Shutterstock
Man med en påse droger

Världens farligaste rusmedel

De farligaste rusmedlen är inte nödvändigtvis de som köps olagligt. Cigaretter och alkohol kan i långa loppet vara lika farliga som de kraftigt vanebildande opioiderna heroin och fentanyl.

Vad är rusmedel?

Rusmedel är droger som har en berusande verkan på psyket.

Rusmedel delas in i tre kategorier beroende på hur drogen påverkar kroppen:

 • Sedativa droger som cannabis, bensodiazepiner, heroin, morfin och GHB med flera.
 • Centralstimulerande droger som amfetamin, kokain, och ecstasy (MDMA) och poppers.
 • Hallucinogena droger som LSD, ketamin och svamp.

De tio farligaste rusmedlen i världen omfattar i synnerhet droger från båda första kategorierna. Det innebär dock inte att hallucinogena droger är ofarliga.

Hallucinogener är psykedeliska och sinnesutvidgande droger som kan framkalla hallucinationer och atypiska sinnesintryck. De är varken vanebildande eller giftiga, men kan förvränga verkligheten på ett sätt som kan leda till ångest och i värsta fall självmord.

Vilka är de farligaste rusmedlen i världen?

Inom forskningen är man långt ifrån eniga om vilka rusmedel som är skadligast.

Resultaten beror nämligen på vilka faktorer man undersöker, berättar Morten Hesse, psykolog och lektor vid Centrum för Rusmedelsforskning på Aarhus Universitet.

"Man skulle kunna undersöka hur stor risken är att dö i morgon genom inta en drog. I det fallet är rusmedel som alkohol och heroin farliga, medan tobak är fullkomligt harmlöst. Risken för att man till slut dör av rökning är däremot mycket hög."

Ser man i stället till risken att bli beroende tillhör vanebildande droger som fentanyl, heroin och kokain de farligaste.

I en studie av farliga rusmedel från 2010, publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet, uppskattas rusmedlen både utifrån hur skadliga de är för individen och för samhället.

Världens farligaste rusmedel är:

 • Alkohol
 • Heroin
 • Crack (rent kokain)
 • Fentanyl
 • Metamfetamin
 • Kokain
 • Tobak
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • GHB (Fantasy)

Listan är inte rangordnad efter farlighetsgrad

Du kan läsa mer om de tio farligaste rusmedlen i världen nedanför.

Alkohol

Alkoholer är organiska föreningar och den alkohol man dricker heter etanol.

Etanol framställs genom en jäsningsprocess, i vilken socker omvandlas till etanol som i sin tur används till att framställa öl, vin, snaps och andra alkoholhaltiga rusmedel.

Alkohol är en sedativ drog, även om det kan kännas som om man blir mer energisk av att dricka alkohol. Denna dubbla effekt förklarar Morten Hesse med något han kallar GABA-systemet:

"Alkohol aktiverar GABA-systemet, som är en sorts broms i hjärnan. När hjärnan bromsas stannas ju saker upp lite grand. Därför blir man sömnig av att dricka alkohol. Men eftersom hjärnan är ett sammanhängande system bromsas även andra områden i hjärnan ned. Det kan exempelvis vara de områden som håller fast vid hämningar."

Kvinna med ett glas sprit i handen

Alkohol toppar listan över de farligaste rusmedlen, eftersom det – förutom att vara skadligt för individen – anses vara det rusmedel som är mest skadligt för samhället som helhet.

© Shutterstock

Även om alkohol är det vanligaste rusmedlet i världen, så är det inte riskfritt att dricka alkohol.

Vid en promille på omkring 1,5 upplever många minnesproblem, medan en ännu högre promille kan vara dödlig därför att andningscentrum i hjärnan förlamas.

Under alkoholmissbruk ökar risken för leversjukdomar, inflammation i bukspottskörteln, ökat blodtryck, blödningar i matsmältningsorganen, stroke och cancer. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör tre miljoner människor om året bara till följd av alkoholmissbruk.

