Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Nu ska parasiterna räddas

De äter sina offer inifrån eller lockar dem till självmord. ­Parasiterna är naturens mest ­avskydda varelser – och samtidigt de mest oumbärliga i näringskedjan. Nu ska ett forskningsprojekt rädda de små snyltarna från att dö ut.

Shutterstock

I träskområden längs Kaliforniens sydkust i USA simmar pyttesmå, spermieliknande larver omkring på jakt efter en värd. När en killifisk passerar larverna rör de sig mot fisken och penetrerar den med full kraft.

Väl inne i fisken färdas de via blodkärl och nervbanor till hjärnan, som de täcker med tusentals cystor. Det får fisken att söka sig till ytan, där den piskar och slår, vilket ökar sanno­likheten för att den ska hamna i magen på en rovfågel. Detta är parasitens mål, eftersom det är där den behöver lägga sina ägg.

Dessa parasiters kapning av fiskhjärnor är bara ett exempel på deras makabra beteenden. Ändå har en stor internationell forskargrupp ledd av amerikanska forskare nu utarbetat en räddningsplan som ska skydda hjärnparasiten och tusentals andra parasiter.

Storstilat projekt ska bevara snyltarna

Forskarna känner bara till tio procent av alla parasitarter. Det ska ett stort bevaringsprojekt ändra på: Förutom att identifiera hotade parasiter ska projektet även informera om deras betydelse.

 • Samla in information

  Räkna parasiter i olika ­ekosystem och kartlägga deras dna och beteende.

 • Beskriva arter

  Hälften av alla parasitarter ska beskrivas.

 • Identifiera risker

  Kartlägga vilka arter som är mest hotade och vilka ­faktorer som hotar dem.

 • Ta fram en rödlista

  Rangordna parasitarterna på en lista utifrån hur hotade de är.

 • Ge rättsligt skydd

  Lagstiftarna behöver införa lagar till skydd för parasiter.

 • Utbilda

  Studenter och forskare behöver lära sig mer om parasiter.

 • Informera

  Allmänheten behöver få lära sig mer om parasiternas roll.

Liksom en stor del av planetens mer karismatiska djurarter riskerar nämligen många parasiter att utrotas. Men trots att det kanske kan låta lockande med en värld utan parasiter riskerar deras försvinnande att få allvarliga konsekvenser för planetens ekosystem.

Det ambitiösa projektet har emellertid fått dåligt med uppbackning. Parasiterna befinner sig i skuggan av utmaningar som klimatförändringar och minskande biologisk mångfald och därför är en räddningsinsats för de små snyltarna inte direkt prioriterat.

Forskarna bakom räddningsplanen är dock övertygade om att parasiterna är oumbärliga vapendragare i kampen mot de övriga problem som naturen står inför. De spelar nämligen en nyckelroll när det gäller att hålla ekosystem i balans.

Alla organismer har parasiter

Parasiter är organismer som lever i eller på en annan organism och som är beroende av värden för sin överlevnad. Organismerna varierar från mikroskopiska livsformer som protozoer, bakterier och virus till djur som maskar, löss och fästingar.

Till parasiterna räknas även en växt som misteln, som växer på träd och borrar in sina rötter i dem för att suga ut näringsrik saft.

Klimatförändringar hotar parasiterna

Parasiter finns överallt i naturen. De största grupperna omfattar bland annat löss, maskar och skinnbaggar. Många av parasiterna hotas av klimatförändringar och en minskad biologisk mångfald.

 • Hakmaskar tränger in med hjälp av en snabel

  Dessa parasitiska maskar har en hakförsedd snabel, med vilken de genomborrar ­värdorganismen. Hakmaskarnas livscykel omfattar minst två värdar. Omkring 1 400 arter har identifierats.

