Tonåringar tänker som om de var hjärnskadade

Tonåringars hjärnor genomgår en så genomgripande ombyggnad att en del områden inte fungerar överhuvudtaget. Resultatet är ofta ett oförutsägbart, våldsamt eller tanklöst beteende – men den kaotiska hjärnan har också en del annorlunda förmågor.

Tonåringar tänker som om de var hjärnskadade
© Kristian Septimius Krogh

Smöret står halvsmält på köksbordet bredvid en tom mjölkkartong och vasken är full av smutsiga tallrikar, glas och bestick. Tonåringen sitter helt lugnt och tittar på sin telefon i stället för att röja upp efter sig – men i samma ögonblick som en förälder påpekar röran, bryter den unga människan ihop i gråt.

Den våldsamma – och i den vuxnes ögon orimliga – reaktionen är resultatet av en massiv ommöblering i hjärnan. Tonåringens organ högst upp bryts ned, ommöbleras och byggs om på en och samma gång. Hjärnan är faktiskt så kaotisk att tonåringarna inte bara är en påfrestning för sina omgivningar, utan dessutom kan vara en fara för sig själva.

Trots detta visar ny forskning också att tonåringens kaotiska hjärna har en del mycket speciella, och mycket fördelaktiga, förmågor.

Hjärnan begår självmord

Hjärnan når i stort sett sin fulla storlek redan vid sex års ålder och forskarna trodde länge att den därmed var färdigutvecklad. Men så är inte fallet. Under de efterföljande 15 åren sker det nämligen en omfattande nedbrytning och omstrukturering av hjärnan.

Efter det sjätte levnadsåret bildar hjärnan i stort sett inte fler nervceller, för den har redan bildat fler än den behöver. Därför börjar en del av nervcellerna att systematiskt begå självmord och i vissa delar av hjärnan dör mer än hälften av alla nervceller under barndomen och tonåren. Dessutom börjar många av de kopplingar som nervcellerna har gjort med varandra – så kallade synapser – att degenereras.

MORGON

Dålig rytm ger dålig start på dagen
© Kristian Septimius Krogh

Dålig rytm ger en dålig start på dagen

De har svårt att komma ur sängen och fokusera i skolan. Förklaringen ligger i deras kaotiska hjärnor.

Hjärnan rensar framför allt ut de nervceller och kopplingar som bara används lite eller inte alls. Processen kan jämföras med en skulptör, som noggrant knackar bort all överflödig sten, tills bara den slutliga formen finns kvar.

Det är en omfattande utrensning, men flera försök visar att den är nödvändig för att stärka de kvarvarande nerverna.

Ombyggnad påverkar intelligenskvoten

I en amerikansk studie följde forskarna hjärnans utveckling samt de mentala färdigheterna hos en grupp barn under ett antal år. Resultaten visade att ju fler nervceller som rensas ut i den översta delen av pannloberna, desto bättre blev barnen på att minnas ord.

En liknande studie visade dessutom att en utrensning av nervceller i den bakre delen av pannloberna förbättrade barnens finmotorik.

Samtidigt som gamla kopplingar bryts ned bildar hjärnan också nya kopplingar mellan befintliga nervceller. Och samspelet mellan nedrivning och uppbyggnad har en kaotisk effekt på tonåringarnas intellektuella förmågor.

Neurologen Cathy Price vid University College London mätte en grupp tonåringars IQ under fyra år mellan 14 och 18 års ålder. Hos en del av dem minskade intelligenskvoten med upp till 20 poäng, medan den hos andra ökade med upp till 23 poäng. Och hos en och samma person kunde den språkliga intelligensen öka markant, medan förmågor relaterade med exempelvis problemlösning och rumslig medvetenhet försvagades.

Förändringarna stämde exakt överens med hur olika hjärncentrum antingen stärktes eller raserades.

Tonåringen är sårbar

De stora förändringarna i tonåringens hjärna följer ett visst mönster, där hjärnans bakre centrum mognar först, medan pannloberna längst fram i hjärnan får vänta till i början av 20-årsåldern på att bli fullt funktionsdugliga. Och den ordningsföljden kan förklara tonåringars bristande impulskontroll.

