Claus Lunau
Hjärna, periodiska systemet

Nu systematiserar forskarna intelligensen

Är din hund intelligent? Det kan forskarna inte svara på. De kan nämligen inte riktigt säga vad intelligens är, vilket gör det svårt att mäta djurs IQ. Men nu har forskarna kanske hittat lösningen på ett överraskande ställe: i kemins periodiska system. Få förklaringen här.

Schimpanser kan komma på att de ska sticka in en pinne i ett hål för att fiska ut ett russin.

Zebrafiskar kan räkna sina artfränder.

Till och med en rundmask med bara 302 nervceller tycks överväga om den ska äta en godbit eller inte.

Djur har extremt olika förmågor. Men visar deras beteende att de är intelligenta, och vilken art är egentlig smartast?

På dessa frågor kan forskarna i dag inte ge något entydigt svar. Faktum är att de till och med har svårt att svara på den grundläggande frågan vad intelligens är.

Nu vill emellertid intelligensforskare lära sig av periodiska systemet, där man bara behöver känna till ett grundämnes placering för att veta om det är exempelvis elektriskt ledande eller reagerar kraftigt med vatten.

En grupp hjärnforskare, filosofer och IT-specialister har slagit sig samman i projektet Diverse Intelligences, där de ska ordna våra kunskaper om intelligent beteende och hjärnans uppbyggnad hos djur och människor på samma systematiska vis.

Periodiska systemet
© Shutterstock

Intelligensforskare låter sig inspireras av kemin

Ett intelligensens periodiska system skulle göra det möjligt att förutsäga vilka förmågor man kan förvänta sig att hitta hos en viss art – och fastslå vad som krävs för att ett djur ska kunna kallas intelligent.

Rhesusmakaker fuskar på spegeltestet

I allmänhet anses intelligens vara förmågan att reagera ändamålsenligt på omvärlden, lösa problem och tillägna sig nya kunskaper.

Till och med hos människor kan det emellertid vara svårt att mäta ren intelligens med ett IQ-test. Ännu svårare är det med djur, eftersom vi bara kan studera intelligensen indirekt, genom deras beteende.

Beteendeforskare har länge svurit vid det så kallade spegeltestet. Det går till så att djuret sövs och får ett märke i pannan. När djuret sedan vaknar placeras det framför en spegel.

Om djuret försöker få bort märket genom att till exempel gnugga sig i pannan, antar forskarna att djuret är medvetet om att det ser sig självt i spegeln och följaktligen har en sorts självmedvetenhet. Det betraktas traditionellt som en grundkomponent i högre intelligens.

Barn ända ner till ett och ett halvt år klarar testet. Det gör även människoapor, delfiner, elefanter och skator.

Hund tittar i spegel

Hundar tycks inte förstå att de ser sig själva i spegeln. Men testet visar kanske inte det som forskarna hittills har trott.

© Perry McKenna Photography/Getty Images

År 2017 överraskade emellertid en liten flock rhesusmakaker medlemmarna i en kinesisk forskargrupp. Normalt klarar rhesusmakaker inte spegeltestet, och det tycktes de till en början inte heller göra i den kinesiska studien. Men om aporna fick en belöning för att ta på märket i pannan lärde de sig efter ett par veckor att göra det.

Studien tyder på att rhesusmakakerna faktiskt är medvetna om att de ser sig själva i spegeln, men helt enkelt inte bryr sig om märket i pannan. Det öppnar för att det kanske finns många andra djurarter som skulle kunna klara spegeltestet, vilket plötsligt hade gjort listan över intelligenta djur betydligt längre.

Om spegeltestet verkligen är ett lackmustest för intelligens står forskarna då återigen på ruta ett i definitionen av djurs intelligens.

System kopplar samman beteendet och hjärnan

Djur uppvisar även andra typer av beteenden som kan uppfattas som uttryck för intelligens. Bläckfiskar kan till exempel öppna ett skruvlock för att få tag på en godbit, medan kråkor är tillräckligt smarta för att släppa ner stenar i ett rör med vatten för att på så vis få vattennivån att stiga och föra en godbit inom räckhåll.

Varken bläckfisken eller kråkan kan dock göra det som den andra arten kan, vilket gör det svårt att ta reda på vilket djur som är smartast.

Genom att koppla djurs beteende till deras nervsystem ska forskarna i projektet Diverse Intelligences försöka systematisera intelligensen.

Det behövs med andra ord en ny, tydlig definition av vad som gör ett djur intelligent och vad som gör vissa djur smartare än andra. Den utmaningen har Andrew Barron vid Macquarie University i Sydney i Australien antagit.

Barron leder Diverse Intelligences, den tvärvetenskapliga forskningsgrupp som nu ska sätta intelligensen i system. Han är själv neuroetolog, vilket innebär att han studerar sambandet mellan djurs beteende och nervsystem.

Just den kopplingen är enligt Barron nyckeln till ett intelligensens periodiska system.

Han anser att alla djurs specifika intelligenta egenskaper är knutna till deras livsmiljö och sätt att leva. Därför kan även relativt primitiva djur som bin mycket väl vara intelligenta.

Det är svårt att jämföra olika sorters intelligens

Många djurarter har ett intelligent beteende som är tätt förknippat med deras specifika sätt att leva, till exempel förmågan att navigera eller kommunicera. Det gör det svårt att jämföra deras olika typer av intelligens.

Bijen
© Shutterstock

Kommunikation: Bin visar var det finns föda

När ett bi har hittat en bra plats att samla pollen på, dansar det för sina artfränder. Biet vickar sig fram i en rak linje, där vinkeln i förhållande till solen visar riktningen till födan, medan dansens varaktighet anger avståndet.

Västlig snårskrika med nötter i munnen
© Shutterstock

Inlevelseförmåga: Västlig snårskrika avslöjar inte gömstället

Arten västlig snårskrika gömmer nötter som den inte kan äta, men om en artfrände ser på återvänder ägaren en stund senare för att flytta nöten till ett annat ställe. Fågeln förstår sannolikt att rivalen kan tänkas vilja lägga beslag på nöten.

Zebrafiskar i vattnet
© Shutterstock

Räkneförmåga: Fiskar räknar sina artfränder

Zebrafiskar vill helst ha så många artfränder omkring sig som möjligt. Fiskens hjärna reagerar på förändringar av antalet fiskar som den ser. Studier visar att den kan räkna till åtta och till exempel välja en grupp med sex fiskare hellre än en med fyra.

Lekande delfiner
© Shutterstock

Minne: Delfiner minns gamla vänner

Delfiner känner igen varandra på sina unika pipljud och visar större intresse när ett ljud kommer från en delfin som de känner. Studier har visat att delfiner kan känna igen ljudet av en vän som de inte har träffat på över 20 år.

Myror, navigation
© Ken Ikeda

Navigation: Myror går alltid raka vägen hem

När myror går långt bort från sin stack rör de sig i sicksack. De orienterar sig med hjälp av solen och vid varje riktningsförändring använder de vektorberäkningar för att bedöma avståndet och vägen tillbaka. Därefter går de alltid raka vägen hem.

Enligt Andrew Barron har hjärnan under djurens evolution utvecklat en rad olika intelligenta egenskaper, till exempel förmågan att dra lärdomar, räkna eller planera.

Vissa av dessa egenskaper kan ha varit användbara för ett visst djur, men inte för ett annat, som i stället haft nytta av helt andra egenskaper. På så vis har de intelligenta egenskaperna fördelats mellan djuren beroende på vad de har behövt klara av.

Även om det kan verka som om djurens olika förmågor har fördelats godtyckligt, tror Andrew Barron att intelligensen kan ordnas på samma systematiska vis som grundämnena i periodiska systemet. För att konstruera en liknande tabell över intelligensen ska Andrew Barron tillsammans med sitt team försöka hitta ett mönster i sambandet mellan olika intelligenta egenskaper och hjärnans uppbyggnad.

Barron har särskilt fokus på anatomiska detaljer som påverkar hur snabbt och effektivt hjärnan arbetar.

Om signalerna går genom tjocka nervbanor tänker djuret sannolikt snabbare än om nervbanorna är smala. På motsvarande vis kan man anta att djur med tjockare hjärnbark och fler kopplingar mellan nervcellerna kan lösa mer avancerade problem.

Ett välfungerande samarbete mellan specialiserade delar av hjärnan bidrar också till en effektivare och mer mångsidig hjärna, som kan hantera fler typer av uppgifter.

Olika djurs hjärna och/eller nervsystem kan skilja sig mycket åt. Det finns allt från primitiva havsanemoner och maneter helt utan hjärna till ryggradslösa djur som maskar och insekter med pytteliten hjärna – och däggdjur vars hjärna i mångt och mycket påminner om människans.

Djurs hjärnor är olika

Från havsanemoner till människor – evolutionen har skapat alltmer komplexa nervsystem och högre intelligens. Bläckfiskens intelligens härrör dock från en helt annorlunda hjärnstruktur.

Havsanemonens nervceller
© Shutterstock & Malene Vinther

Havsanemon: Alla nerverna sitter ihop

Havsanemonens nervceller bildar ett löst förgrenat nätverk utan centrala delar. När en nervcell skickar en signal går den åt båda hållen. Det gör att musklerna kan reagera på sinnesintryck, men de kan bara utföra enkla funktioner.

Plattmask, nervsystem
© Shutterstock & Malene Vinther

Plattmask: Primitiv hjärna tar kontroll

Plattmasken är ett mycket primitivt djur, men den har ändå den uppbyggnad som förekommer hos högre stående arter, det vill säga symmetri i kropp och nervsystem samt ett huvud med en hjärna som består av två halvor. Plattmasken kan både lära sig och minnas saker och fatta enkla beslut.

Hjärnan, nervförbindelser
© Shutterstock & Malene Vinther

Människa: Lager och veck gör hjärnan skarp

Jämfört med alla andra djur har den mänskliga hjärnan fler veck, samtidigt som en större del av hjärnbarken är uppbyggd av det som kallas neocortex, som har mycket komplexa nervförbindelser. Människan är den enda arten som bemästrar kreativt, medvetet tänkande.

Bläckfisk, nervceller
© Shutterstock & Malene Vinther

Bläckfisk: Armarna agerar på egen hand

Bläckfiskens centrala hjärna och syncentrum utgör bara 40 procent av nervcellerna. Resten bildar en sorts minihjärnor, ganglier, i armarna. De kan utföra komplicerade rörelser på egen hand, efter att ha fått en startsignal från hjärnan.

Under evolutionen är det emellertid inte bara nervsystemet och hjärnan som blir mer avancerade. Det samma gäller djurens intelligenta beteende.

Det är dessa två element – hjärnans uppbyggnad och ett intelligent beteende – som Andrew Barron och hans kollegor försöker kombinera i ett system på samma sätt som periodiska systemet ordnar grundämnena i vågräta rader efter deras elektriska egenskaper och i lodräta kolumner efter deras kemiska egenskaper.

Schimpanser minns bättre än vad vi gör

Liksom periodiska systemet har lett kemisterna på spåret av nya grundämnen kommer kanske även ett intelligensens periodiska system att leda till överraskande insikter.

Vi tar till exempel för givet att vi människor är de mest intelligenta varelserna på jorden, men det är kanske inte helt sant, eftersom det i hög grad beror på att vi definierar begreppet intelligens utifrån ett mänskligt perspektiv.

Djur lever i en annan verklighet än vi människor och kan ha specialiserade förmågor som är anpassade till deras sätt att leva.

Det gäller bland annat fladdermöss och hajar, som orienterar sig med hjälp av ekolokalisering respektive elektroreception och därmed upplever världen på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss.

Hajar har ett elektriskt sinne

Djuren lever i en helt annan verklighet. Hajar har till exempel ett elektriskt sinne, vilket gör det svårt att bedöma deras intelligens.

© Shutterstock

Faktum är att vi människor redan har besegrats på vår egen hemmaplan i ett intelligenstest. Det skedde år 2007 på Universitetet i Kyoto i Japan i en vetenskapligt kontrollerad duell mellan schimpansen Ayumu och en grupp studenter på universitetet.

Apan och människorna tävlade i en speciell variant av minnesspelet memory, där det gällde att minnas placeringen av siffror som under en kort tid visades på en bildskärm.

Ayumu var mycket bättre än studenterna på minnesspelet. Apan mindes 80 procent av siffrorna, medan studenterna bara klarade 40 procent.

VIDEO: Se schimpansen Ayumus extrema minne.

Trots det här nederlaget är Andrew Barron övertygad om att vi människor skulle få en framträdande plats i intelligensens periodiska system när det en dag är färdigt. Han är emellertid också säker på att vi kan lära oss mycket av det, inte bara om djurens intelligens, utan även om vår egen.

Förbättra alla tre delarna av din intelligens

Förbättra din intelligens
© Shutterstock

Intelligensen är ett samspel mellan tre faktorer: kunskap, kreativt tänkande och arbetsminne. Se vilka typer av uppgifter som förbättrar de olika delarna av din intelligens.

Förbättra din intelligens här.