Shutterstock
Fetma övervikt

Nya rön: Du kan vara både tjock och hälsosam

Forskare har något överraskande kommit fram till att BMI-skalan har en blind fläck när det handlar om fetmarelaterade sjukdomar.

En helt ny amerikansk studie från Van Andel Institute i Michigan, USA, kritiserar BMI-skalan (skalan för kroppsmasseindex) genom att avslöja att det inte räcker att bara titta på vikt i förhållande till längd. I verkligheten är BMI en ganska oprecis mätenhet enligt forskarna eftersom den inte tar hänsyn till bakomliggande genetiska skillnader mellan människor och därför lätt kan ge en missvisande bild av en persons hälsotillstånd.

I sin studie fann de amerikanska forskarna att personer som enligt BMI-skalan tillhör kategorin "fet eller överviktig" inte nödvändigtvis löper en ökad risk för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes. Omvänt kan personer i kategorin "normalvikt" vara genetiskt disponerade för dessa sjukdomar, även om de enligt BMI-skalan ska slippa dem.

Studerade vikten hos tvillingpar

– Vi har länge vetat att det finns minst tre typer av människor inom fetmakategorin: De som är överviktiga – men friska, de som är överviktiga med följdsjukdomar såsom diabetes eller hjärt-kärlsjukdom, samt de som är överviktiga och på väg att utveckla dessa sjukdomar. Vi ville undersöka om vi kunde identifiera genetiska variationer i de olika fetmakategorierna, säger J. Andrew Pospisilik, ledare för studien.

För att lära sig mer om de olika typerna av fetma tittade Pospisilik och hans kollegor på 153 tvillingpar från den brittiska forskningsdatabasen TwinsUK för att följa viktvariationer hos dem under en längre tidsperiod. Därefter gjorde de liknande studier på möss för att bekräfta mönstret.

Livsstil kan påverka gener

Deras observationer avslöjade fyra metaboliska undergrupper. Två tenderade att ha smala kroppar, och två kännetecknades av övervikt och fetma. Av de två överviktsrelaterade undergrupperna var en av grupperna mer benägen att ha inflammationer i kroppen, vilket kan innebära ökad risk för vissa cancerformer och andra sjukdomar.

Den andra gruppen visade inte denna tendens. Forskarna fann också att vissa gener hos människor reagerade på bestämda utlösande faktorer – exempelvis kost- och livsstilsval – som leder till viktökning och ökad risk för sjukdomar, andra gener gjorde inte det.

Detta kallas epigenetiska förändringar, och till skillnad från genetiska förändringar kan dessa ändras och är reversibla, eftersom epigenetiska förändringar inte påverkar arvsanlagen.

Sammanfattningsvis menar forskarna att läkarvetenskapen tidigare likställde övervikt eller fetma med ökad risk för sjukdomar, men att bilden nu ser lite mer nyanserad ut. Vi kan vara genetiskt disponerade för vissa sjukdomar, och det finns även kost- och livsstilsfaktorer som kan påverka hur gener kommer till uttryck (epigenetik). Den nya forskningen visar att en persons hälsa inte är begränsad till siffror på en BMI-skala, utan snarare kräver ett mer individuellt förhållningssätt.

Detta kan förändra hur medicinsk vetenskap hanterar kroppsvikt och viktökning i framtiden.

– Genom att överföra våra observationer till ett kliniskt applicerbart test kan läkare i framtiden hjälpa sina patienter med en betydligt mer riktad behandling, säger J. Andrew Pospisilik.