Klimatförändringar

Termen ”klimat” täcker det genomsnittliga vädret under en längre period, vanligtvis 30 år. Så medan vädret förändras från dag till dag, mäts och observeras klimatet under längre tidsperioder. Idag tillhör klimatet en av de viktigaste punkterna på allas dagordningar i såväl svensk som internationell politik. Skälet är den nuvarande klimatkrisen, med stigande temperaturer över hela världen som leder till kritiska förändringar för människor, växter och djur. Medlemsländerna i FN har därför som mål att den globala temperaturen inte får stiga med mer än 1,5 grader.

Vi kan fortfarande rädda klimatet

Den globala uppvärmningen pågår, växthuseffekten tilltar och klimatet förändras. Men vad är klimatförändringar, vad är orsaken bakom dem och vilka konsekvenser får klimatförändringarna för jorden? Vi nämner alltid koldioxid (CO2) som ett stort problem när vi pratar om klimatförändringar som skapats av människan – men finns det annat vi bör se upp med? Finns det något vi kan göra för att undvika temperaturhöjningar på jorden, stoppa isen från att smälta på Arktis eller rädda de många djur som svälter? Kan vi människor göra något för att rädda jorden?

Vad är klimatförändringar?

Klimatet är de genomsnittliga fysiska väderförhållandena i atmosfärer som bland annat temperatur, nederbörd, fuktighet och lufttryck som mäts i ett bestämt område över en längre period.

Klimatet förändras över hela jorden på grund av naturliga orsaker och av människan skapade orsaker.

Extremt väder och temperaturökningar är några av de av människan skapade klimatförändringarna.

Klimatförändringar och konsekvenser

©
Växthuseffekten och klimatet

Växthuseffekten och klimatet

Det råder stor enighet bland forskarna om att klimatförändringarna, och då särskilt den ökande temperaturen, främst beror på människans utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är gaser som stiger upp i atmosfären, håller kvar jordens värme och skapar växthuseffekt. Den mest omtalade växthusgasen är koldioxid, CO2. Koldioxid kommer främst från förbränning av kol, olja och naturgas. Jordens växter tar upp stora mängder koldioxid som friges igen när växterna bryts ned. Utsläppen av växthusgaser påverkas av att regnskogar huggs ned och intensiv odling inom lantbruket, eftersom den koldioxid som finns i växterna friges snabbare än vad växterna klarar att ta upp den igen.
Klimaforandring isbjørn

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatförändringarna har stora och varierande konsekvenser för olika områden på jorden. På vissa ställen är det torka och bristen på vatten som medför fler skogsbränder och sämre skördar. På Arktis och Grönland smälter isen och leder till att vattennivån höjs. Därmed eroderas kustområden och blir obeboeliga. Andra områden kämpar med extrema stormar och översvämningar. Livet på jorden förändras på grund av klimatförändringarna. Arter och ekosystem har svårt att anpassa sig till de stora förändringarna av klimatet. Vissa djur, växter och bakterier kommer att dö – andra kommer att sprida sig. Tropiska sjukdomar kommer att breda ut sig i områden som tidigare var för kalla. Detta gäller exempelvis kolera och malaria. Så det finns många utmaningar att ta itu med när den globala uppvärmningen ökar.