Shutterstock

De här två befolkningsgrupperna anser själva att de är smartast

Den ena bekräftade alla fördomar. Den andra var en överraskning för forskaren som gjorde studien.

De flesta känner nog till de två motpolerna på självförtroendeskalan.

Den självsäkra typen med stor tilltro till sina egna förmågor i ena änden – och den tvekande, osäkra i andra änden.

Den självsäkra personen lyckas ofta övertyga sig själv och andra om att han eller hon är högst begåvad och bra på det mesta, medan de med sämre självförtroende som bekant i själva verket kan vara mer begåvade objektivt sett – utan att skylta med det eller själva riktigt tro på det.

Nu har en cypriotisk forskare bestämt sig för att avslöja hur det egentligen ligger till: Vem har högst tankar om sin egen intelligens?

Studien belyser hur människor ser både sin egen IQ och sin egen emotionella intelligens, det vill säga förmågan att leva sig in andras situationer och att vara bra på att hantera sina egna känslor.

Resultaten – som överraskade forskaren, Vaitsa Giannouli – har publicerats i Brain and Behaviour.

Två olika tendenser

Totalt ingick 311 greker i studien. De delades upp i fyra kategorier: Yngre män och kvinnor under 65 år och äldre män och äldre kvinnor över 65 år.

Samtliga deltagare genomgick en utvärdering av hur de själva bedömde sin intelligens, genom att bland annat besvara ett antal frågor om hur de såg på sina egna förmågor.

Därefter mättes deras intelligens på flera olika sätt. Deras arbetsminne mättes exempelvis med hjälp av ett flertal olika tekniker.

Arbetsminnet är den funktion i hjärnan vi använder oss av när vi håller kvar olika intryck, tankar och information, som exempelvis ord och siffror, under kortare tid – en funktion som anses vara en mycket stark indikator på intelligens.

Studien visar två tydliga tendenser.

Männen under 65 år gjorde högre uppskattningar av både sin IQ och emotionella intelligens än kvinnorna i samma åldersgrupp.

Det överensstämmer med resultaten av tidigare studier på området.

Däremot framkom motsatt resultat hos de äldre grupperna. Där visade det sig att kvinnorna rapporterade en högre IQ och emotionell intelligens än männen gjorde.

Män under 65 år och kvinnor över 65 år rapporterade att de själva hade högst intelligens, visar grekisk studie. Båda grupperna gav sig själva högst poäng i IQ och emotionell intelligens.

© Shutterstock

Ju högre deltagarna uppskattade att deras IQ var, desto högre uppskattade de även sin emotionella intelligens, Detta gällde samtliga deltagare, oavsett åldersgrupp.

Enligt studiens författare fanns det överraskande nog inget samband mellan de objektiva mätningarna av deltagarnas intelligens – i form av deras arbetsminne – och deras egen uppfattning av sin IQ.

Studiens deltagare ombads också bedöma hur fysiskt attraktiva de var.

Då gav äldre kvinnor sig själva det högsta omdömet, följda av yngre män, därefter yngre kvinnor och de äldre männen placerade sig sist.

Enligt studien är detta ett möjligt tecken på att äldre kvinnor och yngre män har bäst självförtroende.