur många kön finns det?

Eftersom språket om kön hela tiden utvecklas är det svårt att sammanställa en fullständig lista över hur många kön det finns just nu. En del experter på området menar exempelvis att det finns mer än 100 olika kön.

Här är en lista med 65 kön:

 • A-gender
 • Androgyn
 • Cis
 • Cis man
 • Cis kvinna
 • Ciskönad
 • Ciskönad kvinna
 • Ciskönad man
 • Demikönad
 • Demiguy
 • Demigirl
 • Dubbelkönad
 • Female to Male
 • Femme
 • Flytande könsidentitet (Gender Fluid)
 • FTM
 • F2M
 • FTN
 • Gender Bender
 • Gender Nonconforming
 • Gender Pivot
 • Gender Questioning
 • Genderqueer
 • Interkönad
 • Interkönad man
 • Interkönad person
 • Interkönad kvinna
 • Intetkönad
 • Kvinna
 • Könsdivers
 • Könsneutral (Gender Neutral)
 • Könsvariant (Gender Variant)
 • Male assigned at birth, även kallat MAAB
 • Male to Female
 • Male to female transkvinna
 • Male to female transkönad kvinna
 • Man
 • MTF
 • M2F
 • Multikönad
 • Neutrois
 • Icke-binär
 • Nonkonform
 • Omnikönad
 • Pankönad
 • Polykönad
 • Queer
 • Trans
 • Transkvinna
 • Transman
 • Transperson
 • Trans*kvinna
 • Trans*man
 • Trans*person
 • T* man
 • T* kvinna
 • Transkönad kvinna
 • Transkönad person
 • Transmaskulin
 • Tredje kön
 • Trikönad
 • Tvekönad
 • Two-spirit
 • Two-spirit person
 • Two* person

Listan över kön är sammansatt utifrån olika källor, bland annat Medical News Today och Healthline.

Vad är ciskön?

Ciskön omfattar de människor som identifierar sig med det kön biologin tillskriver dem. De flesta människor är ciskönade.

Om en person föds med två x-kromosomer och känner sig som en kvinna är hon ciskönad.

Det finns många motsatser till ciskön, exempelvis transkönade, interkönade, icke-binära eller andra som inte känner sig som det kön de tilldelades vid födseln.

Vad är icke-binär?

Det binära könet är det traditionella antingen-eller mellan man eller kvinna. Icke-binära personer känner sig inte som något av de två könen.

I stället kan icke-binära personers könsidentitet vara en individuell blandning av de kön som finns eller så relaterar de inte alls till något kön.

Ordet "icke-binär" fungerar på så sätt som ett paraplybegrepp för alla de människor vars kön inte passar in i de klassiska kategorierna med maskulina män och feminina kvinnor.

Vad är transkön?

Att vara transkönad är inte bara ett kön, utan begreppet täcker över flera olika könsidentiteter.

Gemensamt för transpersoner är att de inte känner sig som det kön de tilldelades vid födseln och därför vill byta det. Det kan ske via hormonbehandling och eventuellt kirurgi eller bara genom att börja leva ut sin könsidentitet utan behandling.

En transman är könet på en man som tilldelades ett kvinnligt kön vid födseln, men som känner sig som en man.

En transkvinna är en kvinna som tilldelades ett manligt kön vid födseln, men som känner sig som en kvinna – och kanske har genomgått operationer eller har planer på det.

Förr i tiden kallades transkönade personer "transsexuella", men den beteckningen är föråldrad eftersom transpersoners sexualitet inte beror på deras kön. En transman kan attraheras av kvinnor, män eller vilken annan könsidentitet som helst.

Under den gemensamma beteckningen "transpersoner" finns det många könsidentiteter med var sitt namn. Transman, FTM eller Female to Male betecknar exempelvis en person som föddes med två x-kromosomer, men sedan har bytt från kvinna till man.

Vad är interkön?

Interkönade personer har fötts med tvetydigheter i sitt biologiska kön.

Det kan vara människor som har fötts med både manliga och kvinnliga könsorgan, har förändringar på sina könskromosomer eller har färre eller fler än två könskromosomer.

Exempelv på interkön kan vara Klinefelters syndrom, då vederbörande har XXY-kromosomer, eller Turners syndrom, då personen helt eller delvis saknar en av två x-kromosomer.

Förr i tiden kallades interkönade personer hermafroditer, men den beteckningen anses i dag vara nedsättande.

Interkön beskriver inte något kön som exempelvis ciskön eller transkön. Interkönade personer genomgår ofta operationer och kan känna sig som cismän eller -kvinnor, icke-binära, inget kön eller vilken annan könsidentitet som helst.

Vad är a-gender?

A-gender personer identifierar sig inte med det kön de tilldelades vid födseln.

De känner sig inte som något kön och identifierar sig sällan med varken man- eller kvinnokönen.

Ofta söker de ett könsneutralt eller androgynt uttryck. Ett besläktat kön är "neutrois".

Vad är two-spirit?

De infödda i Nordamerika använde beteckningen 'two-spirit' om personer som levde upp till både manliga och kvinnliga könsroller.

I dag beetecknar "two-spirit" människor med en könsidentitet i vilken de både identifierar sig med det maskulina och det feminina. Ofta varierar deras könsuttryck från situation till situation och de kan vara mer maskulina i vissa sammanhang och mer feminina i andra.

Ett annat besläktat kön är "dubbelkönad".