Shutterstock

Forskare: Ditt sätt att tala kan avslöja depression

Vetenskapen kan med en överraskande enkel teknik ta reda på om en person är på väg att utveckla depression.

Depression är en av de vanligast förekommande mentala sjukdomarna. Omkring 264 miljoner människor i hela världen berörs av detta tillstånd. Nu visar en ny studie genomförd i samarbete mellan tyska, franska och schweiziska forskare att det är möjligt att förutspå om en person är på väg att utveckla depression på ett ganska oväntat sätt.

Forskningen, som har gjorts på en relativt stor grupp män och kvinnor i 20-årsåldern, visar att det är möjligt att med hela 93 procents precision peka ut dem som kommer att få nålen på depressionsskalan att röra sig upp i det röda fältet. Om metoden visar sig vara pålitlig i längden kommer den framöver att kunna användas för att upptäcka depression tidigt samt till mycket bättre behandlingar.

Förändrat talflöde och tonläge

Allt försökspersonerna behövde göra var att öppna munnen och prata. Därefter kunde forskarna genom att bedöma hastighet, tonläge, antal pauser i talflödet samt intensitet utvärdera vilka personer som skulle visa flest tecken på depression i efterföljande tester.

Vetenskapen har länge vetat att människor som lider av depression talar annorlunda.

Talhastigheten förändras, liksom tonläget och sättet att uttrycka sig. Syftet med den nya studien var att testa om det var möjligt att med ett speciellt ljudverktyg spåra dessa skillnader och analysera sig fram till om en person rör sig i riktning mot en depression.

Ljudinspelningar registrerade skillnaderna

118 universitetsstudenter utan någon klinisk diagnos av depression deltog i försöket. Först testades deras mentala förmågor i ett prov, i vilket de skulle lösa ett visst problem på kortast möjliga tid. Därefter bedömdes eventuella tecken på depression utifrån en särskild skala. Till sist gjordes ljudupptagningar av varje enskild försöksperson när de talade.

Alla deltagare ombads att tala i en minut om något positivt i sitt liv och sedan i en minut om något negativt. Inspelningarna analyserades därefter för att hitta speciella akustiska tecken, antal ord samt hur många ord försökspersonen använde i varje talsegment före han eller hon pausade.

Ett viktigt steg mot bättre diagnostisering

Forskarna observerade att 25 av försökspersonerna med utgångspunkt i depressionsskalan fick tillräckligt höga poäng för att det skulle bli aktuellt att utreda om de var kliniskt deprimerade.

Samtliga 25 personer använde fler ord än dem som inte kvalade in för en diagnos, och det gällde både när de talade om positiva och negativa saker.

De visade också tecken på förändringar i sättet att tala, tonläge och en del andra variabler. Dessutom tog det de personer som fick högst värden på depressionsskalan längre tid att lösa det problem de presenterades för.

Även om det enligt forskargruppen finns vissa svagheter med deras studie, så betraktar de den som ett viktigt steg i rätt riktning mot bättre och tidigare påvisning av symtom på depression. De påpekar samtidigt att den stöder redan befintlig forskning, som visar att dessa förändringar i talmönster effektivt kan användas för att spåra tecken på depression.