En amerikansk studie från 2018 utsatte tonåringar för ett test, i vilket de antingen kunde välja att få en liten summa pengar här och nu eller vänta i upp till ett halvår på att få ett större belopp. Ju yngre tonåringarna var, desto sämre var deras tålamod. Och hjärnavbildningar avslöjade att de minst tålmodiga ännu inte hade bildat starka nervförbindelser mellan pannloberna och hjärnans belöningscentrum.

Pannloberna, som är hemvist för vårt förnuft, klarar alltså inte att dämpa impulserna från belöningscentrum än. En liknande brist på impulskontroll återfinns bland annat hos personer med hjärnskador som medför skadade pannlober.

EFTERMIDDAG

Behov av belöning
© Kristian Septimius Krogh

Behov av belöning går ut över skolan

Ett hungrigt belöningscentrum och omogna pannlober ger tonåringar sämre överblick och benägenhet att skolka.

Pannloberna hos tonåringar är inte heller färdiga med att bygga upp kopplingarna till hjärnområden som amygdala och sgACC, som båda spelar en central roll för känslor som glädje och rädsla. Därför har tonåringar också svårt att kontrollera sina känslor – och det krävs inte mycket för att de antingen ska bli rasande arga eller bryta ihop i gråt.

Det tar sig bland annat uttryck när ungdomarna befinner sig på sociala medier. För att studera detta fenomen gjorde psykologen Jennifer Silk vid University of Pittsburgh i USA sin egen version av ett socialt medium, i vilket tonåringar kan välja eller avvisa varandra samtidigt som deras hjärnor avbildas.

I ett försök från 2022 visade Silk att ett avvisande utlöste hög aktivitet i hjärnområdet sgACC. Fenomenet syns i mindre grad hos vuxna – ett tecken på att aktiviteten är ett resultat av tonåringarnas omogna hjärnor.

När Silk följde upp tonåringarnas situation ett år senare upptäckte hon att de som hade haft speciellt hög aktivitet i sgACC under försöket var mer benägna att utveckla symtom på depression. Den omogna hjärnan är med andra ord sårbar och kanske är det just därför tonåringar löper hög risk att utveckla psykiska sjukdomar.

En brasiliansk studie från 2020 visade exempelvis att minst en fjärdedel av världens tonåringar har en psykiatrisk sjukdom, medan andra analyser har visat att problemet ökar för varje år. Vad som ligger bakom ökningen är oklart, men forskare har föreslagit allt från sociala medier till sömnbrist.

Kaos i hjärnan ger kreativitet

Tonåringar är också sårbara på andra punkter. Deras ofärdiga hjärna gör dem mer riskvilliga, trotsiga och oförsiktiga. Risken att dö i en olycka är exempelvis sex gånger större för 15-19-åringar än för 10-14-åringar. De unga människorna är dessutom benägna att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk.

KVÄLL

Dumdristiga tonåringar
© Kristian Septimius Krogh

Känsligt hjärncentrum gör tonåringar huvudlösa

Tonåringar beter sig som obetänksamma psykopater tack vare frånvaron av förbindelser och känsliga hjärncentrum.

Tonåringarnas riskabla och impulsiva beteende är dock inte alltid en nackdel. Ett försök utfört av nederländska forskare tyder på att tonåringens kaotiska hjärna är mer kreativ och bättre på att tänka utanför lådan än den fullt utvecklade hjärnan hos vuxna.

När tonåringarna i försöket lärde sig något nytt var de bättre än de vuxna på att utnyttja sin nya kunskap och kombinera den med befintliga kunskaper, så att de kunde komma fram till helt nya och originella lösningar på ett problem. De nederländska forskarna tror att den stora ombyggnadsprocessen i tonåringarnas hjärnor gör den mer flexibel, så att ungdomarna har lättare att anpassa sig efter nya situationer och utmaningar.

Tonåringens kaotiska hjärna är mer kreativ och bättre på att tänka utanför lådan.

Oavsett vad som händer, så kommer ommöbleringen av tonårshjärnan till slut att färdigställas. Utrensningen av överflödiga hjärnceller avtar och de nya kopplingarna mellan hjärnområden som pannloberna och belöningscentrumet blir färdigbyggda.

Därmed är det slut med tonåringarnas kreativa tankegångar, men i gengäld kommer ungdomarna nu att vara kapabla att fatta med genomtänkta och förnuftiga beslut – med mindre risk för våldsamma, känsloladdade attacker på sina oförstående föräldrar.