Hur lång är en meter?

I efterdyningarna av den franska revolutionen gallrade fransmännen ut bland de gamla måttenheterna. Ett av dem som byttes ut var längdmåttet. I stället för de gamla måtten skulle fransmännen nu mäta i meter.

NB_u41 meter

Metern är den viktigaste enheten för att mäta längd på samma sätt som kilot är det för vikt och sekunder för tid. Men genom åren har metern definierats på många olika sätt och haft flera olika längder.

Den första officiella metern dök upp i slutet av 1700-talets Frankrike. Efter revolutionen rensade fransmännen upp bland de gamla måttenheterna och den nya enheten för längd fick namnet meter. Den definierades som en tiomiljontedel av avståndet från Nordpolen till ekvatorn.

Längden baserades på en matematisk modell av jorden – och inte en geografisk.

Metern är en stång

År 1889 tillverkade vetenskapsmän en metallstång som var precis en meter lång vid noll grader celsius – vattens fryspunkt. Stångens längd ändras på samma sätt som andra metallers vid temperaturpåverkan. Den består av 90 procent platina och 10 procent iridium och användes när andra längder skulle räknas om till meter.

Men till följd av ett räknefel var meterstången 200 mikrometer för kort.

Så lång är den i dag

Nya definitioner togs i bruk och från 1960 till 1983 definierades metern som 1?650?763,73 gånger den våglängd vid vilken grundämnet krypton-86 sänder ut orange-rött ljus.

År 1983 fick vi den definition av metern som vi använder i dag. Den räknades ut i relation till ljusets hastighet i ett vakuum. Helt exakt motsvarar en meter det avstånd ljus tillryggalägger på 1/299?792?458 sekund.