Lär sig flickor och pojkar olika?

Boy and girl reading

De båda könen uppfattar och bearbetar både syn- och ljudintryck olika. Detta kommer till exempel till uttryck vid språkinlärning.

Forskarna har länge antagit att flickor besitter bättre språkfärdigheter än pojkar. Det har visat sig att områden av hjärnan, som är kopplade till språk, ar-betar intensivare hos flickor än hos pojkar vid språkliga uppgifter, och att pojkar och flickor är beroende av olika delar av hjärnan, när de utför dessa uppgifter. Genom att låta barn läsa ord utan att höra dem och höra ord utan att se dem har forskarna funnit att språkbehandlingen är mer sensorisk hos pojkar och mer abstrakt hos flickor.

Flickor aktiverar genom språk områden i hjärnan, som är kopplade till abstrakt tänkande, medan pojkar i stället aktiverar visuella och auditiva områden av hjärnan. Detta gör även att inlärningen är olika. Har flickor lättare att lagra information i språkliga centra i hjärnan, är de bättre i ämnen som kräver språkligt och abstrakt tänkande.

Däremot kan pojkar förbättra sina muntliga prestationer genom att lyssna mer och de skriftliga genom mer läsning.

Flickor och pojkar lär olika

Ny forskning visar att män har 6,5 gånger så mycket grå substans (A) i hjärnan som kvinnor, medan kvinnor har 10 gånger så mycket vit substans (B) som män. Detta kan förklara, varför män ofta är bättre på till exempel matematik, medan kvinnor är bättre på språk.

Grå substans – bearbetar information

Vit substans – förmedlar information