Skälet till att alkohol anses vara det farligaste rusmedlet i studien från 2010 är dock inte uteslutande de individuella riskfaktorerna förknippade med att dricka alkohol, utan även i hög grad de kollektiva faktorerna som risken för trafikolyckor, kriminalitet och så vidare.

Heroin

Heroin är en opioid som framställs av opiumvallmo.

Vallmons frökapslar innehåller morfin, som kan användas som smärtlindrande läkemedel eller omvandlas till heroin.

Över 80 procent av opiumproduktionen kommer från Afghanistan, där opium odlas illegalt i syftet att producera heroin.

Heroin och opiumvallmo

Hela opiumvallmon innehåller opiater. Opium utvinns genom att skrapa frökapseln, så att det kommer ut saft. Den torkade saften kallas råopium.

© Shutterstock

Heroin hämmar delar av det centrala nervsystemet och har en förlamande effekt på kroppen och hjärnan.

Heroin sniffas antingen som pulver eller injiceras i blodet. Om man intar heroin upplever man en kort känsla av eufori, som snabbt ersätts av flera timmars dåsighet.

Vid en överdos kan förlamningen även påverka andningen och ge andningsbesvär. Syrebrist eller hjärtstillestånd är därför de vanligaste dödsorsakerna vid en överdos av heroin.

Ser man på risken för beroende är heroin ett av världens farligaste rusmedlen i nivå med kokain. Heroin är nämligen starkt beroendeframkallande och leder till kraftig abstinens när man slutar använda det.

Crack (rent kokain)

Crack kokain är rent kokain.

Till skillnad från naturligt kokain från kokaväxten framställs crack på kemisk väg och är mer fettlösligt än kokain. Därför påverkar rusmedlet hjärnan fortare, vilket gör crack starkare och mer vanebildande än kokain.

Crack intas genom rökning och en stimulerande effekt på kroppen. När man intar crack kommer man att genomgå tre olika psykiska faser, förklarar Morten Hesse.

"I den första fasen upplever man ökat självförtroende, eufori och lust. I den andra fasen ersätts ruset av en känsla av psykiskt välbefinnande, pratsamhet och idérikedom. I den tredje fasen sätter abstinensen in och man får en känsla av rastlöshet och ångest i takt med att effekten avtar."

Person håller crack med pincett

Crack röks i vattenpipor eller cigaretter, där det ofta blandas med tobak.

© Shutterstock

Förutom psykiska följdverkningar vid crackintag, som exempelvis ångest och paranoid psykos, kan crack ge andningsbesvär, blodproppar och hjärnblödningar och tillhör därför de farligaste rusmedlen man kan inta.

År 2017 avled 7 287 personer världen över till följd av kokainmissbruk.

Fentanyl

Fentanyl är en syntetiskt framställd opioid som har en smärtlindrande verkan kort efter intag. Fentanyl är 50 till 100 gånger starkare än morfin och används därför medicinskt vid behandling av kraftig smärta.

Samtidigt är fentanyl kraftigt beroendeframkallande, vilket kan få patienter att utveckla ett missbruk efter att ha fått fentanyl hos läkaren.

På den illegala marknaden blandas fentanyl ofta med heroin för att göra drogen mer potent. Men just eftersom fentanyl är så potent kan en mycket liten dos vara dödlig.

Fentanyl i behållare och kanyl

Fentanyl intas främst genom plåster eller injektion.

© Shutterstock

På senare år har missbruket av fentanyl ökat markant och i USA är fentanyl i dag den vanligaste orsaken till dödsfall orsakat av överdos.

Förutom drogens smärtstillande egenskaper kan fentanyl nämligen rubba hjärtrytmen, ge muskelsammandragningar i strupmuskulaturen och luftrören, leda till nervförlamning och stoppa andningen.

Ser man till risken för beroende och dödlig överdos är fentanyl därför ett av världens farligaste rusmedel. Fentanyl är ännu inte särskilt vanligt i Europa, men i USA låg den farliga opioiden under 2019 bakom inte mindre än 36 359 dödsfall till följd av en överdos.

Metamfetamin

Metamfetamin är ett kemiskt framställt rusmedel besläktat med amfetamin. Precis som amfetamin och kokain har metamfetamin en stimulerande effekt på kroppen, eftersom rusmedlet påverkar det centrala nervsystemet.

När man intar metamfetamin frisätts signalsubstanserna dopamin, serotonin, och noradrenalin i hjärnan, vilket ger en euforisk känsla av ökad energi, självförtroende och lust.

Metamfetamin-kristaller med pipa i bakgrunden

Metamfetamin sniffas, röks eller injiceras i blodet med en nål.

© Shutterstock

Intag av metamfetamin har dock en lång rad skadliga effekter, vilket gör rusmedlet till ett av världens farligaste. Även en mycket liten dos kan leda till hjärnblödning och blodproppar som slutar med döden.

Dessutom är metamfetamin kraftigt beroendeframkallande och ett långvarigt missbruk kan leda till förändringar i de delar av hjärnan som styr känslor och minne.

Med ett missbruk av metamfetamin följer därför ofta ångest, depression och i värsta fall självmordsförsök.

År 2019 avled 10 603 personer i USA till följd av en överdos av psykostimulerande droger som metamfetamin och amfetamin.

Kokain

Kokain är ett rusmedel som utvinns ur kokaväxten, Erythroxylum Coca, som växer i nordvästra Sydamerika omkring Peru, Bolivia och Chile.

Kokablad har i mer än 4 000 år använts som rusmedel på grund av bladens euforiserande och stimulerande effekt på det centrala nervsystemet.

Påse och linjer med kokain

Kokain intas oftast genom sniffning, men kan också ätas, drickas eller injiceras i blodet.

© Shutterstock

Som rusmedel påminner kokain om amfetamin och metamfetamin, som också ger ökad upprymdhet, större självförtroende, lust och energi.

Konsekvenserna vid en överdos av kokain kan vara förhöjd kroppstemperatur, andningsbesvär, kramper och hjärtsvikt. De farliga sidoeffekterna beror på att kokain minskar hjärnans och hjärtats blodtillförsel.

År 2019 avled 15 883 personer i USA till följd av en överdos av kokain.

Tobak

Tobak kommer från tobaksväxter som ingår i släkten nicotiana, som alla har det gemensamt att de innehåller nikotin.

Det finns mer än 70 tobaksväxter i världen, som alla kan torkas och användas i tobaksvaror som cigaretter, pipor och snus.

Ända sedan den sydamerikanska ursprungsbefolkningen upptäckte tobaksväxtens berusande verkan för mer än 2 000 år sedan har människan haft som vana att röka tobak.

Tobak

Tobak innehåller skadlig tjära som utsöndras när växten bränns genom rökning.

© Shutterstock

Trots att det sedan länge stått klart att tobak är skadligt lever vanan kvar. Orsaken till det är enligt Morten Hesse tobaksväxtens höga halt av nikotin:

"Förutom att det är uppiggande är nikotin enormt beroendeframkallande. Man får så våldsam abstinens att de flesta börjar igen. Alkoholabstinens är exempelvis ingenting jämfört med nikotinabstinens."

Ändå är det inte nikotinhalten som gör tobak till en av världens farligaste rusmedel.

Det är däremot den tjära som bildas vid förbränning av tobak som gör den livsfarlig att röka. Tjäran innehåller nämligen mer än 70 cancerframkallande ämnen och kan ge sjukdomar som KOL och cancer.

Enligt WHO dör åtta miljoner människor årligen av tobaksrökning. Det kan jämföras med alkoholmissbruk som dödar tre miljoner människor om året. Om man ser till antalet dödsfall är rökning därför det farligaste rusmedlet.

