Shutterstock
radioaktiv strålning

Varför är radioaktiv strålning så farlig?

Vad är det som sker med kroppen, när man utsätts för radioaktiv strålning, och vilka är följderna på kort och lång sikt?

När strålningens energi avges till kroppen, bildas elektriskt laddade atomer och molekyler, så kallade joner. De sätter igång bildandet av flera främmande ämnen i vävnaden.

Det är dessa ämnen som kan orsaka irreparabla skador på cellerna. Bland annat bildas väteperoxid, som lätt binder sig till kroppens molekyler och förändrar deras kemiska egenskaper.

Forskarna vet mest om den akuta effekten av stora strålningsdoser i samband med olyckor. Strålningssjuka är beteckningen för de akuta symtom som följer omedelbart efter det att hela kroppen eller stora delar av den utsatts för en stor strålningsdos.

Denna mäts i gray, förkortat Gy. Tröskeln för strålningssjuka ligger vid omkring 0,5 till 1 Gy. Överskrids denna gräns, får man symtom som illamående, aptitlöshet, kräkningar och yrsel. De långsiktiga effekterna av små doser är svårare att följa och mäta. Man har dock gjort sannolikhetskalkyler.

Till exempel har man efter Tjernobylolyckan försökt beräkna den långsiktiga risken för skador på dem som utsatts för 0,9 Gy, en relativt låg strålningsdos. I en population på fem miljoner förväntar forskarna fem extra dödsfall i cancer per år.

Cancerrisken vid strålning beror på att själva cellkärnan som innehåller DNA-molekylen är särskilt känslig för strålning. Det kan medföra att cellerna börjar dela sig okontrollerat, vilket kan leda fram till cancer.

De av kroppens celler som delar sig snabbast är extra utsatta för strålskador. Det gäller de celler i benmärgen och i matsmältningsorganens slemhinnor som hela tiden förnyas, medan till exempel hjärncellerna är mindre utsatta.

Strålningsdoser på mellan två och tio Gy kan leda till döden inom loppet av ett par veckor eller månader som följd av benmärgssyndrom – cancer.

En dos på över fem Gy räknas som dödlig. Mellan 10 och 20 Gy leder till döden inom loppet av tre till tio dagar på grund av skadat tarmsystem och inre blödningar, medan doser på över 20 Gy förstör centrala nervsystemet och dödar den drabbade personen på ett par minuter till två dygn. I regel beror detta på att andningsfunktionen förlamas.