Shutterstock
Alternativ medicin

Akupunktur: Kan nålar lindra din smärta?

Akupunktur har funnits i tusentals år. Trots detta vet vi ytterst lite om behandlingens effekt. För att ta reda på sanningen om den gamla behandlingsformen har forskarna behövt iscensätta en illusion med falska nålar och ovetande patienter.

Patienten darrar av spänning. Han har lidit av smärtor i ryggen i flera år och läkarna har inte kunnat göra mycket åt det.

Nu ligger patienten halvnaken och med slutna ögon på en behaglig bänk. En lugn hand rör vid hans ben och han känner ett litet stick och ett svagt snurrande i huden. Tålmodigt och systematiskt rör sig handen över hans kropp och stannar vid noga utvalda punkter på hans händer, fötter, hårbotten och armar. Hela kroppen pirrar och han känner en svag ömhet sprida sig.

Patienten är hos en akupunktör som nu har stuckit tolv tunna nålar fyra millimeter in i hans hud på olika punkter på kroppen. När han kommer hem har han en känsla av att behandlingen har fungerat. Han upplever att det inte gör lika ont i ryggen som det gjorde dagen innan.

Många av de personer som väljer att besöka en akupunktör känner att de små nålarna kan lindra deras smärtor och andra symptom. Men vad är orsaken till deras förbättring? Den ursprungliga förklaringen är att nålarna får kroppens energiströmmar i balans så att sjukdomen försvinner från kroppen. I dag tyder inget på att det skulle vara en korrekt förklaring – och många akupunktörer accepterar också att de gamla teorierna är föråldrade.

5 % av Europas befolkning har under de senaste tolv månaderna fått behandling med akupunktur eller den liknande behandlingsformen akupressur där man trycker med ett finger i stället för en nål. Det visar en finsk studie från 2018.

En annan förklaring är betydligt mer trolig – och den kan möjligtvis underminera hela akupunkturens grunder. Enligt den beror förbättringarna i patientens symptom på den så kallade placeboeffekten. Här är det uteslutande akupunktörens lugnande ord och patientens förväntningar på att behandlingen ska fungera som lindrar smärtan – nålarna i sig har ingen effekt.

Placeboeffekten är ett väl dokumenterat fenomen, men är inget botemedel. Generellt är effekten begränsad och kortvarig, och den kan sällan mätas med någon större säkerhet. Den dyker upp i konventionella såväl som alternativa behandlingar – men i de konventionella åtföljs den av en väl underbyggd och påtaglig medicinsk effekt.

Är akupunktur ren placebo? Frågan är överraskande svår att besvara. För att hitta ett svar måste forskarna iscensätta en illusion. De ska göra en studie där en del patienter sticks med nålar medan andra inte gör det – men där varken patienterna eller de akupunktörer som hanterar nålarna vet vem som får vilken behandling. På så sätt upplever alla samma placeboeffekt, och forskarna kan avgöra om nålsticken har någon verklig medicinsk effekt.

Nålar styr energiströmmar

Akupunktur har funnits i tusentals år. Den dyker upp i kinesiska skrifter från cirka år 200 f.Kr., men fynd av nålar av ben eller sten kan betyda att metoden har använts ännu tidigare. I dag är akupunktur respekterad och flitigt använd i Kina, och kinesiska läkarstudenter får en grundlig introduktion till akupunkturen.

Den traditionella filosofin bakom akupunktur är att kroppen ska ses som en helhet där det ska vara balans mellan de två motsatsenergierna yin och yang. Om det uppstår obalans i kroppen blir personen sjuk.

Yin- och yang-energierna kallas tillsammans för qi, och energiströmmen flyter mellan organen genom ett nät av kanaler, så kallade meridianer, på kroppens yta. Genom att placera nålar i bestämda punkter, så kallade akupunkturpunkter, kan akupunktören reglera energiströmmen genom meridianerna och på så sätt ska kroppen återfå sin balans.

Påstående: “Nålar får kroppens energi i balans”

Den ursprungliga idén bakom akupunktur är fortfarande utbredd bland vissa akupunktörer. Den handlar om strömmar av yin- och yang-energi som kan justeras med hjälp av nålar i särskilda punkter på huden.

Energi strömmar i banor

Tolv energibanor, så kallade meridianer, låter en ström av energi löpa mellan kroppens organ. Sex av banorna bär så kallad yin-energi medan sex banor bär yang-energi.

Dokumentation: Ingen

1

Obalans ger sjukdom

Energiströmmen kan hamna i obalans. Om det händer kan sjukdomar uppstå i de organ som ligger på den energibana där obalansen har uppstått.

