Shutterstock

Vilken partikel är minst?

Materia består av atomer som i sin tur består av mindre delar. Vilken är minst och hur liten är den?

De minsta byggstenarna finns bland elementarpartiklarna. Om man går tillräckligt djupt, slutar man med kvarken som är den beståndsdel som protoner och neutroner är uppbyggda av. Det är dock problematiskt att ange storleken på fenomen i atomstorlek. När man studerar dem kan man välja att be-trakta dem som partiklar eller vågor. Enligt partikelbilden är elementarpartiklarna punktformade objekt med massa, laddning, spinn och andra egenskaper, men utsträckning och storlek i traditionell mening har de inte. I en vågbild väljer fysikerna då och då av pratiska orsaker att definiera partiklarnas storlek genom deras våglängd.

Detta ger å andra sidan det problemet att storleken blir beroende av partiklarnas hastighet. Om man avgränsar det område i en atomkärna där sannolikheten för att träffa en bestämd kvark vid en bestämd tidpunkt är störst, kan man dock använda detta område som mått för kvarkens storlek. Kvarkar blir på så sätt de minsta partiklarna. Det kan finnas cirka tio miljarder av dem på diametern av en väteatom. Om man tar med den moderna och kontroversiella supersträngsteorin i bilden, kommer man på allvar ned bland småsakerna. Sålunda skulle det kunna ligga en triljon supersträngar på diametern av en kvark!