  Udryddelsesfare: 2

 • Kvalster lever av blod, hud och hårsäckar

  Många kvalsterarter är ­parasitiska. De lever på sin värd – oftast insekter, däggdjur och fåglar – och får näring från blod, hud, hörselgångar, hår-säckar, fjädrar och luftvägar. Cirka 4 500 arter har beskrivits.

  Udryddelsesfare: 1

 • Bandmaskar äter utan mun

  Bandmaskar är en klass långa plattmaskar. De saknar mun men absorberar näring från värdens tarm. Människor infekteras vanligen via dåligt tillagat kött. Över
  6 000 arter har beskrivits.

  Udryddelsesfare: 1

 • Skinnbaggar sväller upp av blod

  Fästingar och skinnbaggar, som är besläktade med spindlar, kan växa till dubbel eller tredubbel storlek när de suger i sig värdens blod. Fästingar överför bland annat sjukdomen borrelios. Det finns omkring 900 arter.

  Udryddelsesfare: 3

 • Rundmaskar varierar kraftigt i storlek

  Rundmaskar varierar i ­storlek från mikroskopiska exemplar till uppemot en meter långa individer. Forskare tror att det finns omkring en miljon arter ­fördelade på över 2 250 grupper. En tredjedel av dem är parasitiska.

  Udryddelsesfare: 3

 • Löss lever av blod och sekret

  Löss är insekter som ­lever i värdens hår, ­fjädrar eller hud. Vissa äter ­sekret från huden, medan ­andra biter hål i huden och dricker blod. Forskarna känner till cirka 5 000 olika lusarter.

  Udryddelsesfare: 5

 • Sugmaskar passerar två värdar

  Dessa små, tjocka maskar lever inne i sin värd. ­Huvudvärden är normalt ett ­större djur i vilket sugmasken lägger ägg, medan mellanvärden är ett mindre djur, ofta en snigel. Omkring 24 000 arter har identifierats.

  Udryddelsesfare: 1

 • Loppor biter hål i huden

  Dessa små insekter, som lever på fåglar och däggdjur, blir inte större än tre millimeter. Med sina vassa klor och mundelar gör de hål i ­huden och suger blod. Det finns över 2 500 lopparter.

  Udryddelsesfare: 4

Gemensamt för dem alla är att de utnyttjar en värd och att de använder diverse finurliga strategier för att infektera värden och livnära sig på dess depåer.

Vissa arter kastrerar värden, medan andra lurar den till att föda upp deras egen avkomma. Åtskilliga parasiter manipulerar värdens beteende så att den gör som de vill.

Parasiterna är beroende av värden, men värden får inga fördelar av parasiten. Tvärtom resulterar parasitiska infektioner i många fall i en sjuk och försvagad värd.

Parasiterna vinner dock sällan något på att döda värden, men om värden är infekterad av många parasiter eller bara är ett mellanled till en annan värd kan samexistensen sluta med att värden dör.

Det snyltande beteendet är inte särskilt sympatiskt men det har varit mycket fram­gångsrikt. Parasiter är troligen den mest artrika av alla djurgrupper. Alla planetens ekosystem innehåller parasiter och planetens alla övriga djur infekteras någon gång under sitt liv.

Parasiter är mästare på manipulation. En sugmask får grodor att bilda extra ben så att de blir mindre rörliga och lättare faller offer för fåglar, som är nästa steg i parasitens livscykel.

Forskare uppskattar att de parasitiska arterna utgör 30–50 procent av världens arter.

Någon exakt bild av deras utbredning är dock svår att få, eftersom det ligger i sakens natur att parasiterna lever dolda i andra organismer. Troligen har endast cirka tio procent av världens parasitiska arter identifierats.

Näringskedjans hjältar

Vid en första anblick framstår parasiter som snyltare, som de flesta forskare är inriktade på att bekämpa. Men trots att parasiter utnyttjar sina värdar och leder till sjukdomar hos djur och människor är de i ett större perspektiv viktiga aktörer i sina ekosystem.