Dokumentation: Ingen

2

Nålar återställer balansen

Genom att sätta nålar i bestämda punkter på de påverkade energibanorna kan akupunktören reglera energiströmmen och på så sätt få kroppen i balans igen.

Dokumentation: Ingen

3
©

I praktiken görs akupunktur oftast med sterila nålar av rostfritt stål som är mindre än en halv millimeter tjocka. Beroende på fett-lagrets tjocklek förs nålarna 2–8 millimeter in genom huden och här ska de sitta i knappt en halvtimme. Nålsticken i sig gör inte ont men kan ge en svag kramp eller ömhet. Behandlingen ska i regel upprepas några gånger med några dagars mellanrum innan patienten känner någon eventuell effekt.

Varken forskare eller akupunktörer har kunnat påvisa att det faktiskt finns några energiströmmar, meridianer eller akupunkturpunkter. Det betyder inte nödvändigtvis att akupunktur inte fungerar.

Många läkare med en vanlig medicinsk utbildning vill inte avvisa att akupunktur med fördel kan användas som ett alternativ till vanlig smärtstillande medicin eller för att motverka illamående efter kemoterapi. Och på många sjukhus runt om i världen – bland annat i Skandinavien – använder sig läkarna emellanåt av akupunktur. Men vad säger bevisen?

Studierna är dåligt utförda

Den engelske läkaren Edzard Ernst gick 2009 igenom 32 vetenskapliga studier som hade analyserat upp till 26 akupunkturförsök på människor.

Totalt omfattade de 32 undersökningarna 246 försök som var beskrivna som randomiserade blindförsök med placebo­kontroll, det vill säga försök där försökspersonerna slumpvis delats in i två grupper – en grupp som fått akupunktur och en som fått en verkningslös behandling – och där personerna inte vet vilken grupp de ingår i.

Den här typen av försök är, om de utförs korrekt, bland de mest pålitliga inom läkarvetenskapen.

Edzard Ernsts genomgång visade att 25 av de 32 överordnade undersökningarna inte kunde påvisa att akupunktur var bättre än den så kallade placebobehandlingen. Två av undersökningarna kom inte fram till någon slutsats alls, och bara fem kom fram till att akupunktur kunde ha en verklig effekt på patienternas hälsa.

De enda åkommor där akupunktur tydligt hade någon effekt var smärtor i huvud och rygg, illamående efter kemoterapi och operation samt inkontinens. Resultaten ska dock tas med en nypa salt eftersom de allra flesta försöken inte uppfyller grundläggande krav på medicinska försök.

Vetenskapen avger sin dom: Nålar dämpar ryggsmärta

2018 synade professor Xin Sun från Sichuan University i Kina 318 akupunkturförsök noggrant i sömmarna. Alla försök hänvisade till effekten av akupunktur på artros i knän och samtliga försök uppgavs vara randomiserade med placebokontroll.

Xin Suns analys avslöjade bland annat att mindre än fem procent av försöken beskrev fördelningen i akupunktur- och placebogruppen – det är därför tveksamt om de verkligen är randomiserade försök.

232 miljarder svenska kronor lades på akupunktur runt om i världen 2017.

Ett problem var också att bara cirka åtta procent av försöken i förväg hade definierat hur de skulle bedöma eventuella förbättringar.

Problemet är att det finns många sätt att mäta förbättringar: Patientens egen känsla, läkarens bedömning av smärtnivån eller ändringar i patientens förmåga att röra sig. Om behandlingen inte fungerar är de flesta av dessa parametrar oförändrade, men en del kan av slumpen visa förbättringar eller försämringar.

Om forskarna bara mäter dem tillsammans kan de i slutändan välja ut de mest positiva resultaten och därmed ge en falsk bild av behandlingens effekt.

Falsk nål ska lura akupunktörer

Xin Suns genomgång visar att de allra flesta akupunkturförsök är dåligt utförda – och deras resultat därför inte trovärdiga. En del forskare har dock velat utföra mer korrekta akupunkturförsök, men de har stött på ett till synes olösligt problem.

För att uppnå en så trovärdig bedömning som möjligt av behandlingens effekt bör forskarna göra en så kallad dubbelblind studie. I en sådan studie vet patienterna inte om de får akupunktur eller placebo.

Lika viktigt är det att akupunktören inte heller vet vilken behandling han ger. Om han vet det kan han medvetet eller omedvetet uppföra sig annorlunda inför patienterna i den ena gruppen och därmed göra placeboeffekten större eller mindre i den gruppen.

