Shutterstock

Forskare utser den smartaste generationen

Vilken generation har högst IQ? Eller det största klimatavtrycket? Vetenskapen har jämfört generationerna med varandra inom ett flertal grenar – och du slår dina föräldrar eller barn i flera av dem. Läs vilka här.

Din generation har vuxit upp med en annan kultur än dina föräldrars. Den kulturen har format din hjärna, din kropp, din personlighet, dina åsikter med mycket mera. Därför är du och dina föräldrar olika på ett flertal punkter.

Forskarna har jämfört generationerna på flera av dessa punkter och resultaten avslöjar några intressanta förändringar i vårt psyke och vår kropp under de senaste knappt 100 åren.

Läs hela listan och ta reda på hur din generation skiljer sig från dina föräldrars – eller dina barns – inom områden som intelligens, personlighet, BMI och klimatavtryck.

Så här definieras generationerna:

Forskarna har delat in befolkningen i ett antal generationer baserat på födelseår. Personer inom en och samma generation har vissa gemensamma personlighetsdrag, eftersom de har vuxit upp i samma kultur.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Narcissism

De unga älskar sig själva

© Shutterstock

En formulärstudie som har pågått i nästan 30 år har visat att amerikanska collegestudenter i generation Y har större självförtroende och oftare narcissistiska drag än äldre generationer när de var i samma ålder.

Personer med en hög grad av narcissism – även kallat självupptagenhet – är mycket upptagna av sitt eget utseende och sätter ofta sina egna behov framför andras. Generation Y får höga poäng inom detta personlighetsdrag, eftersom de i högre grad än äldre generationer håller med om påståenden som "jag är en enastående person", "jag kan leva mitt liv som jag vill" och "om jag styrde världen skulle den vara en bättre plats".

Eftersom generation Z först nu är på väg att nå vuxen ålder har forskarna ännu ingen överblick över hur narcissistisk denna generation är.

Den mest narcissistiska generationen: Generation Y

Grafen visar utvecklingen av narcissism hos personer som var unga under de årtal som anges på X-axeln.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Intelligens

Personer i medelåldern har skarpa hjärnor

© Shutterstock

Befolkningens genomsnittliga IQ steg med cirka tre poäng varje årtionde under större delen av 1900-talet. Orsaken är troligen att förbättringar inom näring, hälsa och utbildning stärkte kopplingarna mellan våra hjärnceller.

Men enligt en stor norsk studie som omfattade 736 808 personer från olika generationer avstannade plötsligt framstegen. IQ-värdena kulminerade på 102,3 bland personer födda 1975 – det vill säga generation X – och därefter började de att dala.

Personer i generation Y, födda 1989, har en genomsnittlig IQ på 99,4. IQ-värdena kan vara på väg uppåt igen, men det är ännu oklart.

Forskare känner inte till orsaken till den fallande IQ-kurvan. En hypotes är att personer med lägre IQ får fler barn. En annan är att förändrad exponering för medier samt ohälsosam kost kan påverka IQ-kurvorna i negativa riktning.

Den mest intelligenta generationen: Generation X

Grafen visar det genomsnittliga IQ-värdet hos personer födda de årtal som anges på X-axeln. Personer födda 1975 har högst IQ.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Utbildning

Generation Y dominerar på universiteten

© Shutterstock

Amerikanska forskare har studerat utbildningsnivån bland 25- till 37-åringar från 1968 till 2018. Och trenden är tydlig: Varje generation är bättre utbildad än den föregående.

I den tysta generationen hade bara 28 procent eftergymnasial utbildning – medan siffran för generation Y är 67 procent. Och medan 30 procent av den tysta generationen inte hade någon gymnasieutbildning, är den siffran bara åtta procent i generation Y.

Fortsätter trenden kommer generation Z sannolikt att i framtiden passera generation Y.

Orsaken till utvecklingen är bland annat att samhället i ökande grad har blivit vetenskapsbaserat med en större efterfrågan på högutbildad arbetskraft. Och utvecklingen har troligen påverkat vår hälsa positivt. Hög utbildning är nämligen förknippat med bättre hälsa och längre livslängd.

Den bäst utbildade generationen: Generation Y

Graferna visar andelen personer, födda det angivna årtalet, som har gymnasial utbildning (figur med hatt), eftergymnasial utbildning (hatt och glasögon) eller ingetdera (ingen hatt).

© Shutterstock & Lotte Fredslund

BMI

Yngre generationer är tjockare

© Shutterstock

15,2 procent av generation Y led av fetma i 18- till 21-årsåldern. Detsamma gällde åtta procent av generation X. Detta enligt en australisk studie från 2017.

Prognosen för generation Z och efterföljande generationer är än värre. Studien avslöjade att barn födda 1998-2001 löpte 50 procent högre risk att bli överviktiga än barn födda omkring 1980.

Utvecklingen berodde enligt de australiska forskarna på att ungdomarna generellt sett är mindre fysiskt aktiva samt äter mindre hälsosamt och kalorisnålt än tidigare generationer.

Och konsekvenserna är problematiska. Övervikt ökar nämligen risken för allvarliga åkommor som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Och de som lider av fetma kommer enligt en engelsk studie att leva fyra år mindre än normalviktiga.

