Kan ett lands rikedom mätas i förmögenhet?

Uppskattas ett lands rikedom bäst i total förmögenhet eller finns det andra metoder? Vilket land är rikast?

Människor på högar av mynt mot ljus bakgrund
© Shutterstock

Den vanligaste mätmetoden, när man skall undersöka ett lands rikedom, är bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. BNP är ett uttryck för landets samlade produktion av varor eller tjänster under ett år. Uträknat per invånare är det ett utmärkt instrument för att mäta landets rikedom. Det är även möjligt att sammanställa den totala förmögenheten. Man kan dock lätt föreställa sig länder som har stora guld- eller oljereserver, men där rikedomen inte når ut till den breda befolkningen. Därför är den enskilde medborgarens bidrag till landets gemensamma produktion ett bättre och först och främst mer aktuellt uttryck för ett lands ekonomiska status. BNP mäts bäst med PPP-metoden (purchasing power parities). Man jämför priset på vissa varor i olika länder för att eliminera slumpmässiga utfall i valutakurserna. Mätt med den metoden är Luxembourg världens rikaste land med en BNP per capita på 50800 dollar, men alla de nordiska länderna finns med på OECDs topp 20. Norge ligger på andra plats, Danmark på nr 5, Island på nr 7, Finland på nr 15 och Sverige på nr 17.