Först och främst reglerar parasiter bestånden av sina värdarter och sätter i gång en dominoeffekt som påverkar även andra arter, bland annat värdens naturliga rov- ­eller bytesdjur.

På så sätt har de stor inverkan på näringskedjorna. Studier har visat att omkring 75 procent av alla led i naturens näringskedjor innehåller parasiter.

Och trots att många parasiter är små är deras sammanlagda biomassa enorm. En studie av arters biomassa i ekosystem längs Kaliforniens kust visade att parasiternas biomassa översteg toppkonsumenterna.

30-50 procent av jordens arter är parasiter, enligt forskarnas beräkningar.

I många ekosystem utgör parasiter viktig föda för andra arter. På öarna i Californiaviken är till exempel små rovdjur som ödlor, spindlar och skorpioner uppemot dubbelt så vanliga på platser med stora kustfågelbestånd.

Det beror på att djuren äter parasiter som sitter på fåglarna, huvud­sakligen löss och loppor. Samma princip ser man i havet, där räkor och läppfiskar mumsar i sig parasiter som sitter på öringar.

När parasiter hamnar på menyn sker det inte alltid av en slump. I många fall är det faktiskt parasitens mål att värden ska bli uppäten. Då kan den komma till en annan värd och nå nästa stadium av sin livscykel.

I detta syfte har vissa parasiter ut­vecklat en förmåga att manipulera värden och förändra dess beteende för att öka risken att den blir uppäten av rovdjur.

På havsbottnen infekteras till exempel räkor av en bandmask som får dem att röra sig mer. Därmed ökar risken för att de ska bli upp­ätna av rockor.

Vissa maskar tvingar insekter att dränka sig, så att maskarna kan lägga ägg i vattnet, och en sugmask får infekterade grodor att bilda ett par extra bakben, vilket gör dem mindre rörliga när de ska fly från rovdjur.

Hjärnparasit ­manipulerar fisk

Vissa parasiter har en invecklad livscykel som kräver att de passerar genom flera värdar. Det gäller till exempel sugmasken Euhaplorchis ­californiensis, som likt en mästerdirigent får kustfåglar, sniglar och killifiskar att samspela. När parasiten infekterar fiskarnas hjärna blir de lättare byten för fåglarna. På så sätt bidrar ­parasiten till att hålla fiskbeståndet i balans.

Fågel bajsar ut ­parasitägg

I fågelns tarmar utvecklas ­parasiten till en fullvuxen sugmask och ­lägger ägg. Äggen kommer ut med fågelns avföring, som hamnar i dammar och träskområden längs kusten.

Lasse Alexander Lund-Andersen & Shutterstock

Snäcka ruvar på cerkarier

Snäckor äter fågelns avföring. Inne i snäckorna kläcks ­äggen och blir till små, ­spermieliknande larver, så ­kallade cerkarier. Varje dag kan tusentals ­cerkarier ­tränga ut ur en infekterad snäcka.

Parasiter kapar ­fiskhjärna

Cerkarierna tränger igenom en killifisks skinn och tar sig via blodkärl och nerver till ­hjärnan. Där bildar de ett ­lager av cystor, som bland annat rubbar signalsubstanserna serotonin och dopamin.

Onormal fisk blir fågelmat

Parasiten förändrar fiskens beteende så att den simmar upp till ytan och rör sig ryckigt. Detta fångar rovfåglars ­uppmärksamhet och därmed löper infekterade fiskar 30 gånger större risk att fångas.

Gemensamt för dessa manipulerande parasiter är att de reglerar bestånden av värdorganismen och därmed även dess naturliga rov- och bytesdjur. Utan parasiter som håller populationerna i schack skulle vissa arter växa ohämmat på andra organismers bekostnad.

Killifisken är till exempel den mest utbredda fiskarten längs den kaliforniska kusten. Plattmasken Euhaplorchis californiensis angriper killifiskars hjärna och får dem att söka sig mot ytan och därmed in i kustfåglarnas gap.

