Sanningen om brus

När ljud saknar användbar information kallar vi det för brus eller buller och när det stör många människor pratar forskare om ljudföroreningar. Det är irriterande och kan göra oss sjuka. Men det kan även vara användbart för oss.

"Brus är irriterande men ofarligt" - Falskt

Oönskat ljud kallas också för buller och kan skada hälsan på flera olika sätt. Trafik är den största källan till buller – eller ljudföroreningar – i Europa.

Oljud blir ljudföroreningar när de är oönskade och sprider sig oändamålsenligt, särskilt om det stör människor och djur.

Ljudförorening är exempelvis ljudet av tät trafik på en väg eller maskiner som väsnas så att anställda på en arbetsplats blir besvärade.

© Shutterstock

Buller skadar din hälsa

Nedsatt hörsel

Ljud över 75 dB (motsvarande en dammsugare) under lång tid viker ned sinneshåren i innerörat och förstör hörseln.

Nedsatt tankeförmåga

Barn som utsätts för trafikbuller visar tecken på stress och nedsatt inlärning. Vuxna visar tidigare tecken på åldersbetingad nedbrytning av hjärnan.

Fler hjärt-kärlsjukdomar

EEA uppskattar att 48 000 européer varje år får en hjärt-kärlsjukdom till följd av bullerföroreningar.

Risk för diabetes

En större studie från 2015 visade att en bullernivå i hemmet över 60 dB (samtals­nivå) ökar risken att utveckla ­diabetes med minst 19 procent.

2020 gav Europeiska miljöbyrån, EEA, ut en status-rapport om ljudföroreningar och dess effekter. Rapporten visar att trafik är den största källan till ljudförorening i Europa.

Enligt EEA utsätts totalt 113 miljoner européer dygnet runt av ­ljudet av bilar, tåg eller flygplan över gränsen på 55 decibel (dB), vilket motsvarar ljudet av en tvättmaskin eller ett lågmält samtal.

De negativa effekterna på hälsan tar sig enligt Världshälsoorganisationen, WHO, uttryck i förhöjt blodtryck, ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Enligt EEA:s rapport dör 12 000 européer årligen en för tidig död på grund av buller.

© Archive

Rosa brus förbättrar din sömn

Nattligt rosa brus, som låter ungefär som bruset från ett vattenfall, kan bland annat förbättra sömnkvaliteten och långtidsminnet.

"Mer brus ger mer obehag" - inte nödvändigtvis

Ljud är vågor som är besläktade med vågor på havet. Två vågor kan staplas på varandra så att bruset ökar.

Men vågor kan också hämma varandra, så att de tillsammans minskar eller helt tar ut varandra – som när en vågtopp och vågdal möts.

På så sätt kan brus motverkas av motbrus så att ljudvågorna svänger åt motsatt håll.

Många tillverkare av hörlurar erbjuder aktiv brusreducering. Hörlurarna har ett motbruschip som jämnar ut ljudvågorna så att bruset reduceras.

© shutterstock & Lotte Fredslund

Principen ­används i hörlurar med så kallad aktiv brusreducering. Brus kan dessutom vara gynnsamt för människor.

Efter att ha sovit med så kallat rosa brus i öronen ökade en grupp äldre sina poäng i ett minnestest följande morgon med inte mindre än: 70 procent

"Buller kan vara till nytta" - Sant

Brus är ljud och ljud innehåller energi. Den energin har forskare lyckats mäta och använda.

Sensorer som är helt beroende av sladdar och batteribyten kan fungera på egen hand genom att brus omsätts till elektricitet.

Ett papperstunt material klätt med ett membran kan samla upp ljud. Forskarna bakom upptäckten hoppas att tekniken i framtiden ska kunna användas för att ladda upp mobiltelefoner medan användaren talar.

© American Chemical Society

Eftersom tekniken alstrar mest el där oljudet är som högst tror forskarna att ljusen längs flygplatsernas start- och landningsbanor är den plats där tekniken kan komma att bryta igenom först.

Ljusen längs banorna fungerar som en stor mikrofon där ljudens svängningar omvandlas till el med hjälp av elektrisk induktion.