Forskarna vill nu försöka uppfinna en form av falsk nål som kan lura både patienterna och akupunktören. Ett av förslagen, som anses vara det bästa, är en nål som inte är vass nog för att tränga in i huden och som är utrustad med en fjädermekanism så att nålen kan gå upp i skaftet när den pressas mot huden. Ett test av den här typen av nål har dock visat att illusionen inte lurar alla patienter och i stort sett ingen akupunktör.

© Shutterstock

Guide till god vetenskap: Behandling ska vara hemlig

En effektiv illusion är avgörande för försökets resultat. Det avslöjade statistikern Andrew Vickers på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA.

2018 analyserade han 39 undersökningar av akupunktur, som tillsammans omfattade 20 000 försökspersoner, och kom fram till att behandlingen kan vara mer effektiv än placebo när det gäller att lindra smärta. Det mest intressanta med analysen var dock att den här skillnaden i upplevd smärtlindring blev mindre och mindre ju bättre försöken var på att lura placebopatienterna att tro att de fick en riktig akupunkturbehandling.

Vickers resultat visar att en stor del av akupunkturens smärtlindrande effekt bara beror på försökspersonernas tro på att de får akupunktur. Det tycks också peka på att nålarna ger extra lindring som är mer än bara en placeboeffekt. Om det stämmer går inte att avgöra förrän forskarna lyckas uppfinna en falsk nål som helt kan lura både patienter och akupunktörer.

Tanken att nålar kan lindra smärta får dock uppbackning från en helt annan typ av studier – försök på möss.

Nål signalerar till hjärnan

Ett forskarteam med den danska neuro­biologen Maiken Nedergaard i spetsen undersökte 2010, vad som händer i kroppen på möss när en nål sticks in i huden och snurras runt – precis som vid akupunktur.

Forskarna avslöjade en ökning av mängden adenosin i vävnaden runt nålen. Adenosin fungerar som en signalsubstans som bland annat hjälper celler att reparera vävnad efter en skada. Det har också en tydlig effekt på de nervceller som skickar smärtsignaler till hjärnan.

Nedergaard upptäckte att adenosin blockerar smärtsignaler hos möss så att hjärnans smärtcentrum inte aktiveras lika mycket som tidigare.

Nål frigör kroppens egen medicin

Ny forskning ger för första gången akupunktur ett vetenskapligt underlag. En studie på möss har visat att behandlingen kan få hudens celler att frigöra ämnen som påverkar omkringliggande nervceller och dämpar smärtsignaler. Upptäckten ger för första gången akupunkturen en vetenskaplig grund.

Nål sticker hål på cellen

Akupunkturnålen sticker hål på celler i vävnaden och ämnet ATP från cellernas inre flyter ut.

1

ATP samlas utanför cellen

Cellen försöker ta upp ATP, men det är för mycket för att den ska
kunna ta bort allt.

2

ATP blir till adenosin

Utanför cellen börjar enzymer att bryta ned den resterande mängden ATP till ämnet adenosin.

3

Adenosin dämpar smärta

Adenosin hämmar signaleringen i nerver som ger besked om smärta till hjärnan.

4
© Claus Lunau

I försöket reagerade de akupunkturbehandlade mössen mindre på bland annat hög värme, vilket var smärtsamt för andra möss.

För att säkerställa att effekten inte var en form av placeboeffekt utlöst av hela processen runt behandlingen tog forskarna fram genmodifierade möss vars nervceller inte reagerade på adenosin. De fick samma akupunkturbehandling som de normala mössen, men upplevde ingen smärtlindring. Därmed kunde forskarna med viss säkerhet utesluta att effekten var ren placebo.

Senare har Maiken Nedergaard också visat att akupunktur även på människor utlöser en lokal ökning av mängden adenosin runt nålen.

Denna ökning beror på var på kroppen nålen sticks in och om den vrids runt eller inte. Det är ännu oklart om ökning av adenosin har samma smärtlindrande effekt som hos möss.

Hos mössen var effekten dessutom kortvarig – mindre än ett dygn – så även om adenosin fungerar på samma sätt hos människor är det inte säkert att det är relevant för patienter som vill ha en mer varaktig behandling av sina smärtor.

Sammantaget finns en viss grund för att tro att akupunktur är bättre på att lindra smärtor än placebo, trots att effekten är relativt begränsad. I gengäld fungerar akupunktur sannolikt inte på flertalet andra åkommor, som artros och depression.