Det förhindrar det faktum att fisk­populationen växer sig alltför stor, vilket skulle få förödande konsekvenser för hela eko­systemet. Parasiten balanserar på så sätt näringskedjan, vilket gynnar både fiskarnas bytesdjur – små räkor – och fåglarna.

Andra parasiter påverkar populationernas storlek på ett annat, lika effektivt sätt. I stället för att manipulera värdens beteende kastrerar de den för att själva utnyttja dess resurser – och får därmed artens framtida generationer att minska.

Pandor stjäl uppmärksamheten

Medan forskare och politiker verkar för att rädda hotade djur som bin, tigrar, elefanter och pandor får parasitiska arter ingen större uppmärksamhet. Vissa forskare befarar att parasiter, trots att de väldigt artrika, även är de mest hotade.

Tusentals eller miljontals parasitiska djur påverkas troligen negativt av klimatförändringar och en minskad bio­logisk mångfald.

Biologen Kevin Lafferty ingår i parasitbevaringsprojektet. Han har studerat sugmasken Euhaplorchis californiensis, som angriper killifiskars hjärna och förändrar deras beteende.

Problemet är att forskarna inte känner till så mycket om parasiternas liv, så de har ingen aning om hur förändringarna påverkar majoriteten av dem.

Parasitforskarna är dock oeniga i frågan om hur parasiterna kommer att reagera på föränd­ringarna. Vissa tror att de liksom en stor del av planetens arter löper risk att utrotas när värdarterna försvinner, medan andra tror att drabbade ekosystem kommer att försvaga många värdarter och göra dem mer utsatta för parasitiska infektioner.

För att lära sig mer om hur förändringar av den biologiska mångfalden påverkar parasiterna genomförde en grupp amerikanska forskare – som också deltar i den nya räddningsplanen – ett stort experiment i 16 dammar runt San Franciscobukten.

Vid hälften av dammarna satte forskarna ut fågelholkar, lockfåglar och flytande sittpinnar för att locka fler fåglar.

75 procent av alla led i ­naturens näringskedjor innehåller parasiter.

De förändrade på så sätt ekosystemet och fick den biologiska mångfalden att öka.

Efter några år analyserade forskarna mångfalden av parasiter i samtliga dammar. Resultatet var oklart, för medan vissa arter blev färre till följd av den ökade mångfalden av fåglar blev andra fler.

Forskarna kom fram till att förändringar av den biologiska mångfalden, på grund av till exempel klimatförändringar, kommer att påverka parasiter på olika sätt – även arter i samma ekosystem.

Därmed stämmer parasitforskarnas båda teorier: Parasiter kan både frodas och försvagas av förändringar av ekosystems biologiska mångfald. Nästa steg är därför att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för vilken väg pendeln kommer att svänga för en viss art.

Parasiterna ska kartläggas

I forskarnas parasiträddningsplan ingår tolv mål, fördelade på fyra huvudkategorier: Data­insamling, riskbedömning, bevaring samt information och utbildning.

Ett av de viktigaste målen är ökade kunskaper om arterna. En av de mest ambitiösa punkterna på dagordningen är att under de kommande tio åren identifiera och beskriva hälften av alla planetens parasitiska arter.

🎬 SE VIDEO: Mask kryper runt i öga

Med tanke på att vetenskapen hittills troligen bara har identifierat tio procent av alla arter är det en enorm, men inte omöjlig, upp­gift.

Enligt forskarna krävs bara en högre prioritering inom forskningsvärlden, som i dag är bättre rustad för uppgiften än någonsin. När biologer i dag utforskar ett områdes biologiska mångfald inkluderar de sällan parasiter i sina inventeringar, och det är något som forskargruppen vill förändra.

