piger traumer top

Barns hjärnor förändras vid PTSD

Forskare har kommit fram till att traumatisk stress påverkar flickor och pojkar helt olika. På skanningsbilder har forskarna kunnat urskilja konkreta skillnader på i ett visst område i hjärnan hos barnen.

Pojkar och flickor reagerar helt olika vid posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD.

Forskare från Stanford University i USA har hittat strukturella skillnader i hjärnan hos pojkar och flickor med PTSD. Deras studie har precis publicerats i tidskriften Depression and Anxiety.

Barn utan trauma är lika

Forskarna från Stanford har MR-skannat totalt 59 försökspersoner i åldern nio till 17 år. 30 av försökspersonerna hade på grund av olika upplevelser symptom på trauma, medan de övriga 29 i kontrollgruppen inte hade några symptom.

Gemensamt för samtliga barn och unga var att de hade samma IQ.

Det fanns inga skillnader på hjärnan hos flickorna och pojkarna utan trauma. Men det fann man hos barnen som utsatts för trauma.

Del i hjärnan krymper hos flickor

Skillnaderna i hjärnan kunde ses i det område som heter insula. I det området behandlas bland annat känslor och empati.

Pojkar med PTSD hade en större insula – både sett till vikt och yta – än pojkar i kontrollgruppen utan PTSD. Hos flickor med PTSD var insula mindre än hos flickor utan PTSD.

Könen ska behandlas olika

Eftersom forskarna endast har undersökt skanningsbilder kan de ännu inte uttala sim om skillnaden har betydelse för exempelvis hantering av känslor och empati.

Men resultaten tyder enligt forskningschefen Megan Klabunde på att flickor och pojkar uppvisar helt olika symptom vid trauman - därför ska behöver de också olika behandling för sin PTSD.