Amfetamin

Amfetamin är ett artificiellt framställt rusmedel, som har en uppiggande och stimulerande effekt på det centrala nervsystemet.

Den uppiggande effekten upptäcktes 1929 och på 1930-talet marknadsfördes amfetamin som antidepressivt medel.

Vid användning av amfetamin dämpas grundläggande behov som sömn, hunger och törst. Samma sak gäller för metamfetamin, och därför har drogerna tidigare getts till soldater som skulle ut i krig.

Påse med amfetamin

Amfetamin intas oftast genom sniffning, men kan också tas som tabletter eller kapslar.

© Shutterstock

Med tiden förstod man dock hur skadligt rusmedlet är och i dag används amfetamin bara medicinskt i mycket små doser för att behandla diagnoser som ADHD och narkolepsi.

Amfetamin är starkt vanebildande och när den berusande känslan avtar tar rastlösheten över. Abstinens i form av depression och irritabilitet får människor att återvända till drogen.

År 2019 avled 10 603 personer i USA till följd av en överdos av psykostimulerande droger som metamfetamin och amfetamin.

Cannabis

Cannabis är ett avslappnande rusmedel som kommer från växten Cannabis Sativa.

Cannabis innehåller aktiva ämnen i form av så kallade cannabinoider som påverkar det centrala nervsystemet och kan ha både en smärtlindrande och euforiserande effekt.

Huruvida cannabis uppfattas som ett farligt rusmedel varierar från land till land. Medan länder som Kanada, Sydafrika och Mexiko har legaliserat cannabis är rusmedlet fortfarande olagligt i majoriteten av världens länder.

I många länder har man dock öppnat upp för möjligheten att använda cannabisolja medicinskt, bland annat för att motverka spasmer hos MS-sjuka och för att lindra biverkningarna under kemoterapi.

Cannabisplanta

Cannabis kan både rökas och ätas.

© Shutterstock

Ser man till dödligheten är cannabis inte direkt farligt. Det rapporteras sällan om dödsfall till följd av en överdos av cannabis.

Det faktum att flera länder ändå har avstått från att legalisera cannabis beror snarare på ett samband mellan cannabis och psykisk sjukdom, säger Morten Hesse:

"Det finns i dag mycket goda belägg för påståendet att det finns ett samband mellan psykisk sjukdom och missbruk av cannabis. Det betyder inte att alla som använder cannabis blir psykiskt sjuka. Det är ett samspel mellan sociala och biologiska faktorer som gör att ett cannabismissbruk kan ge förhöjd risk att drabbas av psykisk sjukdom."

GHB (fantasy)

GHB är en kemiskt framställd, klar vätska. GHB kallas även flytande ecstasy eller fantasy, eftersom den likt ecstasy kan ge en avslappnad känsla, eufori och ökad sexlust.

GHB blandas ofta med juice eller alkohol och tillhör gruppen sedativa rusmedel. GHB är ett naturligt ämne som finns i hjärnan och som hjälper till att bilda hämmande signalsubstanser.

Intag av GHB har därför en bedövande inverkan på kroppen. Drogen missbrukas därför bland annat av våldtäktsmän som blandar det i en drink, varpå den bedövade förlorar förmågan att säga ifrån.

GHB-pulver

GHB indtages opblandet i væsker som juice eller alkohol og kaldes også for flydende ecstasy.

© Shutterstock

Även om GHB finns naturligt i kroppen, så kan intag av rusmedlet leda till beroende med otäck abstinens till följd.

Drogen är dessutom svår att dosera, vilket gör den till ett av de farligaste rusmedlen som finns, eftersom det inte krävs särskilt mycket för att en berusande dos ska bli en dödlig dos.

En överdos av GHB kan leda till hallucinationer, blackout, minnesförlust, koma och i sista hand andningsstopp.