Dessutom ska de enorma mängderna insamlade data organiseras i digitala bibliotek, där de enkelt kan jämföras med varandra. Ökad kunskap om fler arter utgör grunden för räddningsplanen.

För att forskarna ska kunna bedöma hur hotad en viss art är och sätta in rätt bevaringsinsatser måste man identifiera och beskriva dess livscykel och roll i ekosystemet.

10 procent av alla parasiter har kartlagts. Om tio år ska den siffran ha femdubblats.

En metod som forskarna vill använda är dna-streckkodning, en metod som går ut på att använda en arts unika dna för att påvisa eller övervaka den i en viss miljö. På så sätt kan forskarna skaffa information om parasiternas roll och livs-cykel bara genom att analysera jord-, luft- eller vattenprover och därmed inte behöver fånga in dem.

Kunskaper om djurens genetik är viktiga för biologernas förståelse av organismerna. Alla insamlade data ska användas för att bedöma vilka parasiter som är mest hotade och vilka konsekvenserna av deras utrotning kommer att bli.

Forskarna kan då också bättre bedöma om parasiterna är lika hotade som sina värdar. Åtgärder som skyddar värdarna kan även hjälpa parasiterna.

Att säkra elefanternas överlevnad är till exempel ett uppenbart sätt att bevara sugmasken Protofasciola robusta, som trivs i elefanters tarmsystem, men forskarna vill också se specifika insatser för parasiter.

För att få en överblick över arternas risk för utdöende behöver parasiterna en egen rödlista, där risknivån för varje art bedöms. Men för att bevaringsarbetet över huvud taget ska vara meningsfullt måste parasiternas rykte förbättras.

Det ska bland annat ske genom mer utbildning av såväl studenter som forskare inom ekologi och naturskydd. Via olika medier vill forskarna bakom bevaringsprojektet också ge allmänheten en mer nyanserad bild av parasiter.

En utbredd förståelse för parasiternas viktiga funktion i näringskedjorna är nämligen avgörande för att säkerställa optimalt stöd till bevaringsinsatser.

Snyltarna gör människor friskare

För att undvika negativa inställningar till bevaringsprojektet har forskarna på för-hand valt bort parasiter som infekterar människor. Men faktum är att mycket tyder på att vissa arters försvinnande kan bli kostsamt för oss människor.

Studier har till exempel visat att parasitiska infektioner i tidig ålder minskar risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar senare i livet.

Det förklarar varför vi i västvärlden, där antalet infektionssjukdomar har minskat kraftigt, i allt högre grad drabbas av autoimmuna sjukdomar.

Under de senaste årtiondena har forskarna upptäckt att parasiter lindrar sjukdomar som allergi, astma, inflammatorisk tarmsjukdom och skleros.

Parasiter hjälper människor

För värden är parasiter oftast ovälkomna gäster. Vissa parasiter angriper även människor, där de både kan orsaka sjukdomar i sig själva och överföra ­smittsamma sjukdomar som borrelios. Ny forskning visar dock att parasiter även kan bota sjukdomar, bland annat kronisk tarminflammation och astma.

Gemensamt för dessa sjukdomar är att de orsakas av ett överaktivt immunförsvar. Parasiter har utvecklat tekniker för att just dämpa immunförsvarets aktivitet genom att bilda ämnen som lugnar immuncellerna och begränsar insöndringen av inflammerande ämnen.

I ett större perspektiv kommer därför hela planetens hälsa paradoxalt nog att påverkas negativt om parasiterna skulle utrotas. Snyltarna är inte bara lömska manipulatorer. De är en omistlig del av en frisk värld.

Läs också:

Snail parasite
Djur

VIDEO: Parasiter gör offer till zombier

0 minuter
hund avundsjuk
Djur

Forskare avslöjar: Din hund kan bli svartsjuk

2 minuter
Spætte i kaktus.
Djur

Så förvandlar hackspetten en kaktus till ett ogenomträngligt fort

2 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj