Shutterstock
Atombomb kärnvapenkrig

Så skulle ett kärnvapenkrig påverka världen i dag

Även om bara de minsta kärnvapenmakterna bestämde sig för att använda sina arsenaler skulle det få globala konsekvenser: Det skulle troligen utlösa en mindre istid och för de överlevande blir det en kamp om födan.

Det hot om kärnvapenkrig som råder är eventuellt det största sedan kalla kriget. Därför har en grupp amerikanska forskare undersökt vad som i realiteten skulle hända om världens nio kärnvapenmakter lät kärnvapenrobotar regna ned över oss i dag. Och scenariot är dystert, som du säkert kan föreställa dig.

Förutom de omedelbara skadorna från explosionerna och de hälsomässiga följderna från det radioaktiva nedfallet, skulle ett bombardemang framför allt resultera i kolossala mängder sot och rök, som skulle pumpas upp i den övre atmosfären.

Det skulle blockera solen och inom loppet av en månad utlösa ett globalt temperaturfall på 7,2°C, som med stor sannolikhet skulle medföra att världens alla grödor ödelades.

Världens hav skulle drabbas ännu svårare av efterverkningarna av ett kärnvapenkrig, som har potentialen att påverka världen i inte bara årtionden, utan flera århundraden fram i tiden. Det skulle kunna försätta världen i en liten nukleär istid.

Havens temperaturer skulle falla, speciellt i världens nordliga delar. Konsekvensen skulle bli att havsisen sprids från polerna och fryser vattnet runt världens stora, viktiga hamnat i exempelvis Beijing, Köpenhamn och Sankt Petersburg.

atombomb nagasaki kärnvapenkrig

Svampmoln efter kärnexplosionen över den japanska staden Nagasaki stiger 18 000 meter upp i luften morgonen den 9 augusti 1945. Tre dagar innan har amerikanerna bombat Hiroshima. Sammanlagt omkommer mellan 129 000-226 000 människor.

© Charles Levy - U.S. National Archives and Records Administration/Wikimedia Commons

Den globala handeln som den ser ut i dag skulle förändras drastiskt.

Dessutom skulle havens stora tillfrysningar resultera i massutdöende av havsalger.

Eftersom algerna stöder en stor del av havens näringskedjor skulle många arter svälta ihjäl. Massdöden i havslivet skulle gå ut över fiske och fiskodling.

Datorsimuleringar visar scenarion

I det nypublicerade studien genomförde forskarna ett flertal datorsimuleringar för att studera effekterna av olika krigsscenarion med kärnvapen utifrån dagens kärnrobotkapacitet.

I samtliga testade scenarion som forskarna undersökte skulle hela världen påverkas och det skulle märkas av lika mycket var än i världen robotarna föll.

För tillfället finns det omkring 13 000 kärnvapen i världen fördelade över nio länder. De flesta kärnstridsspetsar finns i USA och Ryssland, medan lite drygt 1 000 finns i Frankrike, Kina, Storbritannien, Pakistan, Indien, Israel och Nordkorea.

Huvudscenariot i studien är ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland.

I ett av scenarierna föreställde forskarna sig att Ryssland och USA använde sammanlagt 4 400 kärnvapen på 100 kiloton mot varandra i större städer och industriområden.

Det skulle resultera i bränder som kan släppa ut 149 miljarder kilo rök och svart kol i den övre atmosfären.

Även i ett mindre kärnvapenkrig mellan Pakistan och Indien skulle effekterna vara katastrofala för hela världen.

Om dessa båda länder skickade 500 kärnvapen mot varandra skulle det skapa 46 miljarder rök och sot, som skulle stoppa en viktig mängd solljus att nå jorden. Även i detta fall skulle troligtvis en mindre istid utlösas.