Shutterstock
sopsortering 2

Hjälper det klimatet att sortera sina sopor?

Återanvändning av material är självfallet bra för miljön, men gynnar det även klimatet när jag sorterar mina sopor?

Hela världen över ger hushåll upphov till drygt två miljarder ton avfall om året. Det blir 250 kilo per person och om det hanteras optimalt innebär det en enorm vinst för klimatet.

I en rapport från 2021 har det brittiska rådgivningsföretaget Eunomia lagt fram beräkningar som visar att om alla våra sopor sorteras och behandlas på rätt sätt, så kan vi från och med 2030 bespara klimatet 2,76 miljarder ton koldioxidekvivalenter om året.

Koldioxidekvivalenter anger klimateffekten av andra typer av växthusgaser, exempelvis metan, när deras effekt räknas om till motsvarande effekt av koldioxid.

Sopsortering kan minska våra utsläpp av växthusgaser med 5,5 procent.

Dessa 2,76 miljarder ton ska jämföras med jordens totala årliga utsläpp på 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter.

Glas och metall är genial återvinning

En av de största vinsterna kommer från återanvändning av glas. Beräkningar visar exempelvis att om USA höjer återanvändningen av glas från 33 till 50 procent, kommer det att eliminera utsläpp motsvarande 300 000 bensinbilar.

Metaller väger också tungt i kalkylen. Det är ganska enkelt att separera olika metaller från varandra och återanvända dem – och därmed blir vinsten också stor.

aluminium återanvädning

Återanvändning av aluminium är ett av de områden där vi kan spara mest energi och därmed skona klimatet.

© Shutterstock

Återanvändning av aluminium kräver exempelvis bara fem procent av den energi som krävs för att utvinna ny aluminium från malmen bauxit.

Även vårt matavfall kan återanvändas till klimatets fördel. En kontrollerad nedbrytning av det organiska materialet kan ge oss klimatfrämjande biogas, i stället för att avfallet ruttnar på soptippar och frisätter metan till atmosfären.