Shutterstock

Är mänsklig inavel skadlig?

Är det ett vetenskapligt faktum att inavel kan leda till sjukdomar och handikapp, och i så fall varför?

Inavel är mycket skadlig. När närbesläktade människor får barn med varandra, finns det en ökad risk för att de får problem med ärftliga sjukdomar. Inavel kan innebära missbildningar eller mentala handikapp, till exempel inlärningssvårigheter.

Det kan också resultera i nedsatt immunförsvar. Människan är född med två uppsättningar kromosomer, som var för sig rymmer samma gener, men ofta i lite olika versioner.

Normalt kan naturen så att säga välja mellan de båda versionerna av en viss gen, och det är de friska generna som blir aktiva och bestämmer avkommans utveckling. Hos barn till besläktade personer är sannolikheten för att få lika versioner av en given gen större.

Ju tätare släktskapet är, desto större är risken alltså för att skadliga gener förs vidare från både fadern och modern. Inavel är ett problem inte bara i den enskilda familjen utan också för populationen som helhet. Två versioner av varje gen ger bättre möjligheter att ställa om oss till nya livsvillkor.

Den mindre genetiska variation som blir resultatet av inavel kan till exempel vara ödesdiger i samband med sjukdomsutbrott. De genvarianter som kunde ha skyddat mot en ny sjukdom kan ha försvunnit.