Shutterstock
flicka hos tandläkare 2 lustgas

Är lustgas ett hot mot klimatet?

Jag har hört att utsläpp av lustgas bidrar till att värma upp klimatet. Men hur stor är effekten egentligen?

Lustgas, med formeln N2O – som vi bland annat känner till som bedövningsmedel hos tandläkaren – är den tredje värsta växthusgasen efter koldioxid och metan.

När forskarna jämför vilken effekt utsläpp av växthusgaser har på klimatet, gör de det genom att uppskatta den extra uppvärmning de orsakar i watt (W) per kvadratmeter av jordytan.

Koldioxidens uppvärmning ligger för närvarande på omkring 1,85 W/m2, metanets ligger på omkring 0,6 W/m2 och lustgas på omkring 0,2 W/m2. Dessa värden stiger ytterligare i takt med att utsläppen fortsätter.

273 gånger värre än koldioxid. Så stor är effekten av lustgas när forskare räknar ut dess potential att värma upp jorden per molekyl under hundra år.

Förutom att värma upp jorden försvagar lustgas atmosfärens ozonskikt, som skyddar oss mot solens skadliga uv-strålar.

Det sker när koldioxid högt upp i atmosfären bryts ned av ultraviolett ljus och blir till nobelium. Denna gas förenas med ozon, O3, som den omvandlar till vanligt syre, O2. Därefter kan NO bli N2O igen, så att processen kan upprepas.

Sedan slutet av 1800-talet har atmosfärens halt av lustgas ökat med omkring 24 procent – och forskare uppskattar att gasen det senaste årtiondet har blivit det största hotet mot ozonskiktet.

gödsel och tandläkare sprider

En del av det kvävehaltiga gödsel vi sprider på åkrarna omvandlas till lustgas av bakterier i jorden.

© Shutterstock

En forskargrupp ledd av Hanqin Tian vid Boston College i USA kartlade år 2020 källorna till lustgasutsläppen.

Enligt studien står jordbruket för de största utsläppen skapade av människan, bland annat därför att gödsel innehåller kväve, N, som bakterier kan omvandla till N2O.

Industriell användning, inklusive tandläkarens bedövning, är den näst största källan.