Generationen med högst BMI: Generation Z

Siffrorna anger andelen 18- till 21-åringar som fötts de angivna årtalen och som lidit av fetma, vilket innebär ett BMI över 30.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Pubertet

Yngre generationer når puberteten tidigt

© Shutterstock

Puberteten är en viktig övergångsfas med framträdande fysiska och psykologiska förändringar. På senare tid börjar ungdomar komma i puberteten allt tidigare. Det gäller framför allt flickor, men trenden syns även hos unga pojkar.

I en metaanalys från 2020 undersökte danska forskare tidpunkten då puberteten inträdde hos flickor från hela världen, baserat på den ålder då brösten börjar puta ut. I studien kom man fram till att åldern vid pubertetens startpunkt har sjunkit med tre månader per årtionde sedan 1977.

Puberteten styrs av hormonella förändringar som påverkas av genetik, näring, stress och miljö. Exponering för hormonrubbande ämnen kan bland annat ha haft inflytande på när puberteten börjar.

Fetma påverkar också kroppens hormonella signaler och gör att barn hamnar i puberteten tidigare.

Den generation som tidigast når puberteten: Generation Z

Grafen visar den genomsnittliga åldern hos flickor som kom i puberteten de angivna årtalen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Skilsmässa

40-talister orsakade skyhöga skilsmässokurvor

© Shutterstock

En amerikansk studie visar att skilsmässokurvan i USA sjönk med 18 procent mellan 2008 och 2017.

Och en detaljerad analys av siffrorna avslöjar att det är de yngre generationerna som drar ned antalet skilsmässor, samtidigt som äldre generationer skiljer sig i samma takt som tidigare.

Minskningen beror enligt forskarna på att 40-talisterna uppnådde en ovanligt hög nivå av skilsmässor. 40-talisterna växte upp i en tid då frigörelse sattes i främsta rummet, vilket ledde till att medelålders 40-talister skildes dubbelt så ofta som den föregående generationen.

De yngre generationernas syn på äktenskap är annorlunda. Medan de flesta 40-talister gifte sig i unga år, väntade generation X och Y tills de var mer mogna och säkra på sitt beslut att ingå äktenskap.

Generationen som oftast skiljer sig: 40-talisterna

Grafen visar andelen gifta kvinnor som skildes de angivna årtalen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Familjebildning

Familjen betyder mer för de äldre

© Shutterstock

Andelen unga som bildar familj har minskat markant sedan 1968. Då hade 85 procent av alla 23- till 38-åringar från den tysta generationen bildat familj – de levde alltså med en äkta make eller maka och eventuella barn.

När 40-talisterna nådde samma ålder hade bara 69 procent av dem bildat familj. Andelen minskade ytterligare, till 66 procent i generation X och 55 procent i generation Y.

I en formulärstudie från 2017 frågade amerikanska forskare ett antal ogifta personer om varför de inte hade gift sig.

Av de tillfrågade ville 14 procent inte gifta sig. Men bland dem som var villiga att ingå äktenskap var den främsta orsaken till att 59 procent var ogifta att de inte hade hittat rätt person. För 41 procent var huvudorsaken att de inte hade den ekonomiska trygghet de anser krävs.

Den generation som bildar familj tidigast: Den tysta generationen

Diagrammet visar andelen 23- till 38-åringar, födda de angivna årtalen, som var gifta och/eller hade barn.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Klimatavtryck

Äldre orsakar de största utsläppen

© Shutterstock

Personer över 60 år – det vill säga 40-talisterna – står i dag för 33 procent av mänsklighetens utsläpp enligt en studie från 2022. År 2005 stod personer över 60 för 25 procent av utsläppen.

Studien visade också att 40-talisterna från USA och Australien har världens högsta koldioxidavtryck per invånare. Anledningen till att 40-talister står för större utsläpp är bland annat att de i högre grad bor ensamma och använder privata transportmedel i stället för offentliga.

I Västeuropa ligger 40-talisternas koldioxidavtryck per invånare i samband med hushållens energiförbrukning omkring 56 procent högre än de yngre generationernas.

Deras konsumtion av kött och mjölkprodukter är förknippade med ett koldioxidavtryck per invånare som är 35 procent högre än i generation X.

Generationen med det största klimatavtrycket: 40-talister

Graferna visar i relativa tal hur mycket personer födda de angivna årtalen släppte ut 2015 inom olika kategorier: Kött och mejeriprodukter, fabrikstillverkade varor, energi till uppvärmning och bränsle till transport.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miljömedvetenhet

Jordens framtid är viktigare för de unga

© Shutterstock

I formulärstudier genomförda i USA 2021 ger yngre generationer uttryck för mycket större oro för klimatet och miljön.

Att 71 procent av generation Y oroar sig för klimatförändringar kan jämföras med bara 63 procent av 40-talisterna och den tysta generationen.

Och jämfört med generation X och 40-talister gav en större andel av de tillfrågade i generation Z och Y uttryck för att vilja sätta stopp för all användning av fossila bränslen.

Enligt en japansk studie sträcker sig ungdomarnas övertygelse längre än till bara ord.

De är även mer villiga att offra sig ekonomiskt i hållbarhetens namn. Unga människor i åldern 18 till 30 år vill exempelvis betala mer för hållbara produkter än äldre generationer. Och på arbetsmarknaden föredrar yngre människor hållbara arbetsplatser framför höga löner.

Den mest miljömedvetna generationen: Generation Y

Diagrammet anger andelen personer, födda de angivna årtalen, som 2021 svarade att klimatet har högsta prioritet.

© Shutterstock & Lotte Fredslund