Hur många dimensioner?

Sedan Einstein införde begreppet rumtid har vi beskrivit universum som fyrdimensionellt med tre rumsdimensioner och en tidsdimension. Ny forskning, framför allt inom strängteorins område, tyder på att det kanske finns upp till 11 dimensioner.

Dimension
© Shutterstock

Vad vet vi?

Det finns inga konkreta bevis för existensen av fler dimensioner än de fyra som Einstein opererade med. Att många fysiker ändå anser att de existerar, beror på att det finns behov av fler dimensioner för att få vissa viktiga teorier att fungera.

Det gäller framför allt den så kallade strängteorin, som hänger samman bara om det finns sju extra rumsdimensioner.

Strängteorin är i dag fysikernas bästa förslag på en modell som kommer att kunna sammanfatta alla de kända naturkrafterna. Teorin beskriver de atomära partiklarna inte som punkter utan utsträckning utan som strängar som kan vibrera. För att få teorin att fungera måste strängarna kunna vibrera i en högdimensionell rymd. Att det rör sig om just elva dimensioner, följer av en del mycket abstrakta beräkningar.

Eftersom de sju extra dimensionerna aldrig observerats, antar man att de rullats ihop till oerhört liten storlek i den så kallade Calabi-Yaurymden. Att dimensionerna – sett från vårt universum – är så ofattbart små, gör dem naturligt nog mycket svårare att utforska i fysikaliska försök.

Kan vi få ett svar?

Med hjälp av försök i partikelacceleratorer, framför allt vid CERN, kommer det kanske att gå att fastslå att tyngdkraft, materia eller energi kan ”sippra in” i andra dimensioner och därmed påvisa att dessa existerar. Försöken ligger dock på det möjligas gräns, så ett experimentellt svar ligger förmodligen många år framåt i tiden.