Shutterstock

Forskare avlivar vanlig myt om hjärnans åldrande

En speciell koppling har i åratal varit allmänt vedertagen, men tydligen har orsaken missförståtts.

De flesta av oss skulle göra vad som helst för att förhindra att hjärnan blir trött i takt med att vi blir äldre.

Vi kan inte själva styra alla faktorer, men det finns massvis av råd för att bromsa nedgången under ålderdomen.

Men nu punkterar en grupp forskare en utbredd myt på området.

Under många års tid har forskare nämligen kopplat ihop längden av vår utbildning med minskad risk att uppleva kognitiv nedgång, som på sikt kan leda till demens, när vi blir äldre.

Forskarnas teori har annars varit att man genom utbildning kan bygga upp en sorts "kognitiv reserv" – eller med andra ord ett slags buffert mod kognitiv nedgång.

Men den senaste forskningen på området, som sträcker sig över en period på 20 år, pekar i en annan riktning. Det framgår av en studie i Psychological Science.

Två typer av intelligens testades

I studien har forskarna följt knappt 2 000 japanska personer som varit mellan 40 och 79 år gamla vid studiens början.

Deltagarnas så kallade kristalliserade intelligens, det vill säga deras förmåga att ackumulera kunskaper, fakta och färdigheter, och deras flytande intelligens, det vill säga förmågan att tänka logiskt och lösa problem i nya situationer testades fortlöpande.

Detta påverkar risken att drabbas av demens:

Baserat på resultaten var forskarnas slutsats glasklar: Längden av utbildning hade inte någon effekt på hur fort deltagarna upplevde kognitiv nedgång.

Enligt forskarna kan resultatet ge ett omedelbart intryck av att strida mot sunt förnuft.

För tidigare studier har visat att välutbildade människor löper mindre risk att utveckla demens än personer med kortare utbildning.

Men forskarna påpekar att sambandet kan bero på andra faktorer. För det första har personer med höga utbildningar ofta goda kognitiva färdigheter redan innan. Bara av den anledning kommer det att ta längre tid innan deras kognitiva nedgång blir så kraftig att det kan handla om demens.

Den andra – och kanske viktigaste – förklaringen är att demens är förknippad med ett flertal socioekonomiska faktorer som exempelvis fetma och exponering för luftförorening.

Högutbildade personer är vanligtvis inte överviktiga i samma grad samt har tack vare sin lön råd att bo i mindre förorenade områden än personer med lägre utbildning. Även av detta skäl är risken för kognitiv nedgång och demens mindre, enligt forskarna.