Road salt

Hur kan salt smälta snö på vägen?

Ishala vägar är dödsfällor i trafiken. Men med hjälp av en enkel kemisk förening kan vi hålla vägarna isfria. Förstå varför salt får is att smälta.

Salt sänker vattnets fryspunkt genom att göra det svårt för vattnets molekyler att bindas till varandra och bilda iskristaller. Salt är en kemisk förening av natrium och klor. När salt kommer i kontakt med vatten eller is, löses saltkristallerna upp, och positiva natriumjoner frigörs tillsammans med negativa klorjoner.

Dessa joner blandar sig med vattenmolekylerna och gör det svårt för vattenmolekylerna att komma så nära varandra att de kan bilda iskristaller, även om temperaturen ligger vid fryspunkten.

Salt rubbar jämvikten mellan is och vatten

I en blandning av vatten och is vid fryspunkten råder jämvikt. Nya vattenmolekyler kommer hela tiden i kontakt med isen, där de fångas in och får iskristallerna att växa.

Det finns dock också hela tiden vattenmolekyler som lämnar iskristallerna. I jämviktssituationen är det lika många vattenmolekyler som tillförs och lämnar isen.

Tillsätts salt, har natrium- och klorjonerna inte lika lätt att placera sig i iskristallerna, utan fördelas runt om i vattnet och tränger undan vattenmolekylerna.

Det betyder att det nu är färre vattenmolekyler som kan fångas in av iskristaller – men samtidigt är antalet molekyler som lämnar iskristallen oförändrat. Resultatet är att iskristallen förlorar mer vatten än den fångar in, och att isen smälter.