Stress får kroppen att åldras – men processen kan vändas

Forskare har hittat faktorer som får oss att åldras fortare. Men som tur är kan den biologiska klockan vridas tillbaka.

Det sker självklart ett successivt kronologiskt och biologiskt åldrande, men försök visade att åldringsprocessen inte alltid rör sig i samma riktning.

© Shutterstock

Djurs och människors åldrande har alltid fascinerat vetenskapen. Tidigare har forskare haft föreställningen att det rör sig om en lineär process, i vilken kroppen gradvis förfaller allt mer, men nu finns det nya insikter i hur det fungerar.

Ett flertal studier har nämligen påvisat att vi kan utsättas för ett kortvarigt åldrande, som dock kan vändas igen. Vårt biologiska åldrande följer med andra ord inte nödvändigtvis vår kronologiska ålder.

I samband med detta har det visat sig att utifrån kommande påverkan kan förändra hur fort vårt biologiska åldrande sker.

Måttstock för biologiskt åldrande

Stress har visat sig kunna rubba processen. Men det accelererade biologiska åldrandet som följer i kölvattnet av olika stressfaktorer kan däremot jämnas ut, enligt en studie som har publicerats i Cell Metabolism.

En internationell grupp forskare från USA, Sverige och Ungern har bland annat tittat på ett fenomen som kallas dna-metylering. Det är en molekylär process som förändrar dna:s aktivitet utan att förändra genernas sekvens.

Ju mer dna-metylering, desto äldre uppskattas den biologiska (epigenetiska) åldern vara. Det innebär med andra ord att dna-metylering fungerar som ett slags måttstock för biologiskt åldrande.

Yngre och äldre möss sys ihop

Genom att mäta förändringar i dna-metylering hos människor och möss under olika slags stresspåverkningar kunde forskarna tydligt se hur stressfaktorerna fick organismen att åldras.

I ett tämligen radikalt försök utförde ett speciellt ingrepp som kallas heterokronisk parabios. Det innebär att ett yngre och ett äldre försöksdjur sys ihop och kommer att dela samma blodcirkulationssystem.

Mössen åldrades – men bara kortvarigt

Därefter kan forskarna mäta hur de yngre mössen påverkas av att befinna sig i direkt kontakt med blodet från de äldre mössen. Genom att titta på olika markörer fick de bevis för att det biologiska åldrandet hos de yngre mössen accelererades.

Efter att mössen skilts åt igen återvände processen emellertid till utgångspunkten. Den ökade dna-metylering som observerades efter att djuren hade sytts ihop reducerades igen efter att djuren separerats.

"En ökning av den biologiska åldern till följd av att ha exponerats för äldre blod stämmer bra överens med tidigare forskning inom detta område", berättar Jesse Poganik vid Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, som ledde studien.

Andra stressfaktorer påverkar också åldrandet

Med utgångspunkt i dessa observationer lade forskarna även fram en hypotes om att olika situationer som har uppstått naturligt också kan utlösa förändringar i den biologiska åldern.

Som förväntat kom forskarna alltså fram till att potentiellt stressande faktorer som större kirurgiska ingrepp, graviditet och allvarliga fall som covid-19 medförde en temporär ökad inverkan på den biologiska åldern hos såväl människor som möss.

Hos traumapatienter mättes exempelvis en markant och snabb ökning av den biologiska åldern direkt efter akuta kirurgiska ingrepp. Den biologiska åldern vreds dock tillbaka till utgångspunkten ett par dagar efter ingreppet.

Bättre inblick i den totala åldringsprocessen

Med sina försök har forskarna demonstrerat att åldrande inte är så enkelt och uppenbart som vi föreställer oss. Det sker naturligtvis ett successivt kronologiskt och biologiskt åldrande, men försöker visar att åldringsprocessen inte alltid rör sig i samma riktning.

"Ett viktigt område för framtida studier är att få bättre inblick i hur sådana kortvariga avvikelser i det biologiska åldrandet för att därefter återvända till utgångspunkten kommer att påverka det accelererande åldrandet under ett helt liv", skriver forskarna i